Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Tinh thần của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải trở thành nếp nghĩ, nếp sống hàng ngày của mỗi người dân

 
 

    TIN MỚI :                                                                    thông tin được cập nhật liên tục                       SỐ 70 ( 4 - 2009 )  

 

TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH 

Mô hình khu dân cư xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường ở Quảng Trị 

Hội Nông dân với công tác tuyên truyền và bảo vệ môi trường  cho cán bộ, hội viên

Kết quả xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường ở thôn Kroongktu

Hưng Yên vận động đồng bào có đạo thực hiện chính sách Dân số-GĐ&TE

Công tác Dân số trong cuộc vận động "Toàn dân ĐKXD ĐSVHƠKDC" ở Kon Tum 

Chuyện về công tác Dân số kế hoạch hoá gia đình ở Lâm Ca

Mô hình câu lạc bộ "Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ở Quảng Long kết quả xây dựng mô hình điểm kdc thực hiện hài hòa
xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường ở Quảng Trị

      Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường trực - Ban Chủ nhiệm chương trình Toàn dân tham gia bảo vệ Môi trường ƯBTW MTTQVN về việc chọn 02 khu dân cư để thực hiện xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa giữa Xóa đói giảm nghèo và Bảo vệ Môi trường”, Ban thường trực UBMTTQ tỉnh Quảng Trị đã thống nhất chọn KDC Đạo Đầu, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong và KDC Khu phố 2, Phường 5, Thị xã Đông Hà.

Ngày 18/12/2007 Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm chương trình xây dựng mô hình điểm (CTXDMHĐ) “KDC thực hiện hài hòa XĐGN và Bảo vệ Môi trường” do đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Chủ nhiệm chương trình cùng 06 thành viên của Ban chủ nhiệm, trong đó nòng cốt là cán bộ thuộc ban phong trào. Ban chủ nhiệm chương trình đã xây dựng Kế hoạch số 14/KH-MT về việc thực hiện xây dựng mô hình điểm khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường trong đó xác định nội dung và tiến độ thực hiện. Ban chủ nhiệm chương trình tỉnh đã làm việc với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể của xã Triệu Trung và Phường 5 cùng sự tham gia của BTTUBMTTQVN huyện Triệu Phong và Thị xã Đông Hà với nội dung phối hợp chỉ đạo, thực hiện xây dựng mô hình điểm, thống nhất mục đích, yêu cầu, nội dung, thành lập tổ chức chỉ đạo xây dựng mô hình của xã, phường. Trong đó chỉ đạo trực tiếp với Ban công tác Mặt trận của 02 khu dân cư để triển khai các nội dung khảo sát, tiến hành khảo sát tình hình thực tế của địa phương, nắm rõ từng hộ gia đình, thực trạng về mối liên hệ giữa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

 Ngày 22 và 23/01/2008 Ban chủ nhiệm chương trình tiến hành tổ chức tập huấn cho 100 cán bộ Mặt trận của xã, phường, trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể quần chúng, các tổ dân phố, tổ dân cư của 2 khu dân cư làm điểm. Ngay sau đó 2 khu dân cư đã tiến hành tổ chức họp dân để tham gia vào bản cam kết với hơn 400 người tham gia đóng góp 33 ý kiến, trong đó chủ yếu tập trung thảo luận về mục đích, yêu cầu và các nội dung thực hiện trong việc xây dựng mô hình, tham gia ý kiến vào bản cam kết bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Ngày 27/02 và ngày 03/3/2008, 02 khu dân cư tiến hành tổ chức lễ phát động, ký cam kết giữa Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể quần chúng nhân dân. Sau lễ phát động và ký cam kết thực hiện mô hình điểm của 2 khu dân cư, Ban chỉ đạo chương trình của tỉnh thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra lịch trình hoạt động của mô hình điểm từ xã, phường đến khu dân cư; phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường chỉ đạo triển khai lễ phát động ngày Môi trường thế giới và các hoạt động môi trường rầm rộ ở khu dân cư làm điểm vào các ngày 3, 4, 5/6/2008. Cũng trong tháng 6/2008, Ban chủ nhiệm CTXDMHĐ của Tỉnh đã tổ chức Hội thi tìm hiểu về môi trường trong cán bộ Mặt trận của 9 phường và 83 khu dân cư trên địa bàn thị xã Đông Hà. Hội thi đã giúp cho cán bộ Mặt trận và các tầng lớp nhân dân nắm chắc hơn các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác bảo vệ môi trưòng cũng như Luật bảo vệ môi trường để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường ở địa bàn khu dân cư.

Để đánh giá kết quả thực hiện mô hình giai đoạn I, rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo triển khai giai đoạn II, ngày 16 và 17/9/2008, Ban chủ nhiệm CTXDMHĐ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện giai đoạn I của mô hình tại 2 KDC Đạo Đầu - xã Triệu Trung - huyện Triệu Phong và KP2 - phường 5 - TX Đông Hà. Qua thực hiện xây dựng mô hình điểm, Ban chỉ đạo đã phối hợp lồng ghép nhiệm vụ phát triển kinh tế, XĐGN với bảo vệ môi trường nhằm gắn công tác bảo vệ môi trường phát triển bền vững, nâng cao chất lượng môi trường ở khu dân cư “Xanh- sạch- đẹp”. Thông qua việc xây dựng mô hình điểm đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư về nhiệm vụ phát triển kinh tế, XĐGN và bảo vệ môi trường. Nội dung bảo vệ môi trường đã được cụ thể hóa, đồng thời là một trong những tiêu chí để đánh giá và xếp loại KDC, gia đình văn hóa trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng mô hình điểm KDC thực hiện hài hòa giữa XĐGN và bảo vệ môi trường, các Ban chỉ đạo từ xã đến KDC đã được thành lập và bước đầu hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt là Ban chỉ đạo của KDC, sau khi được tập huấn về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của mô hình điểm, đã xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức họp dân để bàn bạc, thảo luận thống nhất về các nội dung, tiêu chí của mô hình. Tổ chức lễ phát động, ký cam kết giữa Mặt trận và các đoàn thể để phối hợp thực hiện; xây dựng bản cam kết với 7 nội dung cụ thể để các hộ gia đình ký cam kết và thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường. Đã xây dựng lịch trình tuần, tháng, quý để tổ chức làm vệ sinh ở những nơi cộng cộng ở KDC và tổ chức lễ phát động làm vệ sinh nhân ngày môi trường thế giới (5/6) trên địa bàn KDC.

Ban chỉ đạo đã chú trọng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Ở KDC đã vận động một số hộ nghèo nhận ruộng để làm, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình, vươn lên thoát nghèo. Một số mô hình nuôi cá xen với trồng lúa, phát triển chăn nuôi lợn kết hợp với trồng lúa, vay vốn xóa đói giảm nghèo tại các cơ sở tín dụng trên địa bàn đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát triển kinh tế ở địa phương, một số hộ đã vươn lên thoát nghèo.  Các hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường tại khu dân cư từng bước đi vào nền nếp, có tổ chức và sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở khu dân cư nên ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân được nâng cao, thực hiện có hiệu quả việc giữ gìn vệ sinh trên địa bàn khu dân cư. Qua kiểm tra, các hộ gia đình đã thực hiện  việc tập trung rác thải để tiêu hủy, xử lý được rác thải rắn đưa ra bãi rác tập trung của khu dân cư, ý thức người dân được nâng lên rõ rệt.

Qua hơn 1 năm thực hiện mô hình, với các hoạt động tuyên truyền vận động, nhận thức của nhân dân trên địa bàn dân cư được nâng lên rõ rệt. Người dân đã có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Các hoạt động thông tin tuyên truyền về nội dung bảo vệ môi trường đã được triển khai đến từng hộ gia đình. Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm Ngày môi trường thế giới 5/6, KDC tổ chức phát động xây dựng thói quen bảo vệ môi trường đã có tác dụng tích cực, tạo được phong trào trên địa bàn các khu dân cư. Việc thu gom rác thải trong các hộ gia đình đã tự nguyện gom bỏ rác vào nơi tập trung để đem đến nơi tập kết. Phân loại rác để tiêu hủy tại gia đình, bao bì ni lông và các chất rắn tập trung về địa điểm chính để vận chuyển về bãi đổ rác. Chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh. Nước thải được xử lý đảm bảo đúng quy định, có hơn 90% số hộ gia đình đã sử dụng giếng khoan, nước máy do công ty cấp thoát nước cung cấp để sinh hoạt. Rác thải được xử lý đảm bảo đúng quy trình, đúng nơi quy định để tiêu hủy. Thường xuyên phát động giữ gìn vệ sinh môi trường tại các đường làng ngõ xóm và những nơi công cộng theo định kỳ hàng tháng, hàng quý. Có 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường; 80% hộ gia đình tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường ở tổ dân phố, thôn xóm; 90% hộ gia đình nộp đủ các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định.Dù vậy, nhận thức của một số người dân về tầm quan trọng của môi trường và bảo vệ môi trường, về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng mô hình điểm chưa đầy đủ. Hơn nữa, mô hình điểm khu dân cư thực hiện hài hòa XĐGN và bảo vệ môi trường còn rất mới mẻ, việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn. Đây là nhiệm vụ phức tạp nếu chỉ dừng ở mức khu dân cư mà không có sự hỗ trợ từ phía cơ quan chức năng trong lĩnh vực môi trường thì không thể có kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình điểm cần được đẩy mạnh hơn nữa để trở thành một hoạt động thường xuyên, tạo thành ý thức tự giác cho người dân.

Qua thực tế triển khai ở Quảng Trị cho thấy: Mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa XĐGN và bảo vệ môi trường” là một việc làm có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Việc giữ gìn, bảo vệ tốt môi trường bền vững gắn với việc thực hiện có hiệu quả chương trình XĐGN sẽ tạo ra sự phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đối với bà con nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dânr

                                                                             Hồng Tuyết

 | Trở Về đầu trang    |tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức bảo vệ môi trường
cho cán bộ, hội viên nông dân

    Bảo vệ rừng đầu nguồn là nhiệm vụ của mỗi người dân

Nhận thức rõ công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động là giải pháp đầu tiên trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, 5 năm qua, các cấp Hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng và tự giác thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội cũng như các qui ước, hương ước của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nông thôn; trang bị những kiến thức cần thiết và xây dựng ý thức trách nhiệm, tự giác trong bảo vệ môi trường; sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tăng cường tuyên truyền hàng vạn bài viết, tin, ảnh, phóng sự trên các báo chí, Website, bản tin công tác của các cấp Hội, đồng thời phối hợp với đài, báo ở Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền hoạt động của các cấp Hội, hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường, phản ảnh kịp thời các vấn đề bức xúc về môi trường và nước sạch nông thôn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên, nông dân và cộng đồng dân cư nông thôn, từ đó thay đổi hành vi sống thân thiện với môi trường, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh.

Nhân các sự kiện môi trường hàng  năm,  các cấp Hội chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền và các ban ngành có liên quan tổ chức phát động phong trào người người thi đua, nhà nhà thi đua đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: mít tinh kỷ niệm, tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo chủ đề của từng năm, đồng loạt ra quân tạo khí thế sôi nổi của cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia các hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường và nguồn nước sạch trên địa bàn, làm cho cảnh quan môi trường sạch, đẹp hơn và trong lành hơn. Trong 5 năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội, ngoài việc thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã tổ chức được 1.027 cuộc mít tinh với 389.588 lượt người tham dự nhân các sự kiện môi trường hàng năm. Đặc biệt Trung ương Hội đã phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Hội Nông dân 11 tỉnh tổ chức 11 cuộc mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường Thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, thu hút hàng chục vạn người tham dự mít tinh, diễu hành biểu dương lực lượng, quét dọn trên 1.000 km đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom và xử lý hàng ngàn tấn rác thải và chất thải ở nông thôn; trồng và chăm sóc trên 10.000 cây xanh quanh khu vực mít tinh. Đồng thời hỗ trợ kinh phí cho 18 tỉnh như: Cao Bằng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Khánh Hoà, Đồng Nai, Sóc Trăng, An Giang, Cà Mau... tổ chức mít tinh hưởng ứng các sự kiện môi trường hàng năm đã thu hút trên 30 ngàn người tham gia mít tinh, diễu hành biểu dương lực lượng đồng loạt ra quân tham gia các hoạt động vệ sinh, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh; đồng thời Trung ương Hội tổ chức phát động phong trào thi đua bảo vệ môi trường "xanh- sạch- đẹp". Các cấp Hội trong cả nước đã hưởng ứng tích cực phong trào thi đua "sạch làng, tốt ruộng", xây dựng nếp sống văn minh, "Gia đình văn hoá và "Làng văn hoá"; xây dựng ba công trình hợp vệ sinh... thực hiện phong trào 3 sạch "ăn sạch- ở sạch- uống sạch". Đưa các tiêu chí bảo vệ môi trường vào bình xét hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình nông dân văn hoá, thôn ấp, bản làng, buôn sóc văn hoá...

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả để hiểu đúng và làm theo pháp luật. Hội rất chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đưa nội dung bảo vệ môi trường nông thôn vào nội dung hội thi "Nhà Nông đua tài" toàn quốc lần thứ II; Hội thi "Thôn nữ giỏi giang duyên dáng toàn quốc lần thứ nhất"; tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật đất đai đã thu hút hàng triệu người tham gia. Thời gian qua, một trong những hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật hiệu quả đó là tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường theo hình thức sân khấu hóa được triển khai rộng khắp cả nước. 5 năm qua, các tỉnh, thành Hội đã phối hợp chặt chẽ chỉ đạo và tổ chức 4.120 cuộc thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường" theo hình thức sân khấu hoá ở 3 cấp (tỉnh, huyện và xã) với 832.701 thí sinh là hội viên, nông dân và hàng vạn cổ động viên tham gia; với nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp bản sắc văn hóa từng địa phương do hội viên tự biên, tự diễn giúp cho người dân dễ hiểu, dễ nhớ, tạo một sân chơi hấp dẫn, vừa tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả, vừa tạo phong trào thi đua tìm hiểu pháp luật về bảo vệ tài nguyên môi trường cho cán bộ, hội viên, nông dân và cộng đồng dân cư nông thôn. Nhiều tỉnh tổ chức thi xuất sắc như: Hoà Bình, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Bình Định, Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai, Sóc Trăng, An Giang...

Mặt khác, Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các ngành có liên quan, các nhà khoa học, các chuyên gia về môi trường sưu tầm, biên soạn phát hành miễn phí sổ tay phổ biến giáo dục pháp luật, tài liệu về môi trường tới cán bộ chuyên trách các cấp Hội và hội viên, nông dân để học tập, ứng dụng. Số lượng các ấn phẩm tăng nhanh có những tài liệu được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số đề tuyên truyền. Bằng những hình thức truyền thông da dạng phong phú đã góp phần tích cực để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân để từ đó thay đổi hành vi, có ý thức tự giác bảo vệ và sống thân thiện với môi trường ngày càng được nâng lên rõ rệtq

                                                                              Nguyễn Văn Tâm

 | Trở Về đầu trang    |KẾT QUẢ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ĐIỂM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở THÔN KROONGKTU

   Bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống

Thôn KroongKtu, xã Kroong, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum nằm cách trung tâm thị xã Kon Tum khoảng 20 km về phía Bắc. Toàn thôn có 116 hộ với 595 nhân khẩu. Phần lớn số hộ trong thôn là dân tộc Rơngao và theo đạo công giáo.

Trước kia, khi chưa được chọn xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường lồng ghép với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" việc bảo vệ môi trường ở thôn KroongKtu diễn ra nhiều phức tạp. Tình trạng nuôi nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn và chăn nuôi thả rông còn khá phổ biến. Một số hộ làm chuồng chăn nuôi xa nhà ở nhưng còn tạm bợ, không bền vững. Nhiều hộ gia đình ít dọn dẹp vệ sinh nhà ở sạch sẽ, nhiều vườn không được rào ngăn nắp, vẫn còn tình trạng ăn ở mất vệ sinh. Hầu hết các hộ trong thôn không có hố chứa nước thải và rác thải. Nhiều hộ còn chưa xây dựng và sử dụng hố xí và nhà tắm. Trong thôn chưa có phong trào dọn dẹp vệ sinh đường làng, nơi công cộng theo định kỳ.

Trước tình trạng trên, ngày 20 tháng 9 năm 2006 Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Kon Tum đã có kế hoạch số 05/KH-MT về việc chọn xây dựng mô hình điểm lồng ghép việc bảo vệ môi trường với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" ở thôn KroongKtu. Cùng với sự phối hợp chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Kon Tum, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ xã và sự hướng dẫn của MTTQ xã Kroong, Ban công tác Mặt trận thôn KroongKtu đã tổ chức các cuộc họp toàn thể nhân dân trong thôn để thống nhất biện pháp và đề cao ý thức, trách nhiệm của từng hộ dân trong việc tham gia xây dựng cảnh quan môi trường trong thôn xanh, sạch, đẹp. Tổ chức lấy ý kiến bà con trong thôn để xây dựng tiêu chuẩn Làng văn hoá, góp phần xây dựng khu dân cư phát triển bền vững.

Để triển khai thực hiện mô hình đạt kết quả tốt, sát với điều kiện và tình hình thực tế, Ban công tác Mặt trận và Ban nhân dân thôn đã tiến hành thống kê lại toàn bộ số hộ, số nhà, số công trình phụ và gia súc... thực tế. Tổ chức tiến hành phát phiếu điều tra để thăm dò lấy ý kiến nhân dân theo mẫu của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ban công tác Mặt trận thôn đã thành lập 06 nhóm hộ tự quản bảo vệ môi trường. Đồng thời tiến hành họp nhóm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhóm trưởng, nhóm phó và các thành viên trong nhóm. Nhân dịp tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2006, Ban công tác Mặt trận đã tổ chức phát động đến tất cả các hộ dân trong thôn cùng đăng ký tham gia xây dựng "Gia đình văn hoá"; vận động nhân dân làm nhà vệ sinh, làm nhà tắm, xây dựng chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở, đào hố chứa nước thải, rác thải, rào vườn, phát quang bụi rậm xung quanh nhà. Vận động bà con tích cực tham gia tu bổ đường giao thông, trồng cây xanh trên đường làng và khu vực nhà rông, trường học trong thôn. Sau khi đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trong thôn, Ban công tác Mặt trận đã triển khai cho các gia đình trong thôn ký cam kết bảo vệ môi trường và vận động 100% số hộ trong thôn tham gia đợt tập huấn về công tác bảo vệ môi trường. Ban công tác Mặt trận thôn còn thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con dân làng tham gia bảo vệ môi trường thông qua các buổi họp dân, các buổi chào cờ đầu tuần và thông qua các nhóm tự quản bảo vệ môi trường vận động các hộ dân trong nhóm thực hiện nghiêm túc 10 nội dung của bản cam kết đã được các hộ gia đình ký kết. Vận động các hộ dân trong thôn đăng ký trồng cây xanh trong khu vực nhà rông, trường học, trên đường làng. Phối hợp với Ban nhân dân thôn vận động bà con không được đốt rừng làm rẫy, kể cả đất rừng trên địa bàn xã Kroong và đất thâm canh ở nơi khác. Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào tiêu chí thi đua hàng năm để bình xét. Hàng tuần, Ban công tác Mặt trận phối hợp với Ban nhân dân thôn và già làng vận động bà con dọn dẹp vệ sinh đường làng, nhà rông văn hoá vào mỗi buổi sáng thứ hai, sau buổi chào cờ đầu tuần. Đồng thời tổ chức theo dõi, giám sát hoạt động của các nhóm tự quản và các gia đình trong thôn về công tác bảo vệ môi trường ở khu dân cư.

Nhờ có sự chỉ đạo của Đảng uỷ, của chi bộ, sự hướng dẫn, ủng hộ giúp đỡ của chính quyền và Mặt trận các cấp, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban công tác Mặt trận và Ban nhân dân thôn, các nhóm tổ tự quản bảo vệ môi trường và nhất là sự hưởng ứng tích cực của bà con trong thôn nên việc thực hiện mô hình điểm bảo vệ môi trường lồng ghép với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" tại thôn KroongKtu đã đạt được kết quả khá tốt. Đến nay, hầu hết các hộ gia đình đã thường xuyên dọn dẹp vệ sinh nhà cửa gọn gàng, sân vườn sạch sẽ. Toàn thôn đã có 70 giếng nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho các hộ trong thôn. Tất cả các hộ gia đình đã thực hiện ăn chín, uống sôi. nhiều nhà đã đào hố chứa rác thải và đổ rác đúng nơi quy định. Hầu hết các hộ gia đình đã xây dựng và sử dụng hố xí, nhà tắm hợp vệ sinh. Trong thôn có 61 hộ chăn nuôi trâu, bò, đến nay đã làm chuồng ra xa nhà ở. Bà con trong thôn đã tích cực tham gia quét dọn, vệ sinh đường làng, nhà rông, trường học, sửa chữa đường làng. 100% hộ gia đình cam kết không phát, đốt cháy rừng làm nương, rẫy và tích cực tham gia bảo vệ rừng. Đã có 110/116 hộ rào vườn ngăn nắp, thường xuyên phát quang bụi rậm quanh nhà. Thông qua tuyên truyền, vận động đã có 104 hộ đóng góp ngày công và kinh phí xây dựng cổng, làm hàng rào và trồng cây xanh ở nhà rông văn hoá, trường học trong thôn.

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện mô hình điểm bảo vệ môi trường lồng ghép với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" tại thôn KroongKtu bước đầu đạt được những kết quả nhất định đã làm chuyển biến cảnh quan môi trường và nhận thức của nhân dân. Đến nay bộ mặt trong thôn đã thay đổi hẳn, đường làng sạch sẽ, phong quang, nhà cửa khang trang, đời sống của bà con được cải thiện và nâng cao, ý thức bảo vệ môi trường được nhân dân trong thôn đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia, qua đó giúp cho bộ mặt của thôn KroongKtu ngày càng xanh - sạch - đẹpr

                                                                                       Vũ Đình Long

 | Trở Về đầu trang    |Hưng Yên với công tác vận động đồng bào tín đồ các
tôn giáo thực hiện công tác dân số- gia đình và trẻ em

       Hưng Yên là một tỉnh đồng bằng ven sông Hồng, có diện tích đất tự nhiên 932,09 km2, dân số trên 1,2 triệu người, có 02 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo. Trong đó Phật giáo: cấp tỉnh có Ban trị sự, cấp huyện có Ban đại diện, toàn tỉnh hiện nay có trên 460 chùa với 255 tăng ni và trên 200 ngàn phật tử.  Công giáo có trên 2 vạn tín đồ thuộc 4 giáo phận, 120 nhà xứ và họ lẻ, 77 nhà thờ, 20 xứ, có 11 linh mục và 02 linh mục kiệm nhiệm xứ thuộc 4 toà giám mục: Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh. Toàn tỉnh có 140 Hội đoàn với tổng số hơn 4.500 người tham gia.

Trong những năm qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai vận động đồng bào là tín đồ các tôn giáo thực hiện công tác DS - KHHGĐ lồng ghép vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" thu hút được kết quả đáng khích lệ; Đặc biệt là vận động và phát huy vai trò của các vị chức sắc các tôn giáo, các dòng họ, những người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư tham gia thực hiện công tác DS -KHHGĐ nhằm ổn định dân số, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao phúc lợi và sức khoẻ gia đình, xây dựng và củng cố gia đình, mang bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam với các chuẩn mực "no ấm, khoẻ mạnh, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc". Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo MTTQ các cấp trong tỉnh thống nhất thực hiện Kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triển khai phối hợp chỉ đạo xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư đoàn kết thực hiện gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc" trong việc lồng ghép công tác dân số gia đình và trẻ em vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 33/KH-MT ngày 25/7/2006 về xây dựng mô hình điểm "Khu dân cư đoàn kết thực hiện gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc". Sau khi khảo sát thực tiễn, Ban Thường trực đã chọn: Khu dân cư Đại Đồng, xã Đại Đồng, Huyện Văn Lâm (có đông đồng bào Phật giáo) và khu dân cư Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ (có đông đồng bào Công giáo) để triển khai thực hiện. Qua thực tiễn cho thấy hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" được tăng lên rõ rệt, như công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, chăm sóc, bảo vệ gia đình và trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, thu hút được mọi tầng lớp, lứa tuổi, các chức sắc tôn giáo tham gia. Vì vậy mà chương trình được xã hội hoá cao; mang lại cơ hội tốt cho mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng, dòng họ: Kinh tế, văn hoá, xã hội được phát triển, đời sống của đồng bào có đạo được cải thiện rõ rệt, tình làng nghĩa xóm được củng cố bền vững. Đến nay sau 3 năm thực hiện 2 mô hình trên vẫn được duy trì và tiếp tục có những bước phát triển mới, đặc biệt công tác DS - KHHGĐ ở đây luôn ổn định, nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3, các câu lạc bộ được thành lập và phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng như: Câu lạc bộ Phụ nữ không có người sinh con thứ 3; Câu lạc bộ tiền hôn nhân; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Nhóm tín dụng gia đình...

Từ kết quả đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên trong tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo và nhân rộng các mô hình trên trong phạm vi toàn tỉnh, trước hết là vùng có đông đồng bào là tín đồ các tôn giáo. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động về công tác DS-KHHGĐ lồng ghép vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, cơ sở. Đưa các nội dung DS - KHHGĐ vào các lớp tập huấn đối với cán bộ chủ chốt của MTTQ, các vị chức sắc tôn giáo, Trưởng dòng họ, Trưởng Ban công tác Mặt trận và những người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư nói chung và đồng bào có đạo nói riêng. Đồng thời phối hợp chỉ đạo đưa nội dung công tác DS - KHHGĐ vào quy ước, hương ước làng, vào tiêu chuẩn xây dựng "khu dân cư tiên tiến" coi đó là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét công nhận các danh hiệu thi đua trong các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chọn 2 xã: Tống Trân và thị trấn Trần Cao của huyện Phù Cừ (có đông đồng bào Công giáo) để làm điểm chỉ đạo triển khai ra diện rộng đến nay đã có 100% xã có đông đồng bào là tín đồ các tôn giáo thực hiện.

Năm 2008 MTTQ tỉnh đã giám sát, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DS-KHHGĐ. Phối hợp với các tổ chức thành viên và Chi cục Dân số tỉnh xây dựng các mô hình như:

+ Xây dựng và triển khai mô hình kiểm tra sức khoẻ và tư vấn tiền hôn nhân (tại thị trấn Lương Bằng và xã Phạm Ngũ Lão-Kim Động).

+ Thực hiện thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ gia đình (tại xã Dị Sử huyện Mỹ Hào) nhằm xác định những thông tin và nhu cầu dịch vụ phục vụ cho đời sống gia đình, cá nhân về các lĩnh vực bảo vệ sức khoẻ, CSSKSS-KHHGĐ.

+ Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn, tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản vị thành niên ở các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

+ Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật và các chính sách về DS-KHHGĐ cho tín đồ các tôn giáo, đặc biệt nhấn mạnh về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời nghiêm cấm việc chẩn đoán giới tính thai nhi tại các Trung tâm và cơ sở y tế địa phương.

Một trong những mục tiêu cơ bản của công tác DS-KHHGĐ được MTTQ các cấp lồng ghép vào 6 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Phối hợp thực hiện các mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em và phối hợp chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Sở giáo dục đào tạo thành lập Hội khuyến học tỉnh, các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh cuộc vận động: Cộng đồng tham gia xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài, thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội hoá học tập. Đến nay hầu hết các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, dòng họ, nhất là những nơi có đông tín đồ các tôn giáo đều đã xây dựng được Quỹ khuyến học trị giá hàng tỷ đồng, hàng năm đã trích thưởng, động viên cho các cháu là học sinh giỏi các cấp và những cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên vượt khó.

Phối hợp chăm lo các hoạt động văn hoá, văn nghệ vui chơi giải trí cho các em. MTTQ các cấp luôn quan tâm cùng với Tổ chức bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp các thành viên của Mặt trận, hàng năm đã triển khai những hoạt động bổ ích, thiết thực cho trẻ em trong các dịp Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, hoạt động hè, tháng hành động vì trẻ em, tết Trung thu... Câu lạc bộ "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" đã gắn kết tình cảm giữa các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ. Uỷ ban MTTQ tỉnh hàng năm thường xuyên duy trì phong trào bình nhận danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" đến nay toàn  tỉnh đã có trên 10 nghìn gia đình được bình nhận danh hiệu trên.

Thông qua phong trào "Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan" MTTQ và các tổ chức thành viên trong Mặt trận các cấp đã sáng tạo nhiều cách làm phong phú về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phát động toàn dân nêu cao ý thức bảo vệ quyền trẻ em theo công ước quốc tế và luật Bảo vệ chăm sóc gia đình & trẻ em đã quy định, phát động mọi người phát hiện những biểu hiện lôi kéo, dụ dỗ, lợi dụng trẻ em vào những mục đích bất chính. Động viên, khuyến khích cá nhân, tập thể làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở cơ sở, đề nghị cấp trên động viên, khen thưởng kịp thời. Đồng thời yêu cầu chính quyền và các ngành chức năng có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với các gia đình và những người vi phạm luật Bảo vệ chăm sóc gia đình & trẻ em. Từ đó có giải pháp tuyên truyền vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân địa phương nói chung và tín đồ, chức sắc các tôn giáo nói riêng hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, MTTQ về công tác Dân số- Kế hoạch hoá gia đìnhq

                                                                                                        Vân Dung

 | Trở Về đầu trang    |công tác DS-KHHGĐ trong cvđ "Toàn dân đoàn kết xd đsvhơkdc"
tại tỉnh Kon Tum

  Những em bé vùng cao lớn trên lưng mẹ

Công tác Dân số - KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, là một yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Kon Tum là một tỉnh miền núi, vùng cao biên giới nằm ở cực Bắc Tây Nguyên, địa hình đa dạng có diện tích tự nhiên hơn 9.614 km2, với dân số hơn 40 vạn người, mật độ dân cư phân bổ không đồng đều, có 28 dân tộc anh em chung sống: trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm hơn 53%, đồng bào tham gia sinh hoạt các đạo giáo chiếm hơn 40%. Toàn tỉnh có 08 huyện và 1 thị xã, gồm 97 xã, phường, thị trấn với 823 khu dân cư. Nhìn chung đời sống kinh tế của nhân dân còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao (24,97%) tương ứng với 2.200 hộ; trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại, một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về công tác dân số và chính sách dân số và còn có tư tưởng thực dụng "Trời sinh voi, sinh cỏ", sinh đẻ không có kế hoạch đã làm cho tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh ở mức cao. Sự gia tăng dân số vượt mức là nguyên nhân sâu xa kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cản trở việc cải thiện đời sống cho nhân dân và nâng cao chất lượng giống nòi.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương và trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam và của tỉnh về công tác Dân số- KHHGĐ, trong những năm qua Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các cấp, phối hợp với các tổ chức thành viên thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" để lồng ghép triển khai thực hiện công tác DS-KHHGĐ đến tất cả các địa bàn dân cư trong tỉnh. Hàng năm trên cơ sở chương trình, công tác của Mặt trận các cấp, tỉnh Kon Tum đã tiến hành tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện 6 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"  theo các cụm huyện, thị xã, các cụm xã, phường, thị trấn và các cụm khu dân cư; đề ra các nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực phù hợp để nhân dân phấn đấu thực hiện, trong đó tiêu chí thực hiện chính sách Dân số- KHHGĐ như đăng ký xây dựng gia đình "No ấm, khoẻ mạnh, văn hóa, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc"; đăng ký khu dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên là một trong những nội dung quan trọng để cho các cộng đồng dân cư làm cơ sở để bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua. Đồng thời đẩy mạnh phát triển các mô hình sinh hoạt cộng đồng, xây dựng câu lạc bộ dân số... trên cơ sở đó để từng bước xây dựng "gia đình văn hoá", "khu dân cư tiên tiến" và "làng văn hoá", "tổ dân phố văn hoá"...

Thông qua chương trình tập huấn công tác Mặt trận hàng năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với ngành Dân số bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và khu dân cư về công tác Dân Số-KHHGĐ nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân ở địa bàn dân cư về thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ. Thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, kịp thời bổ sung và hoàn thiện những quy định về chính sách Dân số- KHHGĐ vào quy ước, hương ước thôn, làng để cộng đồng dân cư quản lý và thực hiện. Riêng đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng bà con tham gia hoạt động tôn giáo ngoài việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động trực tiếp trong nhân dân, trong thời gian qua MTTQ tỉnh Kon Tum còn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tôn giáo và ngành Dân số tỉnh tổ chức các hội nghị tọa đàm trong chức sắc các Tôn giáo, các già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư về công tác Dân số -KHHGĐ, thông qua đó để các vị phát huy vai trò, vị trí của các vị trong việc vận động bà con giáo dân, bà con các dân tộc thiểu số tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả chính sách Dân số - KHHGĐ tại địa bàn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.

Đặc biệt thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh uỷ về phân công các cơ quan, đơn vị của tỉnh, của huyện nhận đỡ đầu các xã khó khăn, ngoài việc giúp đỡ cơ sở phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự tại địa bàn các cơ quan, đơn vị còn ký kết trách nhiệm với ngành dân số đề tổ chức triển khai thực hiện chương trình Dân số - KHHGĐ đến từng cộng đồng dân cư.

Nhờ thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân về công tác dân số và chính sách Dân số - KHHGĐ trên địa bàn của tỉnh đã góp phần làm cho đời sống mọi mặt của người dân từng bước được cải thiện, hạ thấp tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh từ 23,33% năm 2005 giảm xuống còn 19,63% năm 2007; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 31% năm 2005 giảm xuống còn 26% năm 2007; số con bình quân của 1 phụ nữ giảm còn 2,58 con năm 2007; tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 62%, đóng góp đáng kể vào công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, cụ thể đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 31,84% năm 2005 xuống còn 24,97% vào cuối năm 2007. Đặc biệt thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" Mặt trận Tổ quốc các cấp đã có nhiều hình thức tuyên truyền vận động đến từng địa bàn dân cư, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư đã góp phần xây dựng được 51.364 hộ gia đình văn hoá; 688 khu dân cư tiên tiến và 279 khu dân cư được các cấp công nhận đạt danh hiệu "làng văn hoá".

Có thể khẳng định rằng, việc lồng ghép triển khai công tác DS-KHHGĐ trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã thực sự có tác dụng thúc đẩy phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư tiên tiến" bảo đảm chất lượng cao hơn, tạo thành nền tảng vững chắc tiến tới xây dựng "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa", góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển giàu mạnhr

                                                                                                      Võ Minh Đăng

 | Trở Về đầu trang    |                         CHUYỆN VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ-KHHGĐ Ở LÂM CA

         Những cơn mưa đầu hạ chợt đến chợt đi, Lâm Ca đang bước vào vụ trồng rừng. Hố đã cuốc, cây đã chuyển từ mãi Sơn Động về nhà; vậy mà chị Triệu Thị Múi vẫn phải bỏ dở công việc để đi ra trạm xá xã để được chăm sóc sức khoẻ sinh sản- KHHGĐ.Đang có mưa, bỏ mất một buổi  trồng rừng kể cũng tiếc, song không thể không đi vì cộng tác viên đã nói rồi “ nếu không biết cách chăm sóc bản thân mình, là chồng nó chê, nó bỏ đấy”. Vậy là chị rủ thêm vài chị bạn cùng đi cho “ vui chân”, để ngắn thêm đoạn đường.  

Trong những năm gần đây, phụ nữ người Dao các thôn Ba Phấy, Khe Xiết, Khe Chim… vượt hàng chục cây số để ra trung tâm xã để được tư vấn, khám thai và đến đẻ tại trạm không còn là chuyện hiếm. Lâm Ca là xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Đình Lập, Lạng Sơn. Toàn xã có đến 22 thôn bản cách xa nhau với 787 hộ dân, trong đó có 145 hộ dân tộc Dao sống tại 8 thôn bản xa trung tâm. Do địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, bà con đã nghèo lại không được học hành, nên mọi chuyện đều theo kiểu “tự nó”: sản xuất tự cung tự cấp, lấy chồng sớm, sinh con đẻ cái hoàn toàn theo tính chất tự nhiên; bình quân mỗi phụ nữ có từ 4-5 con, thậm chí còn nhiều hơn. Mức tăng dân số tự nhiên cao, cộng với sự phức tạp của diễn biến dân số cơ học, nên gây sức ép lớn đối với đất đai, sản xuất, mức sống cũng như sức khoẻ phụ nữ.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân số với sự phát triển KTXH, xoá đói giảm nghèo ở địa phương, quán triệt Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị và các chỉ thị của cấp trên, cấp uỷ chính quyền xã Lâm Ca một mặt coi trọng tuyên truyền lồng ghép vấn đề dân số với phát triển; mặt khác, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của đội ngũ CTV dân số thôn bản. Chị Lương Hải Thuận, người đã có “thâm niên” trên 10 năm làm chuyên trách dân số xã cho chúng tôi biết, Lâm Ca có đội ngũ CTV 22 người, trong đó có 7 nam; mặc dù trình độ học vấn rất có hạn, nhiều người học dở lớp1, lớp 2, thậm chí có người không biết chữ, nhưng bù lại họ rất nhiệt tình.

Đối với họ, cái ý của Đảng, chính sách của nhà nước được diễn đạt một cách đơn giản theo đúng tâm lý của dân tộc họ, nên nhiều người nghe; còn về thống kê, mẫu biểu, báo cáo…thì họ chịu. Vì vậy làm cán bộ chuyên trách như chị rất vất vả, nhiều khi đến kỳ giao ban, nghe họ nói và mình làm báo cáo, thống kê thay cho họ. Tuy khó là vậy, song  do khéo động viên đội ngũ, nên mặc dù đồng phụ cấp của CTV rất ít ỏi, chị vẫn giữ được đội ngũ này. Sự tiến bộ của đội ngũ CTV, cộng với sự chu đáo tận tình của trạm xá xã, nên đã gây được lòng tin; người phụ nữ Lâm Ca đã chuyển từ nhận thức sang hành vi cụ thể: không tảo hôn, thực hiện các biện pháp tránh thai (BPTT), đẻ ít con, đẻ thưa, đẻ tại trạm và không sinh con thứ ba trở lên.  

Kết quả là trong 10 năm trở lại đây bình quân số con của một phụ nữ có xu hướng thấp dần, từ 4-5 con trước năm 2000, xuống từ 2-3 con năm 2005, và hiện nay là 2 con đối với chị em trong độ tuổi 20-30. Đối với phụ nữ có thai, việc đến trạm khám sức khoẻ,  khám thai đã là chuyện thường xuyên và tỷ lệ đến đẻ tại trạm đạt 80%, số còn lại được cấp “túi đẻ sạch”. Được bảo vệ sức khoẻ, tình trạng “ hữu sinh vô dưỡng” hầu như được chấm dứt, chị em yên tâm thực hiện các BPTT; trong 629 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đã có 524 cặp áp dụng các BPTT, đạt tỷ lệ 83%, trong đó tỷ lệ áp dụng BPTT lâm sàng đạt 46% trong số người áp dụng. Năm 2007, tỷ suất sinh thô ở mức 15,76%0 ( phần nghìn), tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 1,2%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 5,5%. Trong 6 tháng đầu năm 2007 đã có thêm 47 chị áp dụng BPTT mới và không có người sinh con thứ 3 trở lên. 

Nói về công tác dân số ở địa phương, đồng chí Chủ tịch UBMTTQ xã cho rằng, điều quan trọng nhất là phải đẩy mạnh tuyên truyền và có sự phối hợp tốt giữa CTV dân số và  y tá thôn bản. Thôn Khe Đin giáp đất Bắc Giang chỉ có 7 hộ gia đình người Dao, song nhiều khi xã phải huy động đến mười mấy cán bộ trèo đèo vượt suối vào truyên truyền và giải quyết những vấn đề cho bà con, trong đó có truyên truyền về dân số- KHHGĐr

                                                                                       Minh Hồng

 | Trở Về đầu trang    |    MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ "ĐẠI ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ" Ở QUẢNG LONG 

         Được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Ban dự án MTTQ tỉnh Thanh Hoá, từ tháng 5/2005 Câu lạc bộ "đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" ở huyện Quảng Long huyện Quảng Xương đã ra đời và đi vào hoạt động với nội dung phối hợp tuyên truyền, lồng ghép các hoạt động truyền thông về pháp luật về dân số kế hoạch hoá gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" với phong trào "gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền", phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Trên cơ sở hướng dẫn chỉ đạo của ban điều hành dự án về các hoạt động của câu lạc bộ, sự quan tâm tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền, sự phối kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể Câu lạc bộ đã đi vào hoạt động và đạt nhiều kết quả tốt.

Thông qua các hoạt động lồng ghép của các câu lạc bộ đã tạo ra sự tạo ra sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân số kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phối hợp mở các lớp tập huấn triển khai học tập pháp lệnh dân số và mở ngày hội hạnh phúc và tư vấn truyền thông sức khoẻ sinh sản cho các cặp vợ chồng, chương trình hội thảo về gia đình gắn với tuyên truyền xây dựng  gia đình ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền" gia đình văn hoá, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình. Phối hợp tuyên tryền phổ biến Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định 22 của Chính phủ, phối hợp tổ chức tư vấn kíên thức khoa học kỹ thuật, khuyến nông khuyến ngư, kiến thức trồng lúa lai, lúa hàng chất lượng cao, kiến thức chăn nuôi, phòng dịch bệnh gia súc gia cầm, bảo vệ môi trường, phối hợp với ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

Thông qua mô hình câu lạc bộ đã lồng ghép được các nội dung và tạo điều kiện cho các ban ngành đoàn thể phối hợp với Mặt trận để hướng các hoạt động về khu dân cư, từ đó tuyên truyền thực hiện tốt 6 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" đạt kết quả cao.

Mô hình câu lạc bộ "Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" do Mặt trận chủ trì là phù hợp, phương pháp tuyên truyền trực tiếp các chuyên đề có báo cáo viên chuyên trách chuyên sâu trên từng lĩnh vực có tác dụng tốt gây được sự đồng thuận trong nhân dân. Câu lạc bộ là hình thức đa dạng hoá các hình thức tập hợp của Mặt trận thu hút nhiều thành phần trong xã hội tham gia góp sức trong công tác tuyên truyền và thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước, tăng cường trao đổi thảo luận đối thoại dân chủ, cởi mở theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung và mục tiêu của đề án đề ra, câu lạc bộ tiếp tục củng cố mở rộng và hoạt động có hiệu quả bằng việc thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tuyên truyền vận động thu hút và phát huy vai trò của người tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tham gia sinh hoạt câu lạc bộr

                                                                         Ngô Thị Hằng

 | Trở Về đầu trang    |

 

 

 
    Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2008

 
 
 
 

 
 
Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !
 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 7, phường Quán Thánh 

 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Mặt trận Dân tộc thống nhất luôn phát huy tốt vai trò tập hợp và đoàn kết sức mạnh toàn dân

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác Mặt trận

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội

 

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn