Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     
 
 

 

 
 

    TIN MỚI :                                                            thông tin được cập nhật liên tục  


                     

   


       

          BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 
                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
           ĐẢNG ĐOÀN MTTQ VIỆT NAM                        
        
        

                  Số: 01/HD-MTTW
-ĐĐ                                  Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

HƯỚNG DẪN

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
"Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 24/2/2012 và Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị; văn bản hướng dẫn, kế hoạch của các ban tham mưu của Đảng ở Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trong hệ thống Mặt trận ở các địa phương như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc triển khai Nghị quyết cần bảo đảm các mục đích yêu cầu đã đề ra tại Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 24/2/2012 và Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 12/3/2012 của Bộ Chính trị trong quá trình phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tham gia xây dựng Đảng; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng; góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội và sự vững mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Quá trình tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết gắn liền với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ Mặt trận và xây dựng tổ chức Mặt trận các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

II- NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phối hợp tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết

1.1. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh)

  a. Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết.

b. Thành phần: Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ viên ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương (đang công tác và sinh sống ở địa phương); Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo và cán bộ của các đơn vị trực thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh. Số lượng đại biểu đại diện các thành phần khác theo sự chỉ đạo của cấp uỷ.

c. Thời gian tổ chức hội nghị: Theo kế hoạch của cấp uỷ cùng cấp.

d. Nội dung, tài liệu, báo cáo viên: Phối hợp với Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo cấp uỷ cùng cấp.

1.2. Ở các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc các tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp huyện)

  a. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết.

b. Thành phần: Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ trong các cơ quan của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện. Số lượng đại biểu đại diện các thành phần khác theo sự chỉ đạo của cấp uỷ 

c. Thời gian tổ chức hội nghị: Theo kế hoạch của cấp uỷ cùng cấp.

d. Nội dung, tài liệu, báo cáo viên: Phối hợp với Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo cấp uỷ cùng cấp.

1.3. Ở các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã)

  a. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã phối hợp tham mưu cho cấp uỷ tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết.

b. Thành phần: Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư. Số lượng đại biểu đại diện các thành phần khác theo sự chỉ đạo của cấp uỷ. 

c. Thời gian tổ chức hội nghị: Theo kế hoạch của cấp uỷ.

d. Nội dung, tài liệu, báo cáo viên: Theo sự chỉ đạo của cấp uỷ.

            2. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đối với tập thể và cá nhân thành viên Ban Thường vụ cấp uỷ đảng cùng cấp

            2.1. Cơ quan chủ trì

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì phối hợp với Ban Dân vận, các ban đảng, Văn phòng cấp uỷ cùng cấp tổ chức việc lấy ý kiến góp ý cho tập thể và các thành viên Ban Thường vụ cấp uỷ đảng cùng cấp.

2.2. Nội dung góp ý kiến

Tập trung bám sát 3 nội dung kiểm điểm đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 15, Kế hoạch 08 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW, ngày 14/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương.

Khi góp ý, cần tập trung làm rõ trách nhiệm của tập thể và của các thành viên trong Ban Thường vụ cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị về những hạn chế, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị; tại sao những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm, nhưng chậm được khắc phục; về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân; vi phạm những điều đảng viên không được làm ...

2.3. Đối tượng góp ý

- Đối với cấp tỉnh, huyện, cơ sở: Góp ý cho tập thể Ban Thường vụ cấp uỷ và cá nhân các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ cấp uỷ cùng cấp;

- Nơi không có Ban Thường vụ thì góp ý cho tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân các đồng chí cấp uỷ viên, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

2.4. Phương châm, phương pháp tiến hành

-  Việc tổ chức góp ý kiến xây dựng Đảng được tiến hành sau khi đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các ban đảng Trung ương và trước khi tập thể Ban Thường vụ cấp uỷ, cá nhân các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ cấp uỷ cùng cấp tiến hành kiểm điểm.

- Việc tổ chức góp ý kiến xây dựng Đảng phải thật sự dân chủ, cởi mở; đề cao trách nhiệm, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật; thẳng thắn, chân thành, khách quan, xây dựng nhưng không nể nang, né tránh; tập trung làm rõ những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất hiện nay và đề xuất, kiến nghị với cấp ủy đảng và các đồng chí lãnh đạo của cấp ủy những giải pháp cụ thể về xây dựng tổ chức, cấp ủy đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Cách tiến hành lấy ý kiến: Theo hướng dẫn số 11-HD/BTCTW, ngày 14/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương, cụ thể: Sau khi nhận được văn bản của Ban Thường vụ cấp ủy gửi đến cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp yêu cầu tổ chức lấy ý kiến góp ý thì triển khai việc lấy ý kiến:

+ Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và cấp xã tổ chức lấy ý kiến của tổ chức đảng và cấp ủy đảng trong tổ chức mình đóng góp cho Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp (tập thể và cá nhân) và các tổ chức đảng khác theo yêu cầu của cấp ủy cùng cấp.

+ Tổ chức lấy ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp bằng cách mời họp:  Đảng đoàn, tổ chức đảng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp tổ chức cuộc họp lấy ý kiến đóng góp.

Sau khi nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian và đối tượng cần góp ý kiến (tập thể và cá nhân), mỗi cá nhân dự họp được gửi một phiếu xin ý kiến đóng góp. Ý kiến đóng góp của cá nhân thực hiện bằng văn bản, ghi rõ họ tên, địa chỉ người góp ý kiến và cá nhân, tập thể được góp ý kiến. Tại cuộc họp không tổ chức thảo luận, góp ý của tập thể.

Sau khi hoàn thành việc góp ý kiến, các phiếu góp ý của các thành viên tổ chức nào thì gửi về cho Ban Thường trực (hoặc Ban Thường vụ) của cấp đó (Ví dụ: Các vị uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh gửi phiếu góp ý kiến về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành các đoàn thể: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gửi phiếu góp ý kiến cho Ban Thường vụ cấp mình tổng hợp) để tổng hợp báo cáo với Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và tổ chức cấp trên trực tiếp. Đồng thời, tổng hợp ý kiến góp ý của cấp dưới để báo cáo về Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp và tổ chức cấp trên trực tiếp của mình.

 2.5. Thành phần, thời gian thực hiện:

- Thành phần:  

+ Ở cấp tỉnh và cấp huyện: Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy viên Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp.

+ Ở cấp xã: Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy viên Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư.

- Thời gian: Theo chỉ đạo của cấp uỷ cùng cấp.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình và hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp dưới tổ chức thực hiện; chủ động phối hợp với các ban xây dựng đảng cùng tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết và tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng Đảng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của cấp uỷ.

2. Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện, xã tổ chức thực hiện Nghị quyết trong tổ chức, cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị của mình:

- Tổ chức đóng góp ý kiến cho Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp (tập thể và cá nhân) và các tổ chức đảng khác ở địa phương theo hướng dẫn của cấp ủy.

- Triển khai việc kiểm điểm và lấy ý kiến đóng góp cho tập thể và cá nhân của tổ chức, cấp ủy đảng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp mình theo kế hoạch của cấp ủy cùng cấp và hướng dẫn của cấp trên.

3. Sau các hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết và tổ chức góp ý kiến xây dựng Đảng và định kỳ 6 tháng, hằng năm Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” về Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời tổng hợp báo cáo chung.

Trong quá trình triển khai thực hiện Hướng dẫn này, nếu có những vướng mắc, phát sinh cần trao đổi, đề nghị Đảng đoàn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc, Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội phản ánh kịp thời với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

                  Nơi nhận:                                                                      TM. ĐẢNG ĐOÀN

 -  Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW (để báo cáo) ;                                     MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 -   -Văn phòng và các ban xây dựng đảng ở  Trung  ương;                                           UỶ VIÊN

 -  Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTWMTTQVN;
 -  Các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương;                                                          (Đã ký)
 - Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy trực thuộc TW;
 - Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
 
-  VP, các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan  UBTƯMTTQVN;                               Lê Bá Trình
 -  Lưu VPĐĐ, VT, BTG.                                                          

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |                 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        


                    Số: 572/TTg-KTTH
                                   Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012
                  V/v đẩy mạnh thực hiện
            Cuộc vận động "Người Việt Nam
               ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

              Kính gửi:
                   - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ;
                   - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

                   - Ban Chỉ đạo Trung ương  Cuộc vận động

                            "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

          Xét báo cáo, kiến nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại văn bản số 256/BC/MTTW-BCĐTW ngày 28 tháng 3 năm 2012 về kết quả Cuộc vận động năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2012; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát lại kết quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để tiếp tục tập trung thực hiện, phát huy các kết quả đạt được, xác định những hạn chế, tồn tại để kịp thời có giải pháp khắc phục, tuân thủ nghiêm việc lập kế hoạch và chế độ báo cáo theo quy định. Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được giao để ban hành ngay trong tháng 5 năm 2012 Kế hoạch triển khai Cuộc vận động trong năm 2012 và khẩn trương tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; bảo đảm thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả thiết thực. 

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát các cơ chế, chính sách, pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu thấy cần thiết nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2012./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
 - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
   các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG


(Đã ký)Hoàng Trung Hải

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |                 ỦY BAN TRUNG ƯƠNG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
          BAN THƯỜNG TRỰC

                    Số: 58/HD-MTTW
-BTT                              Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2012

HƯỚNG DẪN

      Triển khai xây dựng khu dân cư và gia đình
      đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thực hiện Chương trình phối hợp số 14/CTrPH-MTTW-UBATGTQG, ngày 30 tháng 12 năm 2011 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia về “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” góp phần thực hiện năm
          An toàn giao thông 2012;  Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn tiêu chuẩn, “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và tiêu chuẩn “Gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông” để triển khai đến Ban Công tác Mặt trận tổ chức thực hiện trong cả nước, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông

1. Có nhiều hình thức phong phú và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông” đến các gia đình trong khu dân cư, nâng cao văn hoá giao thông cho mỗi người dân trong cộng đồng.

2. Xây dựng được các mô hình về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như: “Tổ tự quản an toàn giao thông”, “Đoạn đường tự quản”...

3. Có 85% trở lên các gia đình ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

4. Không vi phạm các quy định về bảo vệ c«ng tr×nh giao th«ng vµ hµnh lang an toµn giao th«ng như: đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, dải phân cách…và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; không sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép.

5. Không có tai nạn giao thông xảy ra tại địa bàn khu dân cư và không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý hành chính trở lên.

II. Tiêu chuẩn gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông

1. Từng thành viên trong gia đình tham gia giao thông phải được học tập các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

2. Không vi phạm các quy định về bảo vệ c«ng tr×nh giao th«ng vµ hµnh lang an toµn giao th«ng như: đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, dải phân cách…và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; không sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố để buôn bán, họp chợ, phơi rơm rạ, lúa, dựng lều quán trái phép…lấn chiếm lòng đường, vỉa hè hành lang an toàn giao thông.

3. Các gia đình có ô tô, mô tô, xe máy, máy cày... phải đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng và thực hiện các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

4. Người điều khiển phương tiện giao thông phải có giấy phép lái xe, phải đội mũ bảo hiểm đảm bảo chất lượng, đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy; không được say rượu, bia khi tham gia giao thông; người chưa đến tuổi không được sử dụng xe gắn máy.

III. Triển khai và tổ chức thực hiện, xây dựng khu dân cư bảo đảm ATGT và gia đình bảo đảm ATGT

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với Ban an toàn giao thông, các ngành chức năng cùng cấp cụ thể hoá các nội dung trên phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, tổ chức triển khai đến địa bàn khu dân cư và gia đình. Cụ thể:

1. Tổ chức cho các khu dân cư và gia đình đăng ký cam kết xây dựng khu dân cư, gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tiến hành bình bầu công nhận khu dân cư, gia đình  bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với việc công nhận khu dân cư văn hoá, gia đình văn hoá vào dịp 18/11 “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” hàng năm.

2. Thường xuyên phối hợp kiểm tra, nắm bắt kết quả, phát hiện điển hình, mô hình để biểu dương và nhắc nhở, hướng dẫn cơ sở, khu dân cư chưa thực hiện để tạo ra phong trào chung trong địa phương và cả nước.

3. Kết quả triển khai thực hiện khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông,  gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông, báo cáo tháng, quý và cuối năm về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Phong trào) để tổng hợp báo cáo chung và tuyên truyền trong cả nước.

Triển khai xây dựng khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông và gia đình bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện Chương trình phối hợp vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2012. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố cần tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch; PCT kiêm TTK (để b/c);
- Các đ/c PCT Uỷ ban TW MTTQ VN (P/h chỉ đạo);
- Uỷ ban, VPTT UBATGTQG (để p/h);
- Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố (để tổ chức t/h);
- Văn phòng, BPT MTTW (để tổ chức t/h).
- Lưu Văn phòng, ban Phong trào

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hà Thị Liên
Uỷ viên Uỷ ban ATGT quốc gia


|
MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |                 ỦY BAN TRUNG ƯƠNG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
          BAN THƯỜNG TRỰC

                    Số: 54/HD-MTTW
-BTT                              Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012

HƯỚNG DẪN

 Mặt trận Tổ quốc phối hợp triển khai thực hiện công tác
phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS
và phòng, chống mua bán người năm 2012

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2012 của Uỷ ban Trung ương Măt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Thường trực hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và chương trình phòng, chống mua bán người năm 2012 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2. Xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh không có tội phạm, tệ nạn xã hội, không có người nhiễm HIV/AIDS, góp phần xây dựng khu dân cư văn hoá nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động phối hợp thực hiện các chương trình:

1. Chương trình phòng, chống tội phạm

Phối hợp với ngành Công an tham mưu cho cấp uỷ tiếp tục quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 48/CT- TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” đến cơ sở, khu dân cư.

Sau khi dự án “Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2012- 2015 được Thủ tướng phê duyệt, Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì phối hợp triển khai thực hiện dự án đến khu dân cư trong cả nước. Từng địa phương, cơ sở xây dựng điểm chỉ đạo thực hiện dự án, định kỳ có sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

2. Chương trình phòng, chống ma tuý

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT- TW ngày 26 - 3 - 2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới. Phối hợp với ngành Công an triển khai thực hiện dự án “Xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý” trong Chương trình Quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012- 2015. Căn cứ vào nội dung của dự án, từng địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cho phù hợp và hiệu quả; phối hợp tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn cho cán bộ Mặt trận các cấp về nội dung của dự án và hướng dẫn cách triển khai thực hiện. Phối hợp xây dựng điểm chỉ đạo thực hiện dự án “Xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý”. Định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá, nhân rộng mô hình hiệu quả.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch số 2064/KHLT - BLĐTBXH - BCA - BVHTTDL - UBTƯMTTQVN - TƯĐTNCSHCM ngày 13/6/2008 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về Phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma tuý cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai tái hoà nhập cộng đồng”; Kế hoạch số 202/KH - MTTW ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kế hoạch tổng thể công tác phòng, chống ma tuý đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống ma tuý (01/6 - 30/6), “Ngày toàn dân tham gia phòng, chống ma tuý” (26/6) theo hướng dẫn của Trung ương và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của tỉnh, thành phố.

3. Chương trình phòng, chống HIV/AIDS

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 54/CT - TW ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác lãnh đạo phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới” và Thông báo số 27/CT- TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư khoá IX) về việc sơ kết Chỉ thị số 54/CT- TW.

 Phối hợp chuẩn bị nội dung tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch liên tịch số 1070/KHLT/BYT- UBTƯMTTQVN - BVHTTDL, ngày 7/ 10 /2008 giữa Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Y tế,  Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch về “Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư đến năm 2012”. Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh phối hợp cùng với ngành Y tế, Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức tổng mô hình chỉ đạo điểm thực hiện Kế hoạch liên tịch.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống AIDS (từ 10/11 đến 01/12) và Ngày thế giới phòng, chống AIDS (01/12) theo hướng dẫn của Trung ương. Các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với ngành Y tế và các ban, ngành chức năng ở địa phương để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động cho phù hợp. Chú trọng đến các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng; không phân biệt, đối xử, kỳ thị với người có HIV.

4. Chương trình phòng, chống mại dâm

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011- 2015 của Chính phủ. Phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, xây dựng khu dân cư an, toàn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm.

5. Chương trình phòng, chống mua bán người

Căn cứ vào Chương trình hành động mua bán người giai đoạn 2011- 2015 đã được Chính phủ phê duyệt. Thông qua việc triển khai thực hiện chương trình, dự án, Mặt trận Tổ quốc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống mua bán người, nhất là ở những địa phương, địa bàn trọng điểm, các địa phương giáp ranh, địa bàn biên giới, dân tộc để triển khai các hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

II- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần triển khai thực hiện trong năm 2012.

Tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người; chỉ đạo triển khai thực hiện và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 09/CT - TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào về các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc về công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người.

 Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin của Mặt trận Tổ quốc các cấp thông qua tài liệu, ấn phẩm, băng zôn, khẩu hiệu… Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của cơ sở xã, phường, khu dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các điển hình, tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và phòng chống mua bán người.

 Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình, từng người dân thông qua đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên; phát huy vai trò của thành viên các Nhóm nòng cốt, già làng, tưởng bản, người có uy tín tại cộng đồng.

 Phân công trách nhiệm cho từng tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Người Cao tuổi trong việc quản lý, giáo dục con em không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội, tích cực tham gia vào các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giúp đỡ và động viên người nhiễm HIV/AIDS tại khu dân cư.

3. Xây dựng các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người

Thực hiện công tác chỉ đạo điểm xây dựng mô hình (theo hướng dẫn số 52 - BTT- MTTW, ngày 24 tháng 4 năm 2011 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), trong đó cần tập trung:

-  Địa bàn: Lựa chọn xây dựng mô hình điểm là các khu dân cư.

- Số lượng: Mỗi tỉnh, thành phố chọn xây dựng điểm chỉ đạo ít nhất mỗi nội dung 01 khu dân cư. Ngoài các điểm chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn các cấp huyện, xã phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo điểm.

- Tổ chức khảo sát điểm chỉ đạo để xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp.

- Tổ chức các hoạt động như: tập huấn, tuyên truyền, tổ chức ký kết; đưa nội dung thực hiện vào trong các hương ước, quy ước của địa phương; động viên, khuyến khích, nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả.v.v...

4. Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia làm công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người ở cơ sở

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp quận huyện, xã, phường và Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư:

+ Hướng dẫn cách khảo sát, đánh giá tình hình của địa phương, cơ sở; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS... 

+ Triển khai các hoạt động tại địa bàn dân cư: tuyên truyền, sinh hoạt Nhóm, sinh hoạt Câu lạc bộ, ký cam kết thực hiện đối với gia đình, đoàn thể; đưa nội dung vào thực hiện trong hương ước, quy ước.v.v…

- Phối hợp với ngành chức năng (Công an, Y tế, Lao động - Thương binh Xã hội) tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

5. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện trong quá trình chỉ đạo.

- Tham gia các đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, đánh giá về công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện trong từng nội dung, hoạt động cụ thể, đề xuất kiến nghị với Trung ương những khó khăn cần tháo gỡ, các giải pháp cần bổ sung phù hợp.

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ kết, tổng kết chương trình.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người,  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai các chương trình phối hợp ở cấp Trung ương gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; hướng dẫn cấp tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các chương trình.

- Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm cấp Trung ương ở một số địa bàn trọng điểm.

- Tổ chức tập huấn cán bộ Mặt trận toàn quốc về công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người.

- Phối hợp với Bộ Y tế và Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch tổng kết 5 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống AIDS tại cộng đồng dân cư” (dự kiến tổ chức trong quý II/2012).

- Kiểm tra, hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện các chương trình.v.v..

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố

- Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền xây dựng chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người.

- Căn cứ vào hướng dẫn của Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình cấp tỉnh, thành phố; hướng dẫn cấp huyện, xã và khu dân cư triển khai thực hiện.

- Lựa chọn xây dựng điểm chỉ đạo cấp tỉnh và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, xã, xây dựng điểm chỉ đạo.

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức đánh giá sơ kết và báo cáo kết quả về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Phong trào) - số 46 Tràng Thi - Hà Nội - ĐT: 04.38256.327- Email: phongtrao@mattran.org.vn.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch (để báo cáo);
- Đ/c PCT kiêm TTK (để báo cáo);
- Các đ/c trong Ban Thường trực MTTW;
- Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (để phối hợp);
- Các thành viên BCĐ PC TP, AIDS và PC MT, MD MTTW (để th/h);
- MTTQ các tỉnh, thành phố (để th/h);
- Ban Phong trào, Văn phòng (để th/h);
- Lưu VT.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hà Thị Liên
 


|
MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |                 ỦY BAN TRUNG ƯƠNG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
          BAN THƯỜNG TRỰC

                    Số: 61/HD-MTTW
-BTT                              Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012

HƯỚNG DẪN

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương

       Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam; Căn cứ Thông tri số 03/TTr-MTTW-BTT ngày 26/5/2010 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Căn cứ tình hình và yêu cầu thực tế nâng cao chất lượng hoạt động các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) như sau:
       

            I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

 Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh nhằm thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh theo lĩnh vực chuyên môn từ Hội đồng.

2. Yêu cầu

- Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn phải đảm bảo dân chủ, có tính ổn định, thiết thực, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ hoạt động của Mặt trận, đáp ứng với yêu cầu  công tác Mặt trận trong tình hình mới.

- Hội đồng tư vấn được thành lập mới hoặc củng cố kiện toàn ngay sau mỗi kỳ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, bảo đảm ổn định về tổ chức, có tính kế thừa, phát huy được trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của mỗi thành viên Hội đồng.

II. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

1. Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tư vấn Uỷ ban
Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh

1.1 Chức năng của Hội đồng tư vấn.

Hội đồng tư vấn là tổ chức hoạt động không chuyên trách của Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, có chức năng tư vấn giúp Ban Thường trực, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh những nội dung liên quan đến các lĩnh vực hoạt động, công tác Mặt trận.

1.2. Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn cấp tỉnh.

- Nghiên cứu các chính sách, pháp luật, chương trình, đề án được Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương gửi xin ý kiến góp ý chuẩn bị ban hành hoặc đã và đang thực hiện có liên quan đến quốc kế, dân sinh mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh cần đề xuất xem xét, kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

- Nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung có liên quan đến nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định, nhằm đưa hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng có kết quả, góp phần nâng cao vị trí và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Nghiên cứu, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh kịp thời xử lý, giải quyết.

1.3. Quyền hạn của Hội đồng tư vấn.

- Hội đồng tư vấn và các thành viên của Hội đồng tư vấn có quyền trình bày và chủ động nêu ý kiến của mình về những vấn đề mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh yêu cầu và Hội đồng quan tâm.

- Được cung cấp thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tư vấn của Hội đồng và liên quan đến các nội dung, chuyên đề nghiên cứu của Hội đồng.

- Được tham gia nghiên cứu khoa học, phối hợp cùng Ban chuyên môn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh nhận các chuyên đề nghiên cứu khoa học, tổ chức khảo sát thực tế, tổ chức các sinh hoạt khoa học khi được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh phê duyệt.

- Được mời tham dự các cuộc họp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và Ban Thường trực khi có nội dung liên quan đến lĩnh vực tư vấn.

- Được đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng theo khả năng thực tế của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh.

- Các yêu cầu, kiến nghị của Hội đồng tư vấn được chuyển đến ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để xử lý, không chuyển trực tiếp đến các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp.

- Hội đồng tư vấn có quyền yêu cầu Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc cấp tỉnh trả lời về kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề, nội dung mà trước đó Hội đồng tư vấn đã tham mưu, đề xuất.

2. Về tổ chức của Hội đồng tư vấn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh

2.1. Về tên gọi.

Thống nhất tên gọi của Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh là: Hội đồng tư vấn về… (kèm theo tên, nội dung của lĩnh vực tư vấn).

Ví dụ: Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật; Hội đồng tư vấn về Dân tộc - Tôn giáo.

2.2. Về cơ cấu tổ chức.

- Hội đồng tư vấn bao gồm một số vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, một số chuyên gia, người làm công tác lãnh đạo, quản lý (đương chức và nghỉ hưu) trên các lĩnh vực có liên quan đến nội dung hoạt động của hội đồng và tự nguyện tham gia hoạt động tư vấn của Hội đồng. Mỗi Hội đồng có số lượng từ 5 đến 9 thành viên (khi cần có thể mời thêm đội ngũ cộng tác viên).

- Ban Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn từ 2 đến 3 người, bao gồm 1 Chủ nhiệm, 1 hoặc 2 Phó Chủ nhiệm.

- Cán bộ Mặt trận chuyên trách không tham gia vào Ban Chủ nhiệm và thành viên của Hội đồng tư vấn. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh phân công 1 cán bộ chuyên trách của Ban chuyên môn có nội dung sát với lĩnh vực hoạt động của Hội đồng tư vấn đảm nhận nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng để giữ mối liên hệ giữa Hội đồng tư vấn với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh.

2.3. Tiêu chuẩn để lựa chọn người tham gia Hội đồng tư vấn.

- Là các chuyên gia, người làm công tác lãnh đạo, quản lý có trình độ, kinh nghiệm trên các lĩnh vực chuyên môn mà Hội đồng tư vấn đảm nhận.

- Là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm huyết với hoạt động, công tác Mặt trận; có khả năng phân tích, tổng hợp, có chính kiến, kiên trì bảo vệ cái đúng, tiến bộ.

- Là những người có đủ sức khoẻ và điều kiện tham gia hoạt động của
Hội đồng.

3. Về sự phối hợp công tác và nội dung hoạt động của Hội đồng tư vấn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh.

- Ban Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn có trách nhiệm thường xuyên phối hợp và giữ mối quan hệ công tác với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh.

-  Nội dung hoạt động của Hội đồng tư vấn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, phù hợp với khả năng đảm nhận của Hội đồng tư vấn và yêu cầu thực tế của địa phương, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, tránh hình thức. Các nội dung hoạt động của Hội đồng tư vấn không trùng lặp với nhiệm vụ của Ban chuyên môn cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh.

- Ngoài tư vấn theo yêu cầu nội dung (đặt hàng) của Ban Thường trực
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, mỗi Hội đồng tư vấn cần chủ động phát hiện vấn đề để tư vấn cho Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh kịp thời xử lý, giải quyết.

- Hằng năm, Hội đồng tư vấn chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chọn vấn đề trọng tâm để thống nhất với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh; đồng thời duy trì chế độ sơ, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng.

4. Chế độ làm việc của Hội đồng tư vấn:

- Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn. Ngoài những điều khoản quy định chung, quy chế phải quy định rõ trách nhiệm của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh với mỗi Hội đồng tư vấn và ngược lại.

- Hội đồng tư vấn làm việc theo phương thức lấy tự nghiên cứu, trao đổi theo nhóm là chính dưới sự điều phối của Ban Chủ nhiệm Hội đồng, thông qua hội thảo, hội nghị và khảo sát thực tế để lựa chọn ra các vấn đề cần tư vấn (theo yêu cầu của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh) và tích cực phát huy vai trò chủ động tư vấn của Hội đồng (khi cần thiết có thể mời thêm cộng tác viên).

- Định kỳ mỗi năm Hội đồng họp ít nhất 2 lần để triển khai kế hoạch và kiểm điểm đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Khi có kế hoạch hoặc yêu cầu công việc cần tư vấn thì Ban Chủ nhiệm sẽ triệu tập họp toàn thể Hội đồng, Ban Chủ nhiệm hoặc là nhóm chuyên gia.

- Các ý kiến thảo luận, đề xuất của Hội đồng tư vấn được tập hợp thống nhất bằng văn bản gửi Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, xử lý và kết luận, đồng thời thông báo lại kết quả xử lý cho Ban Chủ nhiệm của Hội đồng tư vấn được biết.

5. Kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn.

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh do ngân sách địa phương bảo đảm. Hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh lập dự toán kinh phí chi cho các hoạt động của Hội đồng trong dự toán ngân sách của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh gửi cơ quan tài chính và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc chi tiêu tài chính cụ thể của Hội đồng tư vấn thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và chế độ quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN, ngày 3/01/2008 của Bộ Tài chính và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ vào hướng dẫn này, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh tiếp tục thành lập, bổ sung, kiện toàn tổ chức các Hội đồng tư vấn cấp tỉnh và hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã thành lập các Ban tư vấn.

- Định kỳ 6 tháng, 1 năm đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tổ chức - Cán bộ) để theo dõi và tổng hợp.

                                                                     TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

Nơi nhận:          
- Ban TT UBTWMTTQVN;                                                        (Đã ký)
- Ban Tổ chức các tỉnh, thành uỷ;
- BTT Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố;                                                 
- Các Ban, đơn vị cơ quan Uỷ ban TWMTTQ VN;
- Lưu TC- VP MTTW.
                                                         Vũ Trọng Kim

 

| MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội

 

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

| TTCTMT | Trở Về đầu trang  |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn