Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 

 

 
 
 

    TIN MỚI :                                                                    thông tin được cập nhật liên tục  SỐ 66 ( 12 - 2008 )


                                          VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009

Hướng dẫn tuyên truyền biển, đảo năm 2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương

Thư của Chủ tịch Huỳnh Đảm chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2008

Thư của Chủ tịch Huỳnh Đảm chúc mừng Tết RAYAEDIL ADAHA 2008BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO TW CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”
Số 06 - KH/BCĐ


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2008

KẾ HOẠCH

Thực hiện cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”năm 2009

 

Căn cứ xây dựng kế hoạch :
  
- Kế hoạch số 03-KH/BTGTW, ngày 14-5-2007 về triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 2007 – 2011 của Ban Chỉ đạo Trung ương.
   - Thông báo kết luận số 07-TB/BTGTW, ngày 14-5-2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương.
    Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động ban hành kế hoạch triển khai việc thực hiện cuộc vận động năm 2009 như sau :

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
       
     1 - Mục đích
   
Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo nội dung, kế hoạch đã đề ra cho cả nhiệm kỳ; nâng cao nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tạo ra ngày càng nhiều những mô hình tốt, những điển hình tiên tiến tập thể và cá nhân; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.
      
2- Yêu cầu
  
- Tiếp tục triển khai và đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ trong hành động tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực : những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.
   - Gắn chặt việc triển khai cuộc vận động với các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với các sinh hoạt chính trị trong Đảng, trong xã hội năm 2009, với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các địa phương, ban, ngành, đoàn thể.

II - NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ CẦN THỰC HIỆN

1- Tổng kết năm 2008, sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2009
   
a) Mục đích, yêu cầu
  
Căn cứ Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị, kế hoạch và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, chương trình và kế hoạch của mình, cấp uỷ đảng các cấp tổ chức tổng kết năm 2008, sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động ở cấp mình, đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém một cách thẳng thắn, khách quan; xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2009 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, đơn vị mình.
  
b) Thời gian thực hiện : Việc sơ kết, tổng kết của cơ sở tới tỉnh uỷ, thành uỷ thực hiện trong tháng 11, 12-2008 . Đầu tháng 01 - 2009, ban chỉ đạo cuộc vận động của các tỉnh uỷ, thành uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng kết, sơ kết về Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 10-01-2009.
    
Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động của Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tổ chức ngay sau Hội nghị Trung ương 9 (trung tuần tháng 01-2009).
   
2- Tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ đề : "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" gắn với Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ
  
- Tổ chức đợt học tập trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về một nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là : "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".
   - Trong quá trình học tập, có thảo luận, liên hệ, đề ra chương trình hành động cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về những nội dung này.
   - Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động giao Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị tài liệu, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn ban chỉ đạo cuộc vận động của các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung trong thực hiện phủ hợp với điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị.
   
3- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc vận động gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ
   
- Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động giao Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc vận động gắn với các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Trên cơ sở kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban chỉ đạo cuộc vận động của các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch vả chỉ đạo thực hiện lồng ghép cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các hoạt động kỷ niệm 40 năm làm theo Di chúc của Bác phù hợp với điều kiện, đặc điểm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.
    - Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chuyên trang, chuyên mục về những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trong thực hiện Di chúc của Bác những năm qua.
    - Kết hợp cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với xây dựng các ấn phẩm thông tin, văn học, nghệ thuật về những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Di chúc của Bác.
   
4- Tổ chức sơ kết thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và xét chọn, trao thưởng cho những tập thể và cá nhân có các tác phẩm xuất sắc
  
- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam sơ kết cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian qua, định hướng cho cuộc vận động sáng tác trong thời gian tới .
  
- Các hội văn học, nghệ thuật, báo chí tổ chức bình chọn từ cấp cơ sở những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có nội dung tư tưởng tốt, tính nghệ thuật cao để biểu dương, trao thưởng và gửi lên Trung ương theo Hướng dẫn số 2379-CV/BTGTW, ngày 12-8-2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương để Ban Chỉ đạo Trung ương biểu dương, khen thưởng.
   - Thời gian: vào dịp sinh nhật Bác (19-5-09).
  
5- Triển khai thí điểm việc giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và các trường chính trị để triển khai đại trà từ năm học 2010 - 2011
 
- Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai giảng dạy thí điểm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và các trường chính trị trong năm học 2008 - 2009.
    - Tổng kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương (vào tháng 8-2009) để đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục, đào tạo từ năm học 2009 - 2010 .
  
6- Biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
  
- Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan toả, có tác dụng tốt đối với toàn Đảng và toàn xã hội. Chú trọng tới những tấm gương người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, trí thức... để giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng.
  
- Tổ chức gặp mặt, giao lưu, toạ đàm trao đổi kinh nghiệm với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích ở cấp huyện, quận, lựa chọn 5 tập thể hoặc cá nhân đi dự giao lưu cấp tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các đoàn thể chính trị .- xã hội. Ở cấp tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội lựa chọn 5 tấm gương thực sự tiêu biểu tham dự hội nghị gặp mặt, báo cáo điển hình toàn quốc do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức.
  - Việc tổ chức gặp mặt, toạ đàm, biểu dương các điển hình tiên tiến của các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, các địa phương thực hiện trong năm 2009. Cuộc gặp mặt, biểu dương các điển hình toàn quốc do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức vào dịp 03 -02-2010.
   
7- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo điểm
   
- Đối với 24 địa phương, đơn vị được Trung ương chọn chỉ đạo điểm, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương (và Bộ phận giúp việc) được phân công chỉ đạo điểm định kỳ làm việc với các địa phương, đơn vị được chọn điểm 3 tháng 1 lần để kịp thời phát hiện những kinh nghiệm hay, báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương để triển khai nhân rộng; hướng dẫn các địa phương, đơn vị được chỉ đạo điểm tổng kết năm 2008, sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động vá triển khai công tác năm 2009.
   - Các địa phương, đơn vị được chọn làm điểm chủ động định kỳ sơ kết công tác chỉ đạo điểm ở địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương những kinh nghiệm hay, cách làm tốt và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2009 ở địa phương, đơn vị mình.
    - Các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo điểm các tổ chức cơ sở mình chọn đàm điểm.
    - Đối với các địa phương, đơn vị được chọn điểm, cần triển khai sớm một bước các nội dung cuộc vận động trong năm 2009.
   
8- Tổ chức giao ban kết họp với kiểm tra định kỳ thực hiện cuộc vận động tại các ngành và địa phương
   
- Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức các đoàn đi kiểm tra và dự giao ban tại các khu vực để đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và trao đổi về tình hình thực hiện cuộc vận động ở các khu vực, lĩnh vực (Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch các đoàn kiểm tra, giao ban của Ban Chỉ đạo).
    - Ban chỉ đạo cuộc vận động của cấp uỷ các cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch đi kiểm tra, dự giao ban của các đơn vị trực thuộc, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương.
  
9- Tổng kết năm 2009, sơ kết 3 năm (2007 - 2009) và xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2010
  
- Tổng kết cuộc vận động năm 2009, xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2010 kết hợp với sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động. Chú trọng tổng kết, rút kinh nghiệm qua 2 năm chỉ đạo điểm ở địa phương, đơn vị. Việc sơ kết được tiến hành từ cơ sở tới hội nghị toàn quốc.
   - Dự kiến về thời gian :
      + Tháng 8-2009 : Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn nội dung sơ kết, tổng kết.
    
+ Từ tháng 9/2009 - 12/2009 : Sơ kết, tổng kết từ cơ sở đến các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương cuối tháng 12-2009.
    
+ Hội nghị sơ kết, tổng kết toàn quốc của Ban Chỉ đạo Trung ương vào cuối tháng 01 -2010 .

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Tuyên giáo Trung ương - cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt các nội dung nêu trên.
    Về kinh phí triển khai thực hiện cuộc vận động thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.
    
Ban chỉ đạo địa phương, ngành căn cứ vào chương trình chung và yêu cầu, điều kiện cụ thể của mình, xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động trong năm 2009. Trong quá trình thực hiện, các địa phương đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm, chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả thiết thực.

T/M BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ
THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ

Trương Tấn Sang

                                                     | Trở Về đầu trang    |    BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
            
BAN TUYÊN GIÁO                                     
            
Số: 65-HD/BTGTW                                  Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

                                             HƯỚNG DẪN
                          CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO NĂM 2009

   Căn cứ vào Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) của Đảng về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020";
    Căn cứ vào Thông báo số 188 - TB/TW, ngày 07 tháng 10 năm 2008, thông báo ý kiến của Ban Bí thư về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020;
    Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay và những năm tiếp theo, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2009 như sau:


 

I. MUC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích:
  
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí chiến lược của biển, đảo nước ta. Phấn dấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giầu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo của Tổ quốc.
   - Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhằm tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) của Đảng về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
    
2- Yêu cầu:
  
- Trên cơ sở nắm vững 3 quan điểm chỉ đạo và 9 nhiệm vụ, giải pháp trong định hướng Chiến lược biển Việt Nam đến 2020 của Đảng và cụ thể hoá những nội dung này cho năm 2009, gắn với yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước vừa được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua. Đổi mới mạnh mẽ về nội dung và cách thức tuyên truyền, coi trọng chất lượng, hiệu quả và sự phù hợp về đối tượng, địa bàn cũng như thời lượng tuyên truyền.
    - Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo một cách nghiêm túc; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bộ, ngành, địa phương theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chú trọng việc trao đổi những bài học kinh nghiệm, những điểm mới, những sáng kiến trong công tác tuyên truyền biển, đảo của các lực lượng tham gia tuyên truyền.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ vào tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 của từng đơn vị, bộ, ngành, địa phương (đặc biệt đối với các tỉnh, thành có biển, đảo; các bộ, ngành có nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến biển, đảo) để xác định nội dung tuyên truyền phù hợp, đạt hiệu quả thiết thực; trên cơ sở mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương, đơn vị và cả nước trong năm 2009, theo đó nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền cần bám sát một số định hướng lớn sau đây:
      
1- Nội dung tuyên truyền:
    
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay cũng như các giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, trong quá trình đổi mới, hội nhập của đất nước, nhấn mạnh những thời cơ, thách thức; thuận lợi và khó khăn để phát huy hiệu quả to lớn của việc thực hiện chiến lược biển đối với sự phát triển, ổn định của đất nước trong năm 2009.
     - Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản, phổ thông về Luật Biển quốc tế và hệ thống pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta; những cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông (đặc biệt 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết tranh chấp; tuyên truyền ý nghĩa, nội dung, kết quả thực hiện các văn bản pháp lý về biển, đảo Việt Nam đã ký kết với các nước láng giềng, các nước có liên quan; tuyên truyền giáo dục cho toàn dân nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, góp phần gìn giữ hòa bình, hợp tác hữu nghị và phát triển giữa các quốc gia vùng Biển Đông.
     - Tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của từng địa phương, các ngành và cả nước; vai trò của các thành phần kinh tế tham gia tích cực vào phát triển kinh tế, biển, đảo; chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, nhất là trong phát triển kinh tế, an sinh - xã hội, đảm bảo giữ gìn an ninh và chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
     - Tuyên truyền các định hướng về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển; phát triển khoa học - công nghệ biển; bảo vệ môi trường biển, công tác dự báo, phòng chống và cảnh báo thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.
    - Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống các hiện tượng sai trái, tiêu cực, chống buôn lậu trên biển, đảo; phê phán các hành vi đánh bắt có tính chất hủy diệt nguồn lợi thủy, hải sản, phá hoại môi trường sinh thái biển; tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, quyền tài phán vùng biển của nước ta; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.
     - Tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với các chiến sĩ, các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
      
2- Nhiệm vụ:
   
- Các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; ban cán sự Đảng, đảng đoàn các cơ quan, đoàn thể, bộ, ban, ngành Trung ương có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân thuộc cơ quan, đơn vị và địa phương mình.
    - Ban Chỉ đạo Nhà nước về biển Đông và hải đảo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch tổng thể, các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu về tuyên truyền phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2009, chỉ đạo tuyên truyền cho các đơn vị chủ lực trực tiếp làm công tác này ở Trung ương và địa phương.
    - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức truyền đạt nội dung này tại các hội nghị báo cáo viên 3 miền. Đồng thời, tổ chức chỉ đạo hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng trong nhân dân.
    - Bộ Ngoại giao, Uỷ ban Biên giới quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Cục cảnh sát biển và một số cơ quan chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an có trách nhiệm thường xuyên tổng hợp, cung cấp thông tin có định hướng, đặc biệt là các vấn dề nhạy cảm, đảm bảo phù hợp về nội dung, đối tượng và thời điểm tuyên truyền.
   - Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp cùng với Bộ Thông tin và truyền thông, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền cho các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương; phối hợp với Uỷ ban Biên giới quốc gia và các bộ, ngành liên quan biên soạn một số loại tài liệu cần thiết phục vụ công tác tuyên truyền.
      - Bộ Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, biên soạn tài liệu về tuyên truyền biển, đảo để từng bước đưa vào các chương trình giảng dạy trong các nhà trường của hệ thống giáo dục quốc dân.
     
3- Hình thức tuyên truyền
   
Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể, điều kiện cụ thể, cũng như khả năng của từng đơn vị, địa phương, các bộ, ban, ngành để lựa chọn hình thức tuyên truyền sao cho thiết thực, hiệu quả. Các hình thức tuyên truyền bao gồm: sách, báo (báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử...), tài liệu tuyên truyền, panô, áp phích, tờ rơi, triển lãm, thi tìm hiểu, thi sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật về biển, đảo; các cuộc trao đổi tọa đàm, đối thoại, hội nghị, hội thảo, coi trọng hình thức tuyên truyền miệng.v.v . . .
     
III. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2009; lồng ghép nội dung tuyên truyền biển, đảo vào nội dung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng các cấp, các đơn vị, bộ, ngành. Thời gian dự kiến hoàn thành chậm nhất trong quý 4 năm 2008.
     
2- Chủ động phối họp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các đơn vị, địa phương, các bộ, ban, ngành, các lực lượng tham gia tuyên truyền (cả về nội dung, tài liệu, cách thức). Thực hiện ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2009;
      
3- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, kết nghĩa, tặng quà cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Theo kế hoạch của các đơn vị được phân công.
     
4- Phối hợp với các cơ quan chỉ đạo ở Trung ương tổ chức tốt các hội nghị tập huấn, điều tra khảo sát về công tác tuyên truyền biển, đảo tại 3 miền. Thời gian dự kiến vào quý II, III năm 2009.
     
5- Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo toàn quốc, thời gian dự kiến vào trung tuần tháng 1 năm 2010.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Trung ương qua Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế

K/T TRƯỞNG BAN
       Phó TRƯỞNG BAN

NGUYỄN BẮC SƠN

| Trở Về đầu trang    |


THƯ CHÚC MỪNG
CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUỲNH ĐẢM
GỬI ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO VÀ ĐẠO TIN LÀNH NHÂN DỊP NOEL 2008

                                                                            Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2008

     Kính gửi: Các vị chức sắc, tu sỹ và toàn thể đồng bào Kitô hữu Việt Nam

Trong không khí hân hoan đón chào lễ mừng Thiên Chúa giáng sinh năm nay, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin gửi tới các vị chức sắc, tu sĩ và toàn thể đồng bào tín hữu Ki-tô Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc mùa Giáng sinh và đón chào năm mới an lành, vui vẻ.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao, những năm qua, đồng bào Công giáo và Tin lành Việt Nam luôn "Kính chúa yêu nước", thực hiện chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự mỗi địa phương và cả nước.

Tôi tin tưởng, đồng bào Ki-tô hữu Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

                                             
                                      Chào thân ái!

   
     
                                                                                           Huỳnh Đảm

| Trở Về đầu trang    | 

THƯ CHÚC MỪNG

CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUỲNH ĐẢM
GỬI ĐỒNG BÀO HỒI GIÁO VIỆT NAM NHÂN DỊP TẾT RAYA EIDIL ADHA (1429.HL /2008.DL)

                                                                            Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 2008

 

       Kính gửi: Các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi Giáo Việt Nam

 

Nhân dịp Tết Raya Eidil Adha (1429.HL/2008.DL), thay mặt Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin gửi tới các vị chức sắc, chức việc và toàn thể cộng đồng Hồi giáo Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao, thời gian qua, cộng đồng Hồi giáo Việt Nam luôn tin tưởng và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sồng văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của mỗi địa phương và cả nước.

Tôi tin tưởng rằng, với phương châm “ Tốt đời, đẹp đạo”, trong thời gian tới, cộng đồng Hồi giáo Việt Nam tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

                                              Chào thân ái!

 
     
                                                                                                Huỳnh Đảm

| Trở Về đầu trang    |

 

    


     MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN
 
  

 
 
 
 

 
 
Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !
 

 

 

Các tổ chức, cá nhân, bà con việt kiều  ở trong và ngoài nước hãy tham gia tích cực ủng hộ "TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

   
 
 

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn