Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 

 

 
 
 

    TIN MỚI :                                                                    thông tin được cập nhật liên tục                       SỐ 66 ( 12 - 2008 )                         

 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI   MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  LẦN THỨ VII

Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lộc nhiệm kỳ 2008 - 2013

Đôi điều về công tác chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp ở Đà Nẵng

Vài nét về Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã ở Quảng Ngãi


                     ĐẠI HỘI MTTQ HUYỆN GIA LỘC NHIỆM KỲ 2008 - 2013

 

       Vừa qua, tỉnh Hải Dương đã tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ Việt Nam huyện Gia Lộc khoá XXII, nhiệm kỳ 2008 - 2013.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và Ban Thường trực UBMTTTQ tỉnh, sự phối hợp tích cực của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc huyện Gia Lộc đã đạt được  nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được kiện toàn và ngày càng vững mạnh. Cũng trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của MTTQ huyện Gia Lộc đã có nhiều điểm nổi bật trên tất cả các mặt như tăng cường phối hợp, đa dạng hoá hình thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đoàn thể quan tâm, chăm lo đến đời sống của nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động  "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

Đại hội MTTQ huyện đã thông qua chương trình hành động của nhiệm kỳ khoá XXIII, tiếp tục thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ của Mặt trận về tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở  khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đổi mới phương thức của hoạt động của Mặt trận, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư. Với chức năng, nhiệm vụ là trung tâm đại đoàn kết toàn dân trước những mặt trái của cơ chế thị trường, tình trạng tham nhũng, lãng phí, trì trệ trong công tác thủ tục hành chính, những khó khăn trong vấn đề giải quyết việc làm cũng như đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở các doanh nghiệp, các vùng nông thôn chuyển đổi đất nông nghiệp sang cụm, khu công nghiệp, thực hiện các chính sách về tôn giáo, dân tộc... thì trong nhiệm kỳ 2008 - 2013 Mặt trận huyện còn chú trọng hơn nữa việc phát huy tính tuyên truyền, vận động, gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phải là người đại diện cho quyền lợi của nhân dân, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động cùng với nhà nước thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội; cụ thể hóa và chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Từ năm 2008, pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, MTTQ sẽ thực hiện 2 năm một lần lấy phiếu tín nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân, UBND xã, phường, thị trấn, triển khai thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

Đại hội khoá XXIII MTTQ huyện Gia Lộc cơ bản đã đảm bảo yêu cầu về công tác nhân sự, thể hiện tính đại diện tiểu biểu và thiết thực, hiệp thương dân chủ cử 63 vị và UBMTTQ huyện, người ngoài Đảng là 19/63 người, trong đó có 17 vị là nữ đảng viên. Tại kỳ họp thứ nhất UBMTTQ huyện khoá XXIII đã hiệp thương cư ra Ban Thường trực UBMTTQ huyện gồm 5 vị (1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch và các uỷ viên thường trực), Đại hội tiếp tục hiệp thương cử 8 vị tham dự Đại hôi MTTQ tỉnh Hải Dương lần thứ XIV. Kết thúc Đại hội, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Hải Dương đã tổ chức họp rút kinh nghiệm với MTTQ và lãnh đạo Ban tổ chức của 11 huyện, thành uỷ. Các đại biểu đã tham gia góp ý kiến về bố cục báo cáo chính trị, báo cáo tham luận về chất lượng và số lượng, nội dung chương trình Đại hội, công tác tuyên truyền... MTTQ đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt của UBMTTQ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi; bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ Đảng và MTTQ về công tác tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện; báo cáo chính trị đánh giá tương đối toàn diện các hoạt động của MTTQ trong nhiệm kỳ về các mặt ưu điểm và hạn chế, nguyên nhân yếu kém, bài học kinh nghiệm được rút rar

                                                                 Minh Huệ
                                                                   (MTTQ tỉnh Hải Dương)

 | Trở Về đầu trang    |ĐÔI ĐIỀU VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI MẶT TRẬN CÁC CẤP Ở TP. ĐÀ NẴNG


  
Đến nay việc tổ chức Đại hội Mặt trận TQVN các phường (xã), quận (huyện) thuộc thành phố Đà Nẵng đã thực hiện đạt kết quả tốt, đúng như kế hoạch, hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành uỷ và hướng dẫn của Ban Thường  trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.
  
Để đạt được kết quả đó công tác chỉ đạo Đại hội đã được trú trọng đặc biệt. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tham mưu cho Thành uỷ ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 15/02/2008 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận TQVN các cấp của thành phố; tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản của Uỷ ban Trung ương Mặt trận TQVN, của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội cho Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN quận (huyện) và phường (xã).
   Đảng đoàn Mặt trận và tập thể Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố  trực tiếp làm việc với Ban Thường vụ quận, huyện  uỷ và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN các quận (huyện) về công tác chuẩn bị Đại hội cấp quận, huyện, phường(xã), tập trung chủ yếu vào các vấn đề: chuẩn bị nội dung, nhân sự, đảm bảo kinh phí cho Đại hội. Qua các buổi làm việc Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã kịp thời hướng dẫn, trao đổi và giải thích những vấn đề còn vướng mắc trong việc tổ chức Đại hội ở các cấp.

 Ban Thường vụ  các quận, huyện uỷ đều có Chỉ thị, Công văn chỉ đạo Mặt trận cấp mình về tổ chức Đại hội, các đồng chí trong Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phân công cán bộ đứng điểm theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo Đại hội từng phường (xã), quận (huyện). 

 Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hướng dẫn  Mặt trận các phường (xã), quận (huyện) trước khi tổ chức Đại hội phải tổ chức Hội nghị Uỷ ban Mặt trận theo qui định của Uỷ ban Trung ương Mặt trận; đồng thời  tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến trong cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đối với cấp phường (xã); đối với quận (huyện) phải tổ chức Hội nghị biểu dương cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” rồi mới tiến hành tổ chức Đại hội Mặt trận.
     Về công tác tuyên truyền Đại hội, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã có kế hoạch hướng dẫn tổ chức những đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội Mặt trận TQVN các cấp tiến đến Đại hội Mặt trận TQVN lần thứ VII; đã trực tiếp làm việc với Tổng Biên tập các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn như : Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng; trực tiếp làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy về kế hoạch tuyên truyền Đại hội Mặt trận các cấp, soạn thảo đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận các cấp để làm nội dung sinh hoạt ở các khu dân cư…
   Các báo cáo trong Đại hội các phường (xã), quận (huyện) đều căn cứ hướng dẫn đề cương báo cáo của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nội dung báo cáo đều được trao đổi, thảo luận, góp ý của Ban Thường trực Mặt trận cấp trên trước khi báo cáo tại Đại hội. Mỗi phường(xã), quận (huyện) đều có từ 3 đến 4 báo cáo tham luận của khu dân cư hoặc các đoàn thể, tổ chức thành viên nhằm minh họa thêm kết quả của nhiệm kỳ qua. Nhìn chung các báo cáo của  Đại hội đều có chất lượng, phản ánh đúng tình hình thực tế của mỗi địa phương được các đại biểu tham dự Đại hội thống nhất cao. Các qui trình tổ chức Đại hội được tiến hành đúng theo hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam thành phố;
     Về công tác nhân sự cơ bản đảm bảo thực hiện theo hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận. Trước đây quy định cấp phường, xã có từ 25-30 uỷ viên Uỷ ban Mặt trận, nay tăng lên từ 35- 40 uỷ viên Uỷ ban Mặt trận; cơ cấu thành phần được mở rộng đảm bảo được chất lượng, số lượng, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở; đảm bảo số uỷ viên có từ 30- 40% người ngoài Đảng (có nơi như quận Cẩm Lệ tỷ lệ ngoài Đảng các phường đều trên 40% cụ thể phường Hoà Xuân tỷ lệ ngoài Đảng 60%; phường An Hải Bắc quận Sơn Trà tỷ lệ ngoài Đảng 68,5%...), hầu hết các Ban Thường trực các phường, xã là 5 người (Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch, 1 uỷ viên thường trực phụ trách  Hội người cao tuổi, 1 uỷ viên thường trực phụ trách Thanh tra nhân dân). Riêng các phường thuộc quận Thanh Khê Ban Thường trực có 3 đồng chí (Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch). Các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận TQVN  phường (xã)  đa số là Thường vụ cấp ủy chỉ một số ít cơ cấu cấp uỷ viên.
     Về nhân sự cấp quận (huyện): Số lượng uỷ viên Uỷ ban Mặt trận cấp quận, huyện đều tăng, trước đây có từ 35 – 45 uỷ viên nay tăng lên từ 50 - 60 uỷ viên; đảm bảo số uỷ viên ngoài Đảng có trên 30% ; các quận, huyện uỷ đều giới thiệu 1 đồng chí là Thường vụ quận, huyện uỷ đại diện thành viên tổ chức chính trị làm uỷ viên trong Uỷ ban Mặt trận (có nơi đồng chí Phó bí thư như quận Ngũ hành Sơn). Về nhân sự, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận hầu hết là 5 người, có thay đổi và bổ sung như quận Ngũ hành sơn và Sơn Trà thay đổi Chủ tịch, bổ sung 03 Phó chủ tịch (quận Sơn Trà, Hải Châu và Thanh Khê) và 06 Uỷ viên thường trực.
   Qua thực tế theo dõi công tác tổ chức Đại hội các phường (xã), quận (huyện) ở Đà Nẵng, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN thành phố nhận thấy việc tổ chức Đại hội cơ bản đã thực hiện tốt các nội dung qui trình tiến hành Đại hội như hướng dẫn số 73/2008/HD-MTTP ngày 20/02/2008 của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận TQVN thành phố. Tuy nhiên, có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như: Báo cáo chính trị cần được chuẩn bị sâu sắc hơn, sát hợp với thực tiễn cụ thể của từng địa phương, nhất là Chương trình hành động nhiệm kỳ tới. Một số báo cáo còn dàn trải, ít đúc kết kinh nghiệm và chưa nêu rõ các chỉ tiêu phấn đấu. Dự kiến thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội  nên chú ý tính đại diện, tính tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, nhất là những nơi có nhiều tín đồ theo đạo Công giáo, Phật giáo
r

                                                                             Mạnh Hải

 | Trở Về đầu trang    |                         VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI MẶT TRẬN CẤP XÃ Ở  QUẢNG NGÃI

 

        Tính đến cuối tháng 9/2008 toàn tỉnh Quảng Ngãi có 180/180 xã, phường, thị trấn hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã, trong đó có 6/14 huyện - thành phố hoàn thành Đại hội MTTQ cấp huyện.

Đại đa số các xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội có kết cấu nội dung báo cáo theo hướng dẫn của MTTQ cấp trên. Trong đó đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân ở địa phương, cơ sở. Kết quả hoạt động của nhiệm kỳ đã tập hợp được khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện tốt 2 cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, tham gia xây dựng Đảng chính quyền trong sạch vững mạnh. Củng cố tổ chức Mặt trận đủ số lượng, tăng cường chất lượng có năng lực trình độ nhằm đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận. Biểu dương điển hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ đến đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể thiết thực hiệu quả bám sát vào nghị quyết của địa phương, cơ sở. Các tham luận của Đại hội đã minh hoạ và làm rõ nét hơn kết quả hoạt động của Mặt trận. Đã thẳng thắn nêu những hạn chế và khuyết điểm trong việc né tránh công tác giám sát phát hiện kiến nghị được Luật Mặt trận quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Hoạt động thanh tra nhân dân nhiều nơi còn hình thức, chưa hoạt động mạnh. Chưa có chế tài cụ thể để Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chất lượng đội ngũ làm công tác Mặt trận còn hạn chế, nhất là đội ngũ làm chuyên trách, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.
        Do được triển khai sớm các văn bản của cấp trên về công tác nhân sự nên nhân sự Đại hội cấp xã được chuẩn bị kỹ, chu đáo. Số lượng, chất lượng Ban Thường trực, các chức danh trong Ban Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban MTTQ đều tăng. Trình độ văn hoá, chuyên môn chính trị đều tăng so với các khoá trước. Đặc biệt tỷ lệ người ngoài Đảng 30% trở lên, cá nhân tiêu biểu tăng về số lượng, chất lượng. Đã trẻ hoá đội ngũ làm chuyên trách công tác Mặt trận cấp xã. Uỷ ban MTTQVN cấp xã nhiệm kỳ mới đều đạt số lượng Uỷ viên từ 30 đến 42 người. Một số huyện có đơn vị đạt 42 người như Sơn Hà, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành. Một số đơn vị tuy đặc điểm khó khăn như xã An Hải huyện Lý Sơn, xã Trà Thọ huyện Tây Trà đạt 41 người, xã Thanh An huyện Minh Long đạt 33 người. Một số đơn vị do số dân ít nên việc hiệp thương cử Uỷ viên Uỷ ban MTTQ chưa đạt 30 người theo hướng dẫn MTTQ cấp trên như xã Trà Giang huyện Trà Bồng: 15 người, xã Đức Thắng huyện Mộ Đức: 28 người. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN xã nhiệm kỳ mới đảm bảo có từ 3 đến 5 người gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực.
      
Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN cấp xã khoá mới được bố trí theo hướng Thuờng vụ cấp uỷ hoặc Đảng uỷ viên làm Chủ tịch. Một số đơn vị do đặc điểm khó khăn về  nhân sự nên bố trí đảng viên làm Chủ tịch. Toàn tỉnh có 42 đồng chí là Thường vụ cấp uỷ, 102 đồng chí Đảng uỷ viên, 28 đồng chí đảng viên làm Chủ tịch MTTQ cấp xã, 1 quần chúng ở xã Trà Nham huyện Tây Trà làm Chủ tịch MTTQ xã. Huyện Mộ Đức, huyện Nghĩa Hành có số Thường vụ cấp uỷ làm Chủ tịch MTTQ cao hơn các huyện khác. Huyện Mộ Đức: 9/13, huyện Nghĩa Hành 6/12. Các huyện miền núi hải đảo đồng chí Chủ tịch Mặt trận xã chủ yếu là Đảng uỷ viên, một số là đảng viên. Chủ tịch MTTQ xã là đảng viên có hướng bổ sung vào Đảng uỷ trong thời gian đến.
        Có thể khẳng định về cơ bản Đại hội MTTQ cấp xã ở Quảng Ngãi đã thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-BBT của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 29-CT/TU của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi về việc lãnh đạo Đại hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội VII MTTQVN, Thông tri số 28/TT MTTW của Ban Thường trực Uỷ ban TW MTTQVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã
r

                                                                               Ngọc Duy

 | Trở Về đầu trang    |

 
 

    


     MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG MẶT TRẬN
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !
 

 

 

Các tổ chức, cá nhân, bà con việt kiều  ở trong và ngoài nước hãy tham gia tích cực ủng hộ "TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

   
 
 

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn