Hiệp thương nhân sự UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX

(Mặt trận) - Tiếp theo chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, sáng 20/9, Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX trước khi hiệp thương cử UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân

Khẳng định thế kiềng ba chân giữa Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam

Phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp người Việt Nam trên khắp thế giới

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã trình bày tờ trình xin ý kiến sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Điều lệ MTTQ Việt Nam hiện hành do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam thông qua. Qua 5 năm thực hiện Điều lệ, tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam tiếp tục có những  bước phát triển. Vai trò của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các thành viên được thể hiện ngày càng rõ nét. Uỷ ban MTTQ các cấp đã từng bước tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường mối quan hệ với cơ quan Nhà nước, nâng cao chất lượng phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên ở từng cấp bằng các quy chế phối hợp công tác, góp phần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chất lượng công tác đối ngoại nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; không ngừng hoàn thiện cơ chế hoạt động; phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp; công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Mặt trận tiếp tục được mở rộng và có tác động tốt đến các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các mặt công tác khác của MTTQ Việt Nam.

Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới toàn diện công tác Mặt trận nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, theo tinh thần  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; những quy định trong Hiến pháp và quy định trong Luật MTTQ Việt Nam; những quy định cụ thể của Đảng về nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xuất phát từ những đòi hỏi của thực tiễn.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại Đại hội

Theo đó, một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa được Điều lệ quy định hoặc có quy định nhưng chưa phù hợp, nên quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều vướng mắc như: mối quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên; nhiệm kỳ của Ban Công tác Mặt trận; chế độ họp thường kỳ của Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cấp xã. Sau Đại hội, Hội nghị Ủy ban lần thứ nhất cử ra các chức danh trong Ban Thường trực, thẩm quyền điều hành công việc và ký các văn bản đề nghị chuẩn y các chức danh chưa được quy định; việc xem xét đề nghị khen thưởng Huân chương “Đại đoàn kết dân tộc” chưa được đề cập; thẩm quyền xem xét kỷ luật đối với thành viên vi phạm ở cấp Trung ương chưa hợp lý; việc xác định cơ cấu tham gia Ủy ban đối với thành phần cá nhân tiêu biểu còn chung chung, chưa rõ những cá nhân tiêu biểu là chuyên gia, nhà khoa học…Về thể thức, bố cục phần lời nói đầu chưa thật hợp lý; diễn đạt một số câu từ chưa phù hợp cần bổ sung, điều chỉnh.

Từ những vấn đề nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam hiện hành là hết sức cần thiết.

Theo đó, đa số các ý kiến đề nghị nên giữ nguyên nội dung Phần lời nói đầu mà không tách ra thành một chương mới và có điều chỉnh bố cục, bổ sung những nội dung cần thiết cho phù hợp với Hiến pháp, Cương lĩnh, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội dung hiện tại của Phần này đã bao hàm đầy đủ về tôn chỉ, mục đích, vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và có tính hiệu triệu, như một tuyên ngôn của Mặt trận. Nếu tách phần này ra gồm một đoạn là Lời nói đầu và thiết kế thành 01 chương mới là Quy định chung thì nội dung Chương này không đầy đủ, diễn đạt cứng nhắc không phù hợp với tính chất của MTTQ Việt Nam.

Đại biểu tham dự cũng tập trung thảo luận sửa đổi nội dung trong các chương của Điều lệ MTTQ Việt Nam sao cho phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của Mặt trận các cấp.

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Đại hội

Tiếp theo chương trình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình về công tác hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo đó, cơ cấu thành phần UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX bao gồm: Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên: 47 vị. Tại Đại hội hiệp thương 43 vị (khuyết 4 vị sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ); Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh: 63 vị.

Cá nhân tiêu biểu đại diện các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế và Người Việt Nam ở nước ngoài: 258 vị (Đại hội hiệp thương cử: 255 vị, khuyết 03 vị sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ) bao gồm: Cá nhân tiêu biểu là nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chuyên gia trên các lĩnh vực; Cá nhân tiêu biểu là công nhân, nông dân, lực lượng vũ trang, đại diện huyện đảo; Cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số; Cá nhân tiêu biểu đại diện chức sắc các tôn giáo; Cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế; Cá nhân tiêu biểu là Người Việt Nam ở nước ngoài.

Cán bộ chuyên trách Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 13 vị.

UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX có tỷ lệ ngoài Đảng là 50%; tỷ lệ nữ là 21,3%; tỷ lệ dân tộc thiểu số là 26,2%; tỷ lệ Tôn giáo là 17,1%; 80,4% các vị Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam có trình độ Đại học trở lên.

Đại hội đã hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó số lượng Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 385 vị, Đại hội đã hiệp thương cử  374 vị  tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 (11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ).

Ngay sau khi hiệp thương cử nhân sự tham gia UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ nhất (khóa IX)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập

Danh sách các mặt trận toàn quốc:

UBMTTQ tỉnh Hà Giang UBMTTQ tỉnh Tuyên Quang UBMTTQ tỉnh Cao Bằng UBMTTQ tỉnh Bắc Kạn UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên UBMTTQ tỉnh Lạng Sơn UBMTTQ tỉnh Bắc Giang UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh UBMTTQ tỉnh Hải Dương UBMTTQ thành phố Hải Phòng UBMTTQ tỉnh Hưng Yên UBMTTQ tỉnh Nam Định UBMTTQ tỉnh Thái Bình UBMTTQ tỉnh Vĩnh Phúc UBMTTQ tỉnh Ninh Bình UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa UBMTTQ tỉnh Nghệ An UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh UBMTTQ tỉnh Quảng Bình UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế UBMTTQ thành phố Đà Nẵng UBMTTQ tỉnh Quảng Nam UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi UBMTTQ tỉnh Bình Định UBMTTQ tỉnh Phú Yên UBMTTQ tỉnh Khánh Hòa UBMTTQ tỉnh Bình Thuận UBMTTQ tỉnh Kon Tum UBMTTQ tỉnh Gia Lai UBMTTQ tỉnh Đắk Lắk UBMTTQ tỉnh Đắk Nông UBMTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu UBMTTQ tỉnh Bình Dương UBMTTQ tỉnh Bình Phước UBMTTQ tỉnh Tây Ninh UBMTTQ tỉnh An Giang UBMTTQ tỉnh Cà Mau UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng UBMTTQ tỉnh Tiền Giang UBMTTQ tỉnh Kiên Giang UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp UBMTTQ thành phố Cần Thơ UBMTTQ tỉnh Trà Vinh UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long UBMTTQ tỉnh Điện Biên UBMTTQ tỉnh Lai Châu UBMTTQ tỉnh Lào Cai UBMTTQ tỉnh Sơn La UBMTTQ tỉnh Yên Bái UBMTTQ tỉnh Phú Thọ UBMTTQ tỉnh Đồng Nai UBMTTQ thành phố Hà Nội UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng UBMTTQ tỉnh Hà Nam UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận UBMTTQ tỉnh Quảng Ninh UBMTTQ tỉnh Quảng Trị
Tìm kiếm văn bản