Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 
 

    TIN MỚI :                                                            thông tin được cập nhật liên tục  


                     

   


       


CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG
CỦA UBTW MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NĂM 2012

Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội VII MTTQ Việt Nam; bên cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước còn không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cả nước hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2012. Với ý nghĩa đó, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTWMTTQVN năm 2012 tập trung vào một số trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền, động viên nhân dân và đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VII, trong đó chú trọng quán triệt các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất VN

- Cùng với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc nhằm nâng cao niềm tin, ý thức, lòng tự hào trong mỗi người dân, qua đó tạo thành sức mạnh tinh thần, ý chí và quyết tâm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để đoàn kết và động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tăng cường các hình thức tập hợp, đa dạng hóa các hình thức tổ chức, thu hút thêm đoàn viên, hội viên vào tổ chức và kết nạp thêm các tổ chức thành viên mới. Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc theo Kết luận số 57-KL/TW, ngày 03-11-2009 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành TW Đảng (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo", nhất là các chính sách đối với công nhân, nông dân, người cao tuổi, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và chính sách đối với người nghèo. Phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

- UBMTTQ các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu và hành động chia rẽ, phá hoại của các thế lực thù địch, động viên nhân dân tiếp tục tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động của các thế lực thù địch chia rẽ các dân tộc, lợi dụng các tôn giáo can thiệp vào công việc nội bộ nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đất nước ta.

- Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2012; tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) ở khu dân cư và cơ sở, qua đó tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động ở khu dân cư, thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân.

2. Động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội

UBMTTQ các cấp, các tổ chức thành viên bằng phong trào cụ thể phối hợp cùng Chính phủ và chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả vào những giải pháp thực hiện mục tiêu ưu tiêu của năm 2012 là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức khoảng 6%.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo"; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN". Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đã ký kết: Bảo vệ môi trường, An toàn giao thông, Phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, DS-KHHGĐ...

- Uỷ ban Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp cùng Nhà nước tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để mọi người, mọi thành phần kinh tế phát huy cao độ nguồn lực và tài năng sáng tạo, ra sức phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp, từng gia đình làm giàu cho mình, cho cộng đồng, cho đất nước; xoá đói giảm nghèo; bảo vệ môi trường, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân; đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ, xây dựng phong trào cả nước trở thành một xã hội học tập; bảo vệ các lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân, quan tâm những người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, những nạn nhân chiến tranh, đặc biệt là những người tàn tật, người nhiễm chất độc da cam/dioxin.

3. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và đại hội Đảng các cấp gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là Nghị quyết  số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong các tầng lớp nhân dân.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 177/KH-MTTW-BTT ngày 25/8/2011 về việc MTTQVN tham gia thực hiện nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992. Phối hợp tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật MTTQVN và 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và UBTWMTTQVN về giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư.

- Triển khai xây dựng dự án Luật MTTQVN (sửa đổi); tham gia góp ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2012; đặc biệt, là phối hợp xây dựng và tham mưu để sớm Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ảnh với Đảng, Nhà nước; cùng Nhà nước chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

- UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tham gia tổ chức tốt công tác hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tổ chức tốt công tác tiếp dân, giám sát, đôn đốc các cơ quan Nhà nước giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tham gia công tác đặc xá.

4. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế

- Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân của UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên theo tinh thần Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 06-7-2011 của Ban Bí thư góp phần tích cực vào hoạt động đối ngoại của Đảng, hoạt động ngoại giao của Nhà nước.

- Tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với tổ chức Mặt trận, các đoàn thể nhân dân của các nước bạn bè truyền thống; mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân các nước láng giềng, trong khu vực và các nước đang phát triển.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả bản thỏa thuận hợp tác giữa 3 nước Việt Nam -Lào - Campuchia; tổ chức Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.

- Tích cực tham gia các hoạt động năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012 để kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào; năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

- Tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác vận động kiều bào và tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về thông tin đối ngoại và chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.

- Tổ chức, động viên nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng các phong trào nhân dân thế giới đấu tranh chống khủng bố, chống chạy đua vũ trang, chống nguy cơ chiến tranh, bảo vệ hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội, ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các nước bị thiên tai; tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hạn chế tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, các dịch bệnh hiểm nghèo.

5. Tăng cường tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

- Về tổ chức:

+ Xây dựng MTTQVN vững mạnh về tổ chức, hoạt động ngày càng thiết thực và hiệu quả để tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên.

+ Trên cơ sở tổng kết Luật MTTQVN và thực hiện Điều lệ MTTQVN, UBMTTQ các cấp, nhất là cấp cơ sở và địa bàn dân cư xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm và tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

+ Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ Mặt trận. Mở rộng và nâng cao chất lượng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách.

+ Triển khai Đề án xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam.

+ Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các Hội đồng tư vấn. Mở rộng và tăng cường đội ngũ tư vấn, cộng tác viên của Mặt trận nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận.

- Về nội dung và phương thức hoạt động:

+ Hoạt động của MTTQVN phải thực sự đổi mới, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VII, các nhiệm vụ kinh tế-xã hội quan trọng của đất nước, của địa phương, sát với cơ sở, cộng đồng dân cư, sát với tâm tư, nguyện vọng của dân. Cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng các chương trình công tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Trong điều hành, chỉ đạo phải gắn với tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời sơ tổng kết, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ.

+ Tạo chuyển biến thực sự trong tổ chức việc phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận ở tất cả các cấp, nhất là ở khu dân cư trên mọi lĩnh vực hoạt động. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan Nhà nước; thực hiện tốt các quy chế phối hợp công tác, các nghị quyết, thông tư liên tịch đã ký kết.

+ Tham gia cùng Nhà nước tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho Ủy ban MTTQ các cấp, như: chế độ phụ cấp cho Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; phụ cấp trách nhiệm cho Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp; những bất hợp lý về lương và phụ cấp của đội ngũ lãnh đạo MTTQ các cấp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận; xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, góp phần đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Khắc phục cách hoạt động chạy theo thành tích, hành chính, phô trương, hình thức, xa dân. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống tổ chức Mặt trận. Tiến hành khảo sát đánh giá và sơ kết 03 năm thực hiện triển khai thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08-12-2009 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ VN và các đoàn thể chính trị - xã hội"./.

                                                                    ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
                                                              MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |                  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
           
                      Số: 21/TB-VPCP
                              Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2012

THÔNG BÁO
ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc
với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

____________________ 

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, ngày 06 tháng 01 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã chủ trì buổi làm việc của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác trong năm 2011, bàn trọng tâm công tác phối hợp năm 2012. Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim, các Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Công Thương, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo kết quả phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2011, nội dung phối hợp công tác năm 2012; đồng chí Vũ Đức Đam Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các bộ, cơ quan về những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính phủ; ý kiến của các đại biểu dự họp; phát biểu của đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Chính phủ hoan nghênh những kết quả đã đạt được trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm 2011.

Chính phủ đánh giá cao vai trò và kết quả công tác của Mặt trận tổ quốc: Hệ thống Mặt trận tiếp tục có nhiều sáng kiến, hoạt động ngày càng phong phú, thiết thực, hiệu quả; không ngừng đổi mới các hình thức vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thu được những kết quả tích cực; đặc biệt là trong bối cảnh hết sức khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoẳng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những đóng góp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước trong năm 2011 là rất lớn. Nổi bật là việc phối hợp với Chính phủ, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, Nghị quyết số 59/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội khóa XII và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Đại hội Đảng các cấp; tham gia tổ chức thành công cuộc  bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được triển khai chủ động, có bước phát triển mới, phong phú về nội dung, đa dạng về phương thức thực hiện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

Trong năm qua, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ và mang lại hiệu quả thiết thực hơn, giúp Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực, có hiệu quả vào hoạt động chung của đất nước.

Năm 2012, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp tác động đến nước ta, tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức. Trước bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị sự phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần thường xuyên, sâu sắc hơn: Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2016, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm sau đây:

a) Phối hợp có hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 nhất là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường; phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tập trung giải quyết những vướng vấn đề bức xúc; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế quản lý.

b) Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào. Chính quyền các cấp tiếp tục phối hợp tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tiếp tục vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", giảm tai nạn giao thông, thực hiện năm "An toàn giao thông" và góp phần cùng Chính phủ thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

c) Các cơ  quan và chính quyền các cấp cần tạo điều kiện  để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, nhất là trong việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh; phối hợp trong công tác xây dựng thể chế; chú trọng nâng cao vai trò phản biện xã hội trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân. Đồng thời, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm hơn nữa trong việc vận động nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo... nhằm tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Về  những đề nghị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

a) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định hiện hành.

b) Đồng ý sáp nhập Ban chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và  Ban vận động Trung ương Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở  khu dân cư" thành một Ban Chỉ đạo do Phó Thủ  tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đồng Phó Trưởng ban. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

c) Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các Bộ, cơ quan có liên quan chuẩn bị, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị đẩy mạnh Cuộc vận  động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong năm 2012, trên cơ sở không trái với các quy định của WTO.

d) Giao Bộ Tài chính thống nhất với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành văn bản thích hợp theo thẩm quyền bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp theo quy định.

đ) Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 về sửa đổi nâng cao các định mức chi đối với Ủy ban MTTQ các cấp trong việc thăm hỏi, tặng quà đối với các đối tượng đặc thù do Mặt trận Tổ quốc trực tiếp vận động, nhất là với tổ chức giáo hội và chức sắc các tôn giáo cho phù hợp thực tế.

e) Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 về "Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số".

g) Về phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã  hội cho các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2016: Quốc hội đã có Nghị quyết 13/2011/QH13 ngày 19 tháng 11 năm 2011 Phê duyệt Danh mục chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 về việc ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012 - 2015, trong đó có Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn bản đặc biệt khó khăn. Về các chính sách giảm nghèo trong đó có các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn đã được quy định trong Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020. Ủy ban Dân tộc chỉ đạo thực hiện theo các văn bản trên; rà soát, xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo theo quy định tại Nghị quyết 80/NQ-CP.

h) Thủ  tướng Chính phủ sẽ xem xét, phê duyệt Tờ  trình số 17/TTr-UBDT ngày 13 tháng 6 năm 2011 Ủy ban Dân tộc về phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển các dân tộc có số dân dưới 10.000 người.

i) Về  góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào, Việt Nam với Campuchia:

- Nếu Chính phủ Lào đồng ý, đề xuất trong danh mục Dự án thuộc Chương trình do Việt Nam viện trợ, ta sẽ hỗ trợ xây dựng Trụ sở mới của Ủy ban Trung ương Mật trận Lào xây dựng đất nước theo quy định tại Quy chế tài chính và quản lý dự án sử dụng vốn viện trợ của Việt Nam dành cho Lào ký ngày 12 tháng 12 năm 2011;

- Giao Bộ  Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về hỗ trợ tài chính và thiết bị triển khai hoạt  động của Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia;

- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng Tượng đài kỷ niệm Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia trong kế hoạch tổng thể hợp tác với Campuchia.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Bộ, cơ quan và các địa phương thực hiện./.

                                                          BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

                                                                         (Đã ký)

                                                                        Vũ Đức Đam

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |CHỈ THỊ SỐ 09-CT/TW, NGÀY 1/12/2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

            Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Cùng với những thành tích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

            Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Phong trào phát triển chưa đồng đều, rộng khắp, có nơi có lúc còn mang tính hình thức, tổ chức nội dung phong trào còn thiếu sức lôi cuốn nhân dân tự giác tham gia; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; chưa phát huy được ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

            Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên, trước hết là do một số cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể chưa quán triệt sâu sắc công tác dân vận của Đảng, chưa huy động tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự để nâng cao ý thức, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự chưa thấm sâu đến mọi tầng lớp nhân dân. Lực lượng Công an nhân dân chưa phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của phong trào.

            Thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có những diễn biến phức tạp, nghiêm trọng hơn. Để phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện tốt các nội dung sau đây:

   I- Mục tiêu, yêu cầu

   1- Mục tiêu

   Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả, nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phấn đấu đến năm 2020 không còn xã, phường, thị trấn, đơn vị có phong trào yếu.

   2- Yêu cầu

   - Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện của chính quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể các cấp nhằm huy động tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

   - Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

   - Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên từ Trung ương đến cơ sở, cả ở thành thị, nông thôn, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường... Gắn kết chặt chẽ với các phong trào do Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tổ chức phát động.

   II- Nhiệm vụ và giải pháp

   1- Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến cơ sở phải xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mình, hằng năm đề ra chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả, gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện. Người đứng đầu cấp uỷ và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự ở đơn vị, địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tự giác thực hiện, đồng thời chủ động tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

   2- Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tổ chức vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Tập trung tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị về bảo vệ an ninh, trật tự.

   3- Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, trọng tâm là ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, các nhà trường, khu kinh tế tập trung và các đô thị lớn. Chú trọng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hiệu quả theo hướng xã hội hoá ngày càng cao, với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về an ninh, trật tự từ cơ sở. Động viên, khích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường… an toàn về an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục, giúp đỡ, cảm hoá người vi phạm pháp luật tái hoà nhập cộng đồng; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có chính sách thoả đáng khi bị thương, hy sinh, hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

   4- Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điều chỉnh và kiện toàn các ban chỉ đạo thực hiện các nghị quyết liên tịch, liên ngành có nội dung liên quan đến công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội theo hướng tập trung, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào khác, tạo khí thế, động lực, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực tham gia.

   5- Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Xây dựng và thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; ban hành các văn bản nhằm cụ thể hoá Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội để triển khai thực hiện.

   6- Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ đối với lực lượng chuyên trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điều chỉnh và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chính sách, chế độ, tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở, nhất là công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   7- Quan tâm đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu đối với lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

   III- Tổ chức thực hiện

   1- Các cấp uỷ, tổ chức đảng có trách nhiệm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị này; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

   2- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án liên quan đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

   3- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị, xã hội xây dựng chương trình hành động để thực hiện Chỉ thị, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

   4- Đảng uỷ Công an Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có kế hoạch hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

                                                         Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.

                                                                    T/M BAN BÍ THƯ

                                                                            (Đã ký)

                                                                       Lê Hồng Anh

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |KẾT LUẬN SỐ 14-KL/TW, NGÀY 11/11/2011 CỦA BAN BÍ THƯ

VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI

CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

 

            Tại phiên họp ngày 4-10-2011, sau khi nghe Ban Dân vận Trung ương báo cáo về tình hình hoạt động của các tổ chức quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài (Tờ trình số 147-TTr/BDVTW, ngày 10-5-2011) và ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Bí thư đã kết luận như sau:

 

1- Hiện nay, có hơn 4,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, lao động học tập và công tác ở 103 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; trong đó, trên 80% ở các nước công nghiệp phát triển. Đa số người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá tốt đẹp của dân tộc, luôn hướng về quê hương, đất nước, tôn trọng luật pháp, phong tục tập quán của quốc gia, vùng lãnh thổ sở tại; tích cực tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nước ta với các nước. Xuất phát từ nhiều nhu cầu khác nhau, các tổ chức hội, câu lạc bộ, ban liên lạc… của người Việt Nam ở nước ngoài đã được hình thành và phát triển. Hiện có trên 1.000 tổ chức hội, đoàn, ban liên lạc và câu lạc bộ… (chủ yếu là của kiều bào) đang hoạt động; có hàng trăm tổ chức đảng, đoàn thể, tổ chức quần chúng cơ sở (chủ yếu của cán bộ, lưu học sinh, người lao động đi công tác, du học, lao động ở nước ngoài) trực thuộc các tổ chức trong hệ thống chính trị ở trong nước. Nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú, tiêu biểu là các hoạt động văn hoá, xã hội, trao đổi, gặp gỡ, nắm bắt thông tin và quyên góp ủng hộ, giúp đỡ đồng bào trong và ngoài nước.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Trong thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được ban hành và tổ chức thực hiện có kết quả tốt. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Nhà nước, kế hoạch, chương trình hành động của các cấp, các ngành được ban hành và thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống, lao động, học tập, công tác.

Tuy nhiên, một bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài còn gặp khó khăn trong cuộc sống, lao động, học tập, công tác; quyền và lợi ích chính đáng của một bộ phận người Việt Nam ở một số nước và vùng lãnh thổ chưa được bảo vệ. Một số tổ chức và cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài còn có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta; cản trở sự phát triển quan hệ hữu nghị của nước ta với nước sở tại.

Tình hình trên do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, song chủ yếu là do công tác thông tin tuyên truyền của ta còn hạn chế; công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài chưa được coi trọng đúng mức; nhiều cơ chế, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài chưa được hoàn thiện, bổ sung kịp thời.

2- Trong bối cảnh toàn cầu hoá, sự hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng, người Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức quần chúng của người Việt Nam ở nước ngoài gia tăng, đa dạng hơn. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều cơ hội, đồng thời cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống, lao động, học tập, công tác; đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước và tiềm năng, sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ đảng, các bộ, ban, ngành ở Trung ương, địa phương và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

2.1 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị và các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

2.2. Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để người Việt Nam ở nước ngoài nắm vững và hiểu sâu sắc về tình hình đất nước; đồng thời đấu tranh chống các âm mưu và luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chia rẽ, lôi kéo người Việt Nam ở nước ngoài của bọn phản động và các thế lực thù địch.

2.3. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; vận động cộng đồng người Việt Nam đoàn kết, tôn trọng luật pháp, phong tục tập quán của quốc gia, vùng lãnh thổ sở tại. Tăng cường công tác giáo dục, vận động, tập hợp quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hướng về Tổ quốc của người Việt Nam ở nước ngoài.

2.4. Ban cán sự đảng các bộ, ngành, cơ quan chức năng chỉ đạo việc rà soát bổ sung, sửa đổi chính sách để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống, lao động, học tập, làm việc, công tác ở nước sở tại và về Việt Nam thăm thân nhân, sinh sống, học tập, làm việc, đầu tư kinh doanh, du lịch theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta.

2.5. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, Đảng uỷ Ngoài nước, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương rà soát, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp để làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài và quản lý, giúp đỡ hội quần chúng của người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban cán sự đảng các bộ, ngành, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể ở Trung ương; các cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương (trực tiếp là Đảng uỷ Ngoài nước) xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phối hợp quản lý, theo dõi, giúp đỡ các tổ chức quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

2.6. Ban Dân vận Trung ương, Đảng uỷ Ngoài nước, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao thường xuyên nắm tình hình, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng các tổ chức quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài. Định kỳ báo cáo Ban Bí thư.

                                                               T/M BAN BÍ THƯ

                                                                      (Đã ký)

                                                                  Lê Hồng Anh

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |                  ỦY BAN TRUNG ƯƠNG 
                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
          BAN THƯỜNG TRỰC

                    Số: 47/HD-MTTW
-BTT                              Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2012

HƯỚNG DẪN
Việc học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; theo Hướng dẫn số 26 HD/BTGTW, ngày 29/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên các cấp và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân như sau:

            I- Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Góp phần làm cho những nội dung cơ bản, các giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu:

Kết hợp chặt chẽ việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể. Cán bộ và nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp nghiêm túc nghiên cứu, học tập và quyết tâm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

Kết hợp nghiên cứu các chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, cơ sở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

II- Nội dung học tập và liên hệ

1- Các nội dung tập trung nghiên cứu, thảo luận:

Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ; không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ, phòng và chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công, trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư, đất đai, xây dựng…

Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu xa dân; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội. Giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị, đồng thời luôn góp phần chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức- nhân cách, văn hóa.

2- Gắn học tập các chuyên đề với liên hệ việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp… Đây là chuyên đề có nội dung trọng tâm và xuyên suốt trong nội dung học tập của các chuyên đề trong những năm tiếp theo; là cơ sở để tổng kết, đánh giá thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III- Phương thức học tập, tuyên truyền

1- Học tập chuyên đề trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các tổ chức thành viên của Mặt trận ở các cấp tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề cho hội viên, đoàn viên và nhân dân thuộc địa phương, đơn vị mình thông qua các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Ban công tác Mặt trận khu dân cư tham mưu với cấp uỷ và phối hợp với các đoàn thể tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề cho hội viên, đoàn viên và nhân dân ở khu dân cư trong hội nghị, các buổi họp nhân dân ở khu dân cư.

* Tài liệu phục vụ việc triển khai học tập: Tài liệu chuyên đề và tài liệu đọc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

2- Tổ chức nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Tác phẩm “Đường cách mệnh”do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành.

Đưa vào sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên việc nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Bác, gắn với nội dung chuyên đề của năm 2012 và công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày ra đời tác phẩm. Có thể tổ chức mời báo cáo viên giới thiệu về tác phẩm và liên hệ với yêu cầu của thực tế.

Thời gian: Tháng 5 năm 2012.

- Các tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương  hướng dẫn triển khai học tập.

3- Xây dựng phương hướng phấn đấu của cá nhân, chương trình, kế hoạch của các tổ chức, cơ quan, đơn vị

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần  liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo Bác. Nội dung liên hệ và phương hướng phấn đấu phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đối với tập thể, cá nhân đã xây dựng phương hướng phấn đấu thì cần bổ sung, xây dựng các chuẩn mực đạo đức theo Quyết định số 08/QĐ-MTTW-ĐĐ, ngày 20/9/2011 của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên và Hướng dẫn số 25-HD/BTG ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức, cơ quan, đơn vị  bố trí để cán bộ, đảng viên,  đoàn viên, hội viên báo cáo những nội dung chính về phương hướng phấn đấu của cá nhân; nghe và thảo luận chương trình, kế hoạch thực hiện của đơn vị. Cuối năm, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tự kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác trước cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, đảng viên,  đoàn viên, hội viên, cơ quan, đơn vị.

4- Tuyên truyền rộng rãi về chuyên đề

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp  tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung chuyên đề và việc học tập, nghiên cứu chuyên đề tại địa phương, đơn vị. Trong công tác tuyên truyền, chú ý liên hệ với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các cơ quan báo chí trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung chuyên đề, về công tác tổ chức, triển khai việc học tập, nghiên cứu chuyên đề, gắn với tuyên truyền người tốt, việc tốt và đưa tin về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

IV- Tổ chức thực hiện

 Ban Thường trực Uỷ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức thành viên cụ thể hóa việc hướng dẫn triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề cho cơ sở; tổ chức việc sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo, Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi - Hà Nội; Điện thoại: 04.38257447; 04.39289210; 04.39287401; 04.39287447).

Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cấc cấp phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện để việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống Mặt trận đạt kết quả tốt đẹp./.

                                                  TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                        
PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                  (Đã ký)

                                                               Lê Bá Trình

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |                  ỦY BAN TRUNG ƯƠNG 
                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
          BAN THƯỜNG TRỰC

                    Số: 48/HD-MTTW
-BTT                              Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2012

HƯỚNG DẪN
Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012

            Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn những nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2012 như sau:

   1. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật

1.1. Tham gia thực hiện Nghị quyết số 06/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương cần bám sát các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ của Mặt trận trong việc tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

1.2. Triển khai xây dựng dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XIII. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) trong việc tổng kết việc thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật; tổ chức khảo sát, hội thảo về các nội dung chính của dự án Luật; tổ chức lấy ý kiến bước đầu vào dự thảo Luật.

1.3. Tham gia xây dựng Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI). Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương phối hợp, tạo điều kiện giúp các cơ quan hữu quan ở Trung ương trong việc khảo sát, hội thảo, lấy ý kiến góp ý vào các nội dung của Quy chế. 

1.4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương cần chú trọng phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội địa phương tham gia góp ý kiến vào các dự án luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như: Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật đất đai (sửa đổi), Luật hòa giải cơ sở…; đồng thời chủ động tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

2. Công tác giám sát

2.1. Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã trong công tác tham gia thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; trong công tác chỉ đạo tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; Ban giám sát đầu tư cộng đồng. 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh cần tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã trong việc củng cố, kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; tập trung đẩy mạnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong việc giám sát thực hiện chính sách pháp luật, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng.

2.2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương chủ động nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân; những nơi có khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cần chủ động tổ chức giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đồng thời bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. 

2.3. Tham gia thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trọng tâm là công tác giám sát các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với chính quyền, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp và các tổ chức thành viên để tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và nhân dân nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành ở cả Trung ương và địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Mặt trận cần tập trung hướng về cơ sở, địa bàn các khu dân cư bằng những phương thức phù hợp.

4. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ của cấp mình và hướng dẫn, kiểm tra Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết liên tịch số 06 ngày 10/9/2004 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh cần khẩn trương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân địa phương và gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban thường vụ Quốc hội để tổng hợp chung báo cáo tại các kỳ họp của Quốc hội khoá XIII trong năm 2012. Các vấn đề nêu ra cần có số liệu, địa chỉ cụ thể để chứng minh, đồng thời chuẩn bị tốt báo cáo công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền trong các kỳ họp của Hội đồng nhân dân.

5. Tham gia tuyển chọn Thẩm phán Toà án nhân dân và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh tiếp tục tham gia và thực hiện tốt công tác tuyển chọn Thẩm phán Toà án nhân dân và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân ở địa phương. Trong quá trình tham gia Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán và Kiểm sát viên ở địa phương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cần thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan Nhà nước hữu quan.

Trên đây là những công việc trọng tâm của công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2012. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ và đặc điểm của từng địa phương mình để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp với thực tiễn; định kỳ 06 tháng, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

                                                         TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                               
PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                       (Đã ký)

                                                               Nguyễn Văn Pha

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |

 

       Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2009     
     Các điển hình tiêu biểu trong CVĐ TDĐKXDĐSVH ở KDC (2004-2009)
     Đối ngoại nhân dân MTTQ (2004-2009)


    Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội

 

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

| TTCTMT | Trở Về đầu trang  |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn