Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
     

 
 

    


             
 


CUỘC VẬN ĐỘNG
“TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ”
GÓP PHẦN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở PHÚ THỌ

                                                                                             TRẦN PHÙ TIÊU*

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” hiện nay diễn ra trong toàn quốc từ 15 năm qua. Cuộc vận động có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong đời sống nhân dân, gắn liền với việc nâng cao vị thế và việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp theo phương châm đưa công tác Mặt trận về với địa bàn khu dân cư. Đây chính là một trong những nhiệm vụ chính trị; nội dung, phương thức hoạt động đã được Mặt trận Tổ quốc các cấp xác định rõ trong thời gian qua.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” vùng nông thôn và toàn tỉnh Phú Thọ đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Cuộc vận động đã được các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể của tỉnh quan tâm hưởng ứng và thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đã tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” được đánh giá cụ thể là:

1. Đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo

Cuộc vận động tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng khu dân cư. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình quốc gia xoá đói giảm nghèo, sự giúp đỡ trực tiếp từ cộng đồng là rất to lớn. Nhiều xã đã có cách làm thiết thực, như giúp đỡ ngày công, con giống, giúp đỡ về vốn, về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, về giới thiệu việc làm... đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng nông thôn.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được triển khai ở 100% khu dân cử trong tỉnh, đã trở thành hoạt động thường xuyên, có hiệu quả với nhiều hình thức vận động phong phú. Chỉ tính riêng số tiền vận động trực tiếp vào quỹ các cấp, không kể nguồn Ngân sách địa phương hay quỹ cấp trên điều chuyển về cùng các khoản thu hợp pháp khác, từ năm 2001 đến năm 2010, quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh đã vận động ủng hộ và đăng ký ủng hộ được trên 127 tỷ đồng. Trong đó, năm 2010, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức chương trình “Nối vòng tay nhân ái - Vì người nghèo Đất Tổ” và vận động được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ, đăng ký ủng hộ trên 102 tỷ đồng (trong đó, riêng Quỹ cấp tỉnh vận động được 92 tỷ đồng). Số tiền trên đã sử dụng cho các chương trình an sinh xã hội và xoá cơ bản xong gần 7.000 nhà tạm trên địa bàn tỉnh.

Đây chính là một trong những nội dung quan trọng được chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện nhằm động viên, phát huy nội lực của các tầng lớp nhân dân ở từng khu dân cư tham gia xoá đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Thực hiện tốt nội dung trên, là cơ sở, tiền đề cho việc triển khai có hiệu quả các nội dung khác của cuộc vận động.

2. Đoàn kết phát huy truyền thống tương thân tương ái, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh luôn quan tâm đến việc thăm hỏi, động viên các gia đình nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Công tác vận động cứu trợ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lũ được phát động kịp thời: trong 5 năm qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức phát động ủng hộ trên toàn tỉnh và nhận được sự ủng hộ của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số tiền trên 12 tỷ đồng, 1.800 tấn gạo và nhiều hàng hoá, hiện vật trị giá hàng trăm triệu đồng, đặc biệt từ năm 2008 đến nay, đã vận động được gần 8 tỷ đồng nhằm hỗ trợ nhân dân trong và ngoài tỉnh bị thiên tai, bão lũ...

3. Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật

Tính đến năm 2010, toàn tỉnh đã có 2.464/2.875 khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước. Nhân dân đã tích cực tham gia hoà giải các mâu thuẫn xảy ra tại cộng đồng dân cư. Gắn với việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã quan tâm tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật trong nhân dân. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân học tập, tìm hiểu và chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã và đang thực hiện có hiệu quả Đề án 02-212 về “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư” trên toàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện dân chủ ngay từ địa bàn khu dân cư thông qua các hình thức: dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện và các hoạt động tự quản.

4. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức tốt việc đăng ký gia đình văn hoá, khu dân cư tiên tiến. Hầu hết các khu dân cư đã chú trọng việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các hoạt động văn hoá, thể thao, tham gia xây dựng thiết chế văn hoá, nhà văn hoá... Tính đến năm 2010, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.292 nhà văn hoá/2.875 khu dân cư, đạt gần 80%.

5. Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phát triển thể dục thể thao và chương trình dân số - kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ môi trường

Qua cuộc vận động, các khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, với sự quan tâm của gia đình, dòng họ, của cộng đồng dân cư để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của con em. Chăm lo, duy trì việc phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và phấn đấu phổ cập giáo dục bậc trung học.

