TRANG CHỦ

Vấn đề sự kiện

Nghiên cứu trao đổi

Kinh nghiệm thực tiễn

Sổ tay công tác

Các tổ chức thành viên

Nhìn ra nước ngoài

Bạn hỏi tạp chí trả lời

Thông tin hoạt động

 
SỐ 30

   BẠN HỎI TẠP CHÍ


  Đề nghị Toà soạn cho biết, những tổ chức và cá nhân nào có thể là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và để gia nhập là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì cần có những thủ tục gì? 

  Đề nghị Toà soạn có sự phân biệt và cho biết cách dùng qua một số tên gọi: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ?


Hỏi: Đề nghị Toà soạn cho biết, những tổ chức và cá nhân nào có thể là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và để gia nhập là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì cần có những thủ tục gì? 

 ( Nguyễn Hà Anh - Thành phố Hải Phòng)

Trả lời:

Tại Điều I, Chương I, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quy định: “Thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp bao gồm tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài”.

Đối với tổ chức và cá nhân muốn gia nhập là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trước hết đòi hỏi phải có sự tự nguyện, tán thành Điều lệ và Chương trình của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về thủ tục thì tổ chức và cá nhân ở cấp nào cần có hồ sơ xin gia nhập làm thành viên gửi đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp đó để xem xét công nhận (chi tiết cụ thể theo Thông tri số 08/HD-MTTW về: “Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” ngày 16-5-2005 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

Về đầu trang


Hỏi: Đề nghị Toà soạn có sự phân biệt và cho biết cách dùng qua một số tên gọi: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ?    

(Quốc Anh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời:

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Mặt trận dân tộc thống nhất là tên gọi chung của các tổ chức Mặt trận. ở mỗi giai đoạn cách mạng, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của giai đoạn đó, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng một hình thức tổ chức Mặt trận phù hợp với điều kiện lịch sử của giai đoạn đó.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức cụ thể của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, như Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định: “là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài”.

Như vậy, nói Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã bao hàm các tổ chức thành viên (có thể nói ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, không nói Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên). Có thể dùng cụm từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, như:

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ...

Người ta còn dùng cụm từ “Mặt trận” thay cho cụm từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với ý nghĩa tương tự trong các trường hợp sau: Công tác Mặt trận, cán bộ Mặt trận, biểu trưng Mặt trận, Tạp chí Mặt trận, hoạt động của Mặt trận...

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp là cơ quan chấp hành giữa 2 kỳ đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cấp nào do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp đó hiệp thương dân chủ cử ra. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn hiệp thương dân chủ cử ra Đoàn Chủ tịch, cử ra Ban Thường trực trong số Uỷ viên Đoàn Chủ tịch (đối với cấp Trung ương); cử ra Ban Thường trực (đối với cấp tỉnh, thành phố; quận, huyện, thị xã).

ở nước ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức theo 4 cấp hành chính: Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện, thị xã và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn.

3. Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ máy tham mưu giúp việc của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp (đối với cấp Trung ương; tỉnh, thành phố; quận, huyện, thị xã); ở xã, phường, thị trấn tổ chức bộ máy giúp việc cho Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc là những cộng tác viên được hình thành từ các tổ chức thành viên.

Về đầu trang