Hầu hết các xã đều có Trung tâm học tập cộng đồng. Nhân dân đã có ý thức tự giác đóng góp công sức, tiền của cùng với Nhà nước chăm lo xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà trẻ, trường học, tạo môi trường giáo dục toàn diện.

6. Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân trong khu dân cư

 Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tham gia xây dựng chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cộng đồng được nâng cao về chất lượng. Các hoạt động giám sát đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức tại cộng đồng dân cư được đẩy mạnh, phát hiện và đóng góp những ý kiến quý báu cho đội ngũ cán bộ các cấp, ngành tại cộng đồng dân cư. Nhân dân đã tích cực bàn bạc dân chủ, tham gia giải quyết những bức xúc tại khu dân cư công khai và đi vào nề nếp.

Từ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong tình hình mới, trong đó có nội dung góp phần xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần xác định một số giải pháp sau:

Một là: Coi trọng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, tập trung được mọi tầng lớp, giới tính, độ tuổi cùng tham gia. Đại đoàn kết toàn dân phải dựa trên cơ sở vừa huy động sức dân, vừa coi trọng việc chăm lo và bồi dưỡng sức dân. Từ đó, tạo nên động lực thúc đẩy và nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động trong toàn xã hội. Trên cơ sở đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhận thức và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phát động tại địa bàn khu dân cư.

Hai là: Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết 20/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đến năm 2015”. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn xã hội Quyết định 290-QĐ/TW và các Kết luận số 57, 62, 65-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận, về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” với chất lượng mới; nhân ra diện rộng những kinh nghiệm hay, những điển hình mới, thực hiện việc đưa công tác Mặt trận đến từng gia đình, từng người dân, bám sát cuộc sống của nhân dân, làm cho Mặt trận thực sự là chỗ dựa tin cậy của dân.

Ba là: Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư­ vào dịp 18-11 hàng năm, gắn với việc bình xét thi đua, đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Bốn là: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nội dung xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhằm sớm triển khai có hiệu quả Chỉ thị 1869/CT-TTg, ngày 10-10-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới. Nội dung trên được tiến hành theo lộ trình sau: Giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng 95 xã nông thôn mới, đồng thời phấn đấu để toàn tỉnh có 3 huyện đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới; giai đoạn 2016 - 2020, sẽ xây dựng 112 xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới cho 8 huyện còn lại; phấn đấu đến năm 2020, Phú Thọ đạt tỉnh nông thôn mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang 80 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền và các tổ chức thành viên, chắc chắn các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” sẽ thu được những kết quả tốt đẹp, góp phần củng cố khối đại .đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng giàu mạnh.

* ThS, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ.

 | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |           MẶT TRẬN TỈNH PHÚ THỌ
với công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật
trong cộng đồng dân cư

                                                                                        NGUYỄN THỊ THỦY*

           Phú Thọ là 1 trong 5 tỉnh ở khu vực phía Bắc được chỉ đạo làm điểm thực hiện Đề án 02-212, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Thanh tra nhà nước tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ Đề án. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 899/KH-UBND ngày 2-5-2006 về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2007 - 2010. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ đã xây dựng Kế hoạch số 07/KH-MTTQ ngày 5-9-2006 về triển khai thực hiện Đề án trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở giai đoạn 2006 - 2010 và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trực tiếp làm Trưởng ban, phân công 1 Phó Chủ tịch làm thành viên Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án. Kiện toàn 2 Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật và Kinh tế - Văn hóa - Xã hội với 17 thành viên, giao cho Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trực tiếp theo dõi, tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Để triển khai có hiệu quả Đề án, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp tiến hành khảo sát và chọn xã Tiên Kiên (huyện Lâm Thao), xã Hà Thạch (thị xã Phú Thọ)ï, xã Tân Phương (huyện Thanh Thủy) là 3 đơn vị đại diện cho các vùng miền khác nhau trong tỉnh gồm vùng đồng bằng, vùng trung du, miền núi và vùng đồng bào có đạo làm điểm triển khai Đề án 02-212.

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hướng dẫn các xã được chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng kế hoạch; tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện Đề án theo đúng quy trình từng bước, từng thời gian, phân công cho từng thành viên phụ trách từng địa bàn cụ thể; tiến hành điều tra khảo sát ở tất cả 6 khu dân cư của 3 xã điểm. Qua khảo sát, điều tra để nắm được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, tình hình thu nhập, đời sống và hiểu biết pháp luật, chấp hành pháp luật của người dân. Từ đó phân tích, đánh giá làm cơ sở định hướng tuyên truyền cũng như tổ chức các bước thực hiện Đề án, phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương.

Tại các xã điểm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hướng dẫn triển khai thành lập 6 nhóm nòng cốt ở 6 khu dân cư, mỗi nhóm có từ 7 - 10 thành viên do Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư làm trưởng nhóm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã quyết định thành lập, lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, am hiểu pháp luật, có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia thành viên “nhóm nòng cốt”; thành lập các “câu lạc bộ pháp luật”, hướng dẫn xây dựng tủ sách pháp luật ở khu dân cư; hướng dẫn các nhóm nòng cốt xây dựng quy chế hoạt động, trong đó xác định rõ cơ chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữa các thành viên nhóm nòng cốt với các chi hội đoàn thể ở cơ sở, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo quý, 6 tháng, 1 năm phù hợp với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân. Trong đó, tập trung vào các văn bản pháp luật có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người dân, như: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Giao thông; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Đất đai; Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo...

Tại 6 khu dân cư được chọn làm điểm, các thành viên nhóm nòng cốt đã được phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị 32/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đề án 02 - 212 về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”, được tập huấn các kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư...

Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm chỉ đạo tại 6 khu dân cư của 3 xã điểm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hướng dẫn các huyện, thành, thị và cơ sở tiến hành khảo sát và thành lập nhóm nòng cốt tại 34 khu dân cư còn lại của 3 xã điểm. Các nhóm nòng cốt đã phát huy được trách nhiệm trong việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đồng thời tổ chức ký cam kết với từng hộ gia đình ở địa bàn dân cư, phối hợp vận động nhân dân ở các khu dân cư chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Nghị quyết Hội đồng nhân dân và các Quyết định của Uỷ ban nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế quá trình triển khai và kết quả làm điểm ở 3 xã để làm căn cứ đánh giá kết quả triển khai giai đoạn I của Đề án. Các nhóm nòng cốt đã gắn được việc triển khai Đề án với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; vận động nhân dân thực hiện quy ước, hương ước đã được xây dựng, qua đó phát huy tính tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Tại các khu dân cư điểm đã thành lập được các câu lạc bộ pháp luật, xây dựng các tủ sách pháp luật với nhiều đầu sách quan trọng phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân. Tình hình chấp hành pháp luật ở các xã điểm đã có nhiều chuyển biến tích cực, như: Xã Tiên Kiên - (huyện Lâm Thao) trong 9 tháng đầu năm 2008 không có đơn, thư khiếu nại vượt cấp; xã Hà Thạch (thị xã Phú Thọ) đã tuyên truyền, giải thích chấm dứt việc khiếu nại liên quan đến dự án xây dựng cầu Ngọc Tháp qua địa bàn xã; xã Tân Phương (huyện Thanh Thủy) tập trung tuyên truyền nội dung Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo cùng với hòa giải các tranh chấp về đất đai nên tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài nhiều năm về đất đai đã giảm hẳn...

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nhân rộng diện và tập huấn đối với tất cả các huyện, thành, thị về công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 4 điểm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật tại các điểm chỉ đạo, hướng dẫn các nhóm nòng cốt hoàn thiện quy chế hoạt động. Đối với các huyện bắt đầu triển khai Đề án, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức hội nghị triển khai đề án và tập huấn cho 100% Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn. Mỗi đơn vị cấp huyện chọn 1 xã, phường, thị trấn làm điểm chỉ đạo của cấp huyện; tập trung xây dựng nhóm nòng cốt và quy chế hoạt động của nhóm nòng cốt; mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng 1 câu lạc bộ pháp luật; căn cứ vào đặc thù của từng địa phương, xây dựng các mô hình điểm về chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực, như: Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, các huyện Phù Ninh, Lâm Thao xây dựng điểm về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội; các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Thuỷ, Yên Lập xây dựng mô hình điểm về lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, hôn nhân - gia đình, thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình 134,135 của Chính phủ.

Từ tháng 4-2009, Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai Đề án trên diện rộng và đến nay cơ bản đã hoàn thành việc thành lập nhóm nòng cốt ở 100% khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Các nhóm nòng cốt đều xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật đến từng nhóm đối tượng trong các khu dân cư. Có 277/277 xã, phường, thị trấn có tủ sách pháp luật. Có một số huyện, thành, thị đã thành lập được tủ sách pháp luật ở khu dân cư, như thành phố Việt Trì có 173/215 khu dân cư thành lập được tủ sách pháp luật...

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đều xây dựng kế hoạch hướng dẫn các huyện, thành, thị triển khai thực hiện Đề án phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và chương trình giáo dục pháp luật chung của tỉnh. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng đối tượng, từng địa bàn dân cư. Trong 4 năm triển khai thực hiện Đề án, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức được 28 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật ở 40 khu dân cư của 3 xã điểm, với 1.952 lượt người tham gia; 6 nhóm nòng cốt điểm của Trung ương tổ chức 24 hội nghị tuyên truyền pháp luật, tập trung chủ yếu vào các nội dung phòng chống tệ nạn xã hội, Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Giao thông đường bộ và các chủ trương, chính sách mới của tỉnh và địa phương, tuyên truyền phổ biến các nội dung cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, tổ chức toạ đàm tìm hiểu về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XII tỉnh Phú Thọ, vận động nhân dân trực tiếp đi bầu cử. Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn và phát hành 3.300 cuốn tài liệu hỏi đáp về pháp luật, đưa đến từng khu dân cư trong tỉnh. Phát hành cuốn Thông tin công tác Mặt trận 1 quý/kỳ, mỗi kỳ phát hành 3.300 cuốn...

Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên phối hợp với các cơ quan tuyên truyền của tỉnh, như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các đoàn thể... thực hiện tốt công tác thông tin, mở các chuyên trang, chuyên mục pháp luật, tuyên truyền sâu rộng tới khu dân cư. Phối hợp với Đài Truyền thanh cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thời gian từ 5h - 6h sáng và từ 17h - 18h chiều, phát tờ rơi, tờ gấp tại các khu dân cư tập trung và nơi công cộng... Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh mở 7 hội nghị tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho 1.405 lượt người tham dự. Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh biên soạn 3.300 cuốn tài liệu tuyên truyền các Luật Giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt và các văn bản liên quan, phát hành tới 100% khu dân cư trong toàn tỉnh. Phối hợp với Công an tỉnh mở 15 hội nghị tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm cho hơn 921 lượt người dân thuộc các xã, phường trọng điểm của thành phố Việt Trì. Phối hợp với Sở Y tế, từ năm 2008 đến nay, mở được 10 hội nghị với 1.238 lượt người tham dự, thường xuyên duy trì hoạt động của các góc truyền thông về sức khỏe sinh sản tại các xã của các huyện Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Ba, Thanh Thủy...

Việc triển khai Đề án 02-212 về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Về cơ bản đã hoàn thành tốt các giai đoạn triển khai điểm là chỉ đạo điểm, tạo ra các mô hình tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, thành lập được các nhóm nòng cốt, câu lạc bộ pháp luật... đáp ứng các yêu cầu cơ bản mà Đề án đã đề ra.

Trong những năm tiếp theo, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật với các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tiếp tục triển khai các nội dung của Đề án gắn với sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh trong từng thời kỳ.

2. Thường xuyên củng cố Ban Chỉ đạo Đề án ở các cấp, kiện toàn và nâng cao chất lượng tuyên truyền cho các nhóm nòng cốt ở khu dân cư. Tăng cường công tác tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho các thành viên nhóm nòng cốt.

3. Tiếp tục cập nhật các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật mới đồng thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để bổ sung và hoàn thiện các tài liệu tuyên truyền cho các nhóm nòng cốt. Lồng ghép các nội dung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động chấp hành pháp luật với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

4. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác giáo dục pháp luật. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền của Đề án với các hoạt động khác trên địa bàn. Hướng dẫn cơ sở duy trì hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật.

5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc giám sát việc thực hiện các nội dung của Đề án; duy trì chế độ giao ban, báo cáo tổng kết và nhân diện những điển hình tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật; chấp hành chế độ thông tin, báo cáo nhằm đảm bảo cho hoạt động theo dõi, chỉ đạo, điều hành.

____________________________

* Để so sánh, xem thêm: Mặt trận tỉnh An Giang với công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tạp chí Mặt trận số 83, tr.61.
* Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tỉnh Phú Thọ.

 | MỤC LỤC | Trở Về đầu trang  |           

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 

   bến nhà Rồng ( TP Hồ Chí Minh )


Khuê các Văn miếu
TP Hà Nội

 

    Dinh Thống nhất

              Mai Châu Hoà Bình


    Biển Hà Tiên       

 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

| TCMT | Trở Về đầu trang  |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn