Ðặt làm trang chủ

    Google   

                 | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ |   

             | Hộp Thư |
        

 

 

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 7, phường Quán Thánh

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Lỗ Xá, xã Nhân Hoà, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Đồng Sơn, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm về dự Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN
DÂN TỘC THỐNG NHẤT  VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2010)


Mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Diễn văn của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại diện Ban Thường Trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp các đoàn đại biểu nhân kỷ niệm 80 năm Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010)

Các địa phương trên cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Uỷ ban MTTQ tỉnh Hoà Bình kỷ niệm trọng thể 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

MA KÉT LỄ KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2010) 

ÁP PHÍCH KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2010) 

Thông báo số 52/TB-MTTW-BTT, ngày 01 tháng 11 năm 2010 về  Về tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010)

Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Truyền thống vẻ vang 80 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Thông tri số 07/TT-MTTW-BTT, ngày 12 tháng 9 năm 2010 hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

Hướng dẫn số 317/HD-MTTW-BTT ngày 19 tháng 3 năm 2010 về triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010)

Hướng dẫn số 07/HD-MTTW-BTT, ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2010 của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


 

     UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                                Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
       
BAN THƯỜNG TRỰC

       Số: 317 /HD-MTTW-BTT                                   Hà Nội, ngày  19  tháng 3  năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

Triển khai các hoạt động kỷ niệm

80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

 

Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/T.Ư ngày 20/3/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010; Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 ban hành kèm theo quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:

I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm để góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng thực hiện các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện và triển khai các chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội lần thứ XI của Đảng; chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam. 

- Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, phô trương hình thức. 

II. VỀ NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1.  Từ  Quý I đến hết Quý II năm 2010:

 Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ   chức thành viên tổ chức:

-  Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội VII MTTQ Việt Nam tới MTTQ các cấp, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng; chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

- Phối hợp cùng các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến  đoàn viên, hội viên, tới các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp. Vận động và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự của  đại hội đảng các cấp.

-  Cùng với cấp ủy chuẩn bị và giới thiệu nhân sự phục vụ cho công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

-  Tiếp tục xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng các công trình, các sản phẩm có ý nghĩa và thiết thực để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

       2.  Từ quí III đến hết quí IV năm 2010:

        Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức:

- Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Vận động và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp thiết thực vào văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Tổng kết 15 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên. Tùy điều kiện cụ thể mỗi địa phương có thể có sáng kiến, cách làm phù hợp nhằm biểu dương, khen thưởng tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

- Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đồng thời phát động tháng cao điểm vì người nghèo từ 17/10 đến 18/11/2010.

-  Tổ chức các hội thảo, tọa đàm về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tổ chức các hội nghị chuyên đề, tổng kết các mô hình về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, DS-KHHGĐ...

- Tổ chức tổng kết đợt thi đua đặc biệt trong MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm ThăngLong – Hà Nội do Đại hội lần thứ VII MTTQ Việt Nam phát động gắn với việc sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận đông “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận.

-Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương và hệ thống báo cáơ viên, tuyên truyền viên tổ chức tuyên truyền sâu đậm các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang 80 năm MTDTTN Việt Nam.

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, gặp mặt các thế hệ cán bộ Mặt trận các thời kỳ, ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tôn vinh những người đã có nhiều cống hiến to lớn cho công tác Mặt trận ở địa phương, khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận trong thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thi tìm hiểu lịch sử truyền thống, hội thi văn nghệ, hội thi Chủ tịch MTTQ xã - phường giỏi, Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi, các hoạt động về nguồn…v.v.

-  Tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với HĐND, UBND tỉnh, thành phố tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam vào thời gian từ 15 - 18/11/2010 (có thể kết hợp với việc trao tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen…của Nhà nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ các các cấp nếu được tặng).

-Tổ chức khánh thành, nghiệm thu các công trình, sản phẩm của đợt thi đua yêu nước đặc biệt ; trao nhà đại đoàn kết, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo vào dịp kỷ niệm.

- Tất cả các khu dân cư trên cả nước tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2010 (vào dịp 18/11/2010), huy động toàn thể nhân dân trong khu dân cư (hoặc liên khu dân cư) mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham dự. Phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động phong phú và thiết thực, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm qua của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

+ Phần lễ: Tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” kể từ năm triển khai và năm 2010. Thống nhất kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2011.  

+ Phần hội: Tổ chức các hoạt động trao nhà đại đoàn kết, khánh thành các công trình dân sinh, công cộng đã thực hiện trong phong trào thi đua yêu nước do Đại hội lần thứ VII phát động và các hoạt động văn hoá,  thể thao, văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống, sinh hoạt cộng đồng...

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức thành viên báo cáo kết quả việc triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (trước ngày 1/12/2010 qua Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hà Nội) để kịp tổng hợp và đánh giá kết quả chung.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai thực hiện Hướng dẫn này để góp phần thiết thực vào kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII.

 

Nơi nhận:                                                           TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Chủ tịch Huỳnh Đảm (để b/c);                                             PHÓ CHỦ TỊCH

- Các phó chủ tịch UBMTTQVN;                                                             (Đã ký)

- Ban TGTW, Ban Dân vận TW;

- Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố TTTW;                               Lê Bá Trình

- Các tổ chức thành viên của MT ở TW;

- Các Ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT, BTG.                                                                       

Về đầu trang


         UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         BAN THƯỜNG TRỰC                                                             

       Số: 07/HD-MTTW-BTT                                     Hà Nội, ngày 20  tháng 01  năm 2010    

     

 

HƯỚNG DẪN
Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2010

của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

Căn cứ Chỉ thị số 32 - CT/TW ngày 20/3/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010;

Căn cứ Hướng dẫn số 91 - HD/BTGTW ngày 04/12/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền, giáo dục các ngày lễ lớn trong năm 2010;

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn  công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2010 của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Thông qua công tác tuyên truyền để góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng thực hiện các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện và triển khai các chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm và có sức lan toả rộng, đồng thời bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, phô trương hình thức. 

II - NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM  TUYÊN TRUYỀN ỨNG VỚI NHỮNG SỰ KIỆN, NGÀY KỶ NIỆM LỚN CỦA DÂN TỘC TRONG NĂM  2010.

1. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2010), mừng Xuân Canh Dần.

- Tuyên truyền về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thành quả cách mạng Việt Nam 80 năm qua cùng với chặng đường lịch sử vẻ vang gần 80 năm của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp lớn của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nghị quyết các hội nghị Trung ương (khóa X); kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 .

- Tuyên truyền hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tuyên truyền các hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng gắn với hoạt động mừng Xuân Canh Dần với tinh thần an toàn, tiết kiệm, giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các hoạt động chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán.

2. Kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch, năm 2010).

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc ta trong quá trình dựng và giữ nước, bồi đắp lòng yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây"; phát huy ý chí tự lực, tự cường; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; ý thức cố kết cộng đồng và truyền thống tốt đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

3. Kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2010).

- Tuyên truyền về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và lịch sử phong trào cách mạng vô sản thế giới.

- Tuyên truyền những thành tựu của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Bài học về phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào công cuộc đổi mới đất nước.

- Tuyên truyền về kết quả thực hiện các chế độ, chính sách; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong kháng chiến, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

4. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”(1990 - 2010).

- Tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương đạo đức cách mạng và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới. Tình cảm của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước giai đoạn hiện nay.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm gắn với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình trong cuộc vận động.

- Ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn hoá kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

5. Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 -02/9/2010).

- Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử và những thành tựu to lớn của nước ta qua các giai đoạn Cách mạng suốt 65 năm qua; về chặng đường vẻ vang gần 80 năm qua của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam gắn với sự nghiệp cách mạng của đất nước; những bài học về xây dựng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật và giáo dục ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật cho mọi người dân; giáo dục tinh thần phát huy dân chủ đồng thời với thực hiện nghiêm chỉnh những quy định về kỷ cương, pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.

6. Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2010).

- Tuyên truyền, giáo dục tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước.

- Tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, nghìn năm văn hiến và cách mạng của dân tộc. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

- Tuyên truyền về kết quả các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào thi đua yêu nước đặc biệt hướng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội do Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

7. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2010).

- Tuyên truyền quá trình 80 năm xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, những đóng góp của Hội đối với tiến trình chung của cách mạng Việt Nam gắn với lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong 80 năm qua.

- Tuyên truyền vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân và của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tuyên truyền về kết quả phát huy vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm và chương trình hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ 2009 - 2014.

8. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2010).

- Tuyên truyền lịch sử và quá trình phát triển của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 80 năm qua; những đóng góp của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với lịch sử, truyền thống vẻ vang Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong 80 năm qua.

- Tuyên truyền về vai trò, nhiệm vụ của lực lượng phụ nữ Việt Nam và của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tuyên truyền về kết quả phát huy vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm và chương trình hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ 2009 - 2014.

9. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010). (các hoạt động kỷ niệm có hướng dẫn riêng)

- Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả to lớn của nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, ở địa phương, cơ sở.

- Tuyên truyền, giáo dục bài học lớn về đại đoàn kết toàn dân tộc, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo trên cơ sở củng cố khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”; về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng của nước ta hiện nay.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp chủ trì, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; về kết quả các cấp Mặt trận tham gia công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng; phát huy dân chủ, xây dựng sự đồng thuận xã hội trong quá trình tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

- Tuyên truyền về kết quả triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác tổ chức cán bộ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2010.

10. Kỷ niệm 70 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2010).

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ trong thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền những thành tựu 70 năm phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân các địa phương tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ.

11. Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2010).

 - Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang và vị trí, vai trò của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc gắn với những thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam gắn với kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2010).

III - MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN:

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Dần!

2. Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2010)!

3. "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công"!

4. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN !

5. Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2010)!

6. Tinh thần Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 bất diệt !

7. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh !

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 !

9. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 !

10. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng!

11. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng !

12. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng !

13. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” !

14. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!

16. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng!

17. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh!

18. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

19. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

20. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

21. Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam!

22. Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Hội Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam!

23. Nhiệt liệt chào mừng 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam!

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trên cơ sở hướng dẫn này, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào các mốc thời gian kỷ niệm, phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban, ngành, các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch của công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2010 tại địa phương, đơn vị mình.

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, có tác dụng giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về các ngày lễ lớn của đất nước.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo, Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi-Hà Nội; Điện thoại: 04.38257447; 04.39289210; 04.39287401) để kịp thời theo dõi, tổng hợp kết quả chung.

 

Nơi nhận:                                                                  TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Ban TT UBMTTQVN (để b/c);                                                     PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban TGTW, Ban Dân vận TW;

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố;                                                    (Đã ký)

- Các tổ chức thành viên của MT ở TW;

- Các Ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT, BTG.                                                                       

                                                                                           Lê Bá Trình

Về đầu trang


TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM

(18/11/1930 - 18/11/2010)

 

I- MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM RA ĐỜI ĐÁNH DẤU BƯỚC PHÁT TRIỂN VỀ CHẤT PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA

Từ cuối thế kỷ XIX thực dân Pháp xâm lược thống trị nước ta, đã biến nước ta từ chế độ phong kiến lạc hậu thành một chế độ thuộc địa và nửa phong kiến. Về chính trị, chúng áp đặt chế độ cai trị thực dân chuyên chế hà khắc và tàn bạo. Về kinh tế, chúng tiến hành các chương trình khai thác thuộc địa, thực hiện chính sách độc quyền, kìm hãm sự phát triển kinh tế độc lập của nước ta, vơ vét tài nguyên, bóc lột nặng nề, biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hoá của "chính quốc". Về văn hoá, thực dân Pháp thực hiện chính sách ngu dân để dễ bề nô dịch. Các quyền tự do đều bị cấm. Chúng bưng bít, ngăn chặn ảnh hưởng các tư tưởng tiến bộ trên thế giới vào nước ta. Sự thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai đã làm cho mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, mâu thuẫn giữa nhân dân ta mà chủ yếu là nông dân với chế độ phong kiến ngày càng gay gắt.

Với truyền thống yêu nước, đoàn kết nhân dân ta đã liên tục nổi dậy đấu tranh kiên cường chống lại bọn thực dân Pháp đô hộ và tay sai nhưng đều không mang lại kết quả. Sự thất bại của phong trào Cần Vương với khởi nghĩa của Phan Đình Phùng (1896) đã chấm dứt phong trào chống Pháp theo hệ tư tưởng phong kiến. Sang thế kỷ XX phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do các sĩ phu đầy nhiệt huyết như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo cũng rơi vào bế tắc. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo cũng thất bại,... Cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của nhân dân ta do khủng hoảng về đường lối cứu nước và thiếu giai cấp có khả năng đoàn kết và lãnh đạo nên không thống nhất được các lực lượng cách mạng. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định "việc lớn chưa thành không phải vì đế quốc mạnh mà vì nhân dân ta chưa hợp lực đồng tâm".(1)

Khác với các nhà yêu nước tiền bối, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (tức là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) là người Việt Nam đầu tiên tìm thấy ánh sáng giải phóng trong đêm trường nô lệ. Người đã bôn ba hải ngoại qua nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, để xem người ta làm thế nào rồi trở về thức tỉnh, tập hợp đồng bào mình tự giải phóng đất nước mình. Người đã phát hiện ra chân lý: "Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở "chính quốc" cũng như ở các thuộc địa". Thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Mười Nga, đặc biệt là luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Năm 1919 Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng Cộng sản Pháp trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam và là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Cuối năm 1920 Người gia nhập Quốc tế Cộng sản. Từ năm 1924 đến 1930 Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-nin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức, đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng và các tổ chức quần chúng. Các tác phẩm: "Bản án chế độ thực dân Pháp", "Đường kách mệnh", tham luận tại các Đại hội và Hội nghị quốc tế của Nguyễn Ái Quốc đã nêu rõ quan điểm, đường lối chính trị đúng đắn cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất của Hồ Chí Minh trở thành một bộ phận của đường lối cứu nước. Đi đôi với việc chuẩn bị về đường lối chính trị, Nguyễn Ái Quốc còn gấp rút chuẩn bị về tổ chức và cán bộ như: thành lập "Hội những người Việt Nam yêu nước", "Hội liên hiệp thuộc địa", "Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức" ở Á Đông. Người còn sáng lập ra "Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội", tổ chức tiền thân của Đảng và đào tạo hàng trăm cán bộ trong các lớp huấn luyện cách mạng mở tại Quảng Châu (Trung Quốc) và gửi đi học ở Liên Xô.

Ngày 3-2-1930 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất là Đảng cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam.

Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã xác định cách mạng Việt Nam là cách mạng tư sản dân quyền với hai nhiệm vụ chiến lược, có quan hệ khăng khít với nhau là đánh đổ đế quốc và phong kiến giành độc lập dân tộc, xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc cách mạng đó phải được tiến hành bằng lực lượng cách mạng rộng lớn của toàn dân, lấy công nông làm động lực chính, do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo và là một bộ phận của cách mạng thế giới. Ngoài công nông, Đảng phải đoàn kết tất cả các giai cấp và tầng lớp có tinh thần yêu nước; phân hoá, cô lập những phần tử chống đối cách mạng. Đó chính là cơ sở để Đảng đề ra các nguyên tắc, sách lược và chiến lược xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất. Thực hiện các chủ trương của Đảng, một cao trào cách mạng diễn ra trên qui mô cả nước với đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh. Qua đấu tranh, Đảng ta càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc xây dựng những hình thức của Mặt trận Dân tộc thống nhất. Tháng 10-1930 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Luận cương chính trị, đồng thời còn ra "Án nghị quyết về vấn đề phản đế". Bản nghị quyết chỉ rõ: "Ở Đông Dương hiện nay có nhiều lực lượng phản đế cần phải liên hiệp lại thành một phong trào thống nhất để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa mưu giải phóng cho xứ Đông Dương. Việc tổ chức phản đế là một nhiệm vụ cần kíp của Đảng". Chỉ hơn 1 tháng sau khi có Án nghị quyết về vấn đề phản đế, ngày 18-11-1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương(2) ra Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh.

Bản Chỉ thị đã đề ra những nội dung cơ bản về tính chất, nhiệm vụ và những biện pháp xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất trên cơ sở phân tích hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng đặc biệt là mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp. Bản Chỉ thị đã xác định Hội phản đế đồng minh phải bảo đảm tính công nông, đồng thời phải mở rộng tới các thành phần trong dân tộc để Mặt trận thực sự là của toàn dân và nhấn mạnh: "giai cấp vô sản lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương mà không tổ chức được toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng, thật kín thì cuộc cách mạng cũng khó thành công". Bản Chỉ thị cũng phân tích và đánh giá đúng sự chuyển biến về thái độ chính trị của các giai cấp và tầng lớp xã hội đã được thử thách qua cao trào cách mạng.

Hội phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất ra đời đã gây được cao trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước, có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp quần chúng, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá trình tổ chức và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất. Đó là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu suốt trong một thập kỷ, đó cũng là cống hiến vĩ đại về lý luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc gắn phong trào yêu nước Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế, đưa nhân dân Việt Nam đi theo con đường mà chính Người đã trải qua từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

II- NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT

A. Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng thiết tha của đa số nhân dân đã đưa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giành chính quyền về tay nhân dân diễn ra với 3 cao trào cách mạng có ý nghĩa như 3 cuộc tổng diễn tập chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám. Đó là: cao trào cách mạng (1930-1935) mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh; cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1936-1939) và cao trào giải phóng dân tộc (1939-1945) dẫn tới cách mạng tháng Tám. Từ Hội phản đế đồng minh (1930) đến Phản đế liên minh (1935) tuy tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Nguyễn Ái Quốc chưa được quán triệt sâu rộng và triển khai rộng rãi nhưng đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức, tập hợp lực lượng đấu tranh theo đường lối của giai cấp công nhân cách mạng.

Trong những năm 1936-1939 tình hình thế giới diễn biến mau lẹ, phức tạp. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nguy cơ chiến tranh thế giới đang đến gần. Sau khi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 trở về, đoàn đại biểu Đảng ta cùng với Ban chấp hành Trung ương họp Hội nghị (tháng 11-1936) xác định mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam lúc này là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình. Đảng quyết định tạm thời chưa nêu khẩu hiệu "đánh đổ đế quốc Pháp và giai cấp địa chủ giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày" đồng thời chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (tháng 3-1938) quyết định đổi tên thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương. Nhờ có chính sách Mặt trận đúng đắn, có phương pháp vận động khôn khéo, phương pháp đấu tranh linh hoạt nên Mặt trận đã tập hợp, đoàn kết rộng rãi chẳng những công nhân, nông dân, tiểu thương tiểu chủ tư sản nhỏ mà còn bắt tay với các đảng phái cải lương, kể cả những người Pháp tiến bộ ở Đông Dương nhằm chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hoà bình "Phong trào ấy đã lôi cuốn và giáo dục ý thức chính trị cho hàng triệu quần chúng; uy tín của Đảng càng được mở rộng và ăn sâu trong nhân dân lao động" và để lại cho Đảng và Mặt trận dân tộc thống nhất ngày nay những kinh nghiệm quý báu "việc gì đúng với nguyện vọng nhân dân thì được quần chúng nhân dân ủng hộ và hăng hái đấu tranh và như vậy mơí là một phong trào quần chúng". (3[1])

Ngày 1-9-1939 chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ, thực dân Pháp đầu hàng và thoả hiệp với phát xít Nhật thẳng tay đàn áp phong trào dân chủ chống chiến tranh của nhân dân ta. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 11-1939 đã chỉ rõ bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không còn con đường nào khác hơn con đường đánh đổ đế quốc Pháp; chống tất cả các ách ngoại xâm tiến lên giải phóng dân tộc và nhấn mạnh nhiệm vụ chấn chỉnh các tổ chức quần chúng và chuyển hoạt động của Mặt trận dân chủ thành Mặt trận Dân tộc thống nhất chống chiến tranh. Tháng 11-1940 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế, nhằm tập hợp hết thảy những lực lượng phản đế, phản phong kiến ở Đông Dương đánh đổ đế quốc Pháp-Nhật và bè lũ tay sai phản lại quyền lợi dân tộc. Nhờ những chủ trương đúng đắn đó, các tổ chức phản đế nhanh chóng được phát triển, Mặt trận được mở rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Năm 1941 tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến chuyển. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước để trực tiếp cùng Trung ương lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám để xem xét các chủ trương, chính sách của Đảng. Hội nghị nhận định: cách mạng Việt Nam là cách mạng dân tộc giải phóng, trước mắt tạm gác khẩu hiệu cách mạng thổ địa để lôi kéo địa chủ tiến bộ, mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất chống Pháp, Nhật nhằm giải quyết nhiệm vụ sống còn của dân tộc lúc này là giải phóng dân tộc. "Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề giải phóng dân tộc, không thực hiện được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được".(4[2])

Để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc theo đề nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh bao gồm các hội cứu quốc của các tầng lớp nhân dân. Hội nghị vạch rõ chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm. Hội nghị Trung ương cũng quyết định lấy cờ đỏ sao vàng năm cánh làm cờ của Việt Minh và làm cờ Tổ quốc khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà; quy định những nguyên tắc về tuyên truyền, tổ chức, khẩu hiệu và phương thức đấu tranh,... Nhờ có chính sách đúng của Đảng, phong trào Việt Minh đã phát triển nhanh chóng và lan tỏa khắp nước. Cao Bằng trở thành trung tâm của phong trào cứu quốc của cả nước. Tháng 10-1941 Việt Minh công bố Tuyên ngôn, Chương trình và Điều lệ. Đây là lần đầu tiên một Mặt trận dân tộc thống nhất trình bày rõ ràng đường lối, chính sách, phương pháp tiến hành và tổ chức lực lượng đấu tranh để thực hiện mục đích cứu nước của mình. Ngày 7-5-1944 Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa. Tháng 10-1944 Bác Hồ có thư kêu gọi đồng bào ra sức chuẩn bị để họp Toàn quốc đại hội, đại biểu cho tất cả các đảng phái cách mệnh và các đoàn thể trong nước để bầu cử ra "Một cơ cấu đủ lực lượng và uy tín, trong thì lãnh đạo công việc cứu quốc, kiến quốc, ngoài thì giao thiệp với các hữu bang"

Ngày 22-12-1944 Bác Hồ ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ngày 9-3-1945 Nhật lật đổ Pháp, độc chiếm Đông Dương. Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị "Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". Thực hiện chỉ thị đó, một cao trào cách mạng đã xuất hiện ở nhiều nơi; khu giải phóng Việt Bắc gồm 6 tỉnh được thành lập. Tình hình chuyển biến mau lẹ, phát xít Đức đầu hàng Liên Xô và các nước Đồng Minh. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc kêu gọi đồng bào dũng cảm tiến lên dưới ngọn cờ của Việt Minh hãy "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Đại hội quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập họp ở Tân Trào trong 2 ngày 16 và 17-8-1945 đã nhiệt liệt tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa do Đảng cộng sản kiến nghị, thông qua lệnh khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của Việt Minh quyết định Quốc kỳ, Quốc ca. "Đại hội đã cử ra Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, sau này trở thành Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà"(5[3]) do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ chính quyền địch hoàn toàn sụp đổ, Uỷ ban nhân dân lâm thời được thành lập khắp các địa phương trong cả nước. Ngày 2-9-1945 tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

B. Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng tháng Tám, tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1946 -1975).

1. Mặt trận Việt Minh tăng cường đoàn kết toàn dân góp phần bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền cách mạng đứng trước tình thế vô cùng hiểm nghèo, nạn đói đe doạ sinh mệnh hàng triệu người. Thực dân Pháp núp dưới bóng quân Đồng Minh vào nước ta (với danh nghĩa tước vũ khí quân đội Nhật) đã nổ súng mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam từ ngày 23-9-1945. Ở Phía Bắc 18 vạn quân Quốc dân Đảng Trung Hoa đem theo bọn phản cách mạng Việt Nam thực hiện âm mưu "diệt Cộng cầm Hồ" nhằm "tiêu diệt Đảng ta", "phá tan Việt Minh". Để bảo vệ chính quyền cách mạng làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù và tay sai, nhiệm vụ củng cố và phát triển Việt Minh được đề ra cụ thể. Đó là việc phát triển các tổ chức cứu quốc thống nhất trong cả nước. Đảng ta chuyển vào hoạt động bí mật. Từ đó vai trò của Việt Minh trong đời sống chính trị của đất nước ngày càng được đề cao, ngày càng thu nhận thêm những thành viên mới, góp phần ngăn chặn và phân hoá hàng ngũ các đảng phái chính trị phản động bám gót quân Tưởng đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các phong trào sản xuất cứu đói, tuần lễ vàng, hũ gạo tiết kiệm v.v... Nhờ những hoạt động có hiệu quả của Việt Minh, khối đại đoàn kết toàn dân thực sự trở thành hậu thuẫn vững chắc chống thù trong giặc ngoài, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh nguy hiểm, bảo vệ được chính quyền, chủ động chuẩn bị cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Đánh giá công lao to lớn của Việt Minh, Tuyªn ng«n cña ®¹i héi toµn quèc thèng nhÊt ViÖt Minh - Liªn ViÖt th¸ng 3/1951 nêu rõ: "Việt Minh có công lớn trong việc xây  dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chống quân cướp nước. Công đức ấy tất cả mọi người Việt Nam phải ghi nhớ. Lịch sử của Việt Minh 10 năm đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc cũng là những trang lịch sử vẻ vang vào bậc nhất của dân tộc Việt Nam ta".

2. Mặt trận thống nhất Việt Minh - Liên Việt (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.

Để đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của Mặt trận dân tộc thống nhất, Bác Hồ và Trung ương Đảng chủ trương vận động thành lập Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt). Sau một thời gian chuẩn bị ngày 29-5-1946 Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam tuyên bố thành lập. Cương lĩnh của Hội chỉ rõ: "Mục đích đoàn kết tất cả các đảng phái yêu nước và đồng bào yêu nước vô đảng phái, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, xu hướng chính trị, chủng tộc để làm cho nước Việt Nam độc lập - thống nhất - Dân chủ - phú cường". Việc thành lập Hội Liên Việt là bước phát triển mới của Mặt trận dân tộc thống nhất.

Từ giữa năm 1946 đất nước đứng trước tình thế vô vàn khó khăn. Để tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chính phủ liên hiệp kháng chiến được thành lập. Thực hiện lời kêu gọi "Toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt đã ra sức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia kháng chiến. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt ngày càng sát cánh bên nhau, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng tổ chức, phát triển lực lượng nhằm mục tiêu chung là kháng chiến thắng lợi, giành độc lập dân tộc. Việc thống nhất Việt Minh và Liên Việt trở thành yêu cầu khách quan của kháng chiến và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta nhằm củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngày 3-3-1951, Đại hội toàn quốc Mặt trận thống nhất Việt Minh - Liên Việt lấy tên là Mặt trận liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) được tiến hành. Đại hội lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Đương (5.1951), tuyên bố ra công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Liên Việt đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình: tăng cường đại đoàn kết toàn dân, vận động các giới đồng bào chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, đập tan mọi hoạt động tàn bạo và âm mưu thâm độc của kẻ thù, vận động nhân dân thực hiện giảm tô, giảm tức, và cải cách ruộng đất nhằm động viên khí thế cách mạng của nông dân, tăng cường liên minh công nông, góp phần củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất. Quá trình kháng chiến toàn dân, toàn diện làm cho Mặt trận dân tộc thống nhất không ngừng lớn mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Qua 9 năm kháng chiến, Mặt trận Liên Việt trở thành "... Một trong những trụ cột của Nhà nước dân chủ nhân dân, là sức mạnh vô biên của cuộc kháng chiến, kiến quốc; là cơ sở quần chúng rộng rãi làm thành một áo giáp vững bền của Đảng để đánh thắng bọn xâm lược và tay sai của chúng"(6[4]).

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cùng với Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng.

-  Sau Hiệp định Giơnevơ, đặc điểm lớn nhất của cách mạng Việt Nam lúc này là đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền, tiến hành đồng hai nhiệm vụ chiến lược song đều có mục tiêu chung là hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Ngày 10-9-1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua yêu nước, tham gia khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa thực sự là cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh nhằm thực hiện thống nhất nước nhà.

Để Mặt trận không ngừng phát huy vai trò của mình, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm theo dõi và chỉ đạo công tác Mặt trận. Tại lớp huấn luyện cán bộ Mặt trận (8-1962), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng". (7[5])

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng nêu rõ: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đoàn kết các giai cấp, các đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo, các nhân sĩ yêu nước và tán thành chủ nghĩa xã hội, nhờ đó đã động viên mọi lực lượng yêu nước và tiến bộ của dân tộc để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà".(8[6])

- Từ cao trào đấu tranh của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời với bản Tuyên ngôn và Chương trình hành động 10 điểm, nội dung cơ bản là đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân với mục tiêu đấu tranh "Phải hòa bình! Phải độc lập! Phải dân chủ! Phải cơm no, áo ấm! Phải hòa bình, thống nhất Tổ quốc!" nhằm đánh đổ chế độ độc tài tay sai của đế quốc Mỹ. Trong quá trình hoạt động, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã kịp thời đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Đại hội lần thứ I (3-1962) quyết định nhiều chính sách lớn về đối nội và đối ngoại như vấn đề hoà bình, trung lập, dân tộc, ruộng đất, trí thức, tư sản, tôn giáo, ngoại kiều và chính sách đối với binh lính và nguỵ quyền miền Nam... tạo điều kiện đoàn kết rộng rãi nhất, sẵn sàng bắt tay với những ai tán thành chống Mỹ, cứu nước.

- Ngày (20-4-1968) trên cơ sở thắng lợi và khí thế của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam ra đời với bản Cương lĩnh thích hợp nhằm đoàn kết, tranh thủ thêm tầng lớp trí thức, tư sản dân tộc tiến bộ ở thành thị nhưng chưa tham gia Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã mở rộng thêm một bước Mặt trận chống Mỹ cứu nước.

- Ngày 6-6-1969, Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam đã bầu ra Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng Cố vấn.

 Từ khi ra đời, Mặt trận đã làm một phần chức năng của chính quyền dân chủ nhân dân. Sau khi  có Chính phủ Cách mạng lâm thời Mặt trận giữ vai trò trụ cột và làm hậu thuẫn cho chính quyền cách mạng, không ngừng đẩy mạnh hoạt động trên cả ba mặt quân sự, chính trị và ngoại giao, tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Sau khi thống nhất đất nước, từ ngày 31-1 đến 4-2-1977, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam quyết định thống nhất 3 tổ chức Mặt trận ở hai miền lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là Đại hội lịch sử, biểu dương thắng lợi to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, là cái mốc đánh dấu bước phát triển mới của Mặt trận dân tộc thống nhất trong giai đoạn mới của cách mạng. Đại hội đã thông qua chương trình chính trị và điều lệ mới nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, phát huy nhiệt tình cách mạng và tinh thần làm chủ, động viên nhân dân hăng hái tham gia xây dựng và củng cố chính quyền ở miền Nam, xây dựng Hiến pháp chung của cả nước; tổ chức bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục thiên tai, phát triển kinh tế. v.v...

Để Mặt trận hoạt động ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, khắc phục những nhận thức không đúng về Mặt trận, nhằm nêu cao vai trò tác dụng của Mặt trận trong đời sống chính trị xã hội, Chỉ thị số 17 của Ban bí thư Trung ương Đảng (khoá V), ngày 18-4-1983 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới" đã chỉ rõ: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn nhất, vừa có tính chất liên hiệp rộng rãi, vừa có tính quần chúng sâu sắc. Mặt trận đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân lao động, là sợi dây nối liền các tầng lớp xã hội rộng rãi với Đảng, là chỗ dựa vững chắc của nhà nước".

- Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II (từ 12 đến 14-5-1983) đã thông qua Chương trình hành động và ra lời kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước đoàn kết phấn đấu khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, góp sức cùng với Đảng và Nhà nước tìm ra những giải pháp có hiệu quả để đưa đất nước tiến lên. Chương trình hành động của Đại hội hướng mọi hoạt động của Mặt trận vào những vấn đề thiết thực, hướng về cơ sở, tới địa bàn dân cư và những vấn đề đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận.

- Đại hội lần thứ III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (họp từ ngày 2 đến ngày 4-11-1988) là Đại hội thực hiện công cuộc đổi mới do Đại hội VI (1986) của Đảng đề ra. Phương hướng tăng cường và đổi mới công tác Mặt trận được Đại hội nêu ra là:

+ Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; mở rộng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hoạt động và về tổ chức nhằm tập hợp mọi lực lượng, mọi khả năng phấn đấu vì sự phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

+ Hướng hoạt động của Uỷ ban Mặt trận các cấp đi vào thực hiện một cách thiết thực các nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của đất nước, của địa phương, của cuộc sống, tập trung vào việc vận động nhân dân tham gia xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng chính quyền nhân dân và thực hiện các mục tiêu kinh tế -xã hội.

+ Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực vươn lên; ra sức khai thác mọi tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, tự đổi mới và góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới chung của đất nước.

Đại hội III Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là "sự biểu dương lực lượng to lớn của toàn dân, đoàn kết một lòng tiến hành công cuộc đổi mới" (Phát biểu của TBT Nguyễn Văn Linh tại Đại hội).

Nhiệm kỳ III của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra trong điều kiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Mặt trận ngày càng được cụ thể hóa:

Đại hội lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bổ sung, phát triển và hoàn thiện đường lối đổi mới dựa trên sự lựa chọn duy nhất đúng đắn, là kiên trì mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã khẳng định "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" và xác định: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị của  các đoàn thể nhân dân và của cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận".

Sau Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng, Nhà nước đã đẩy mạnh việc thể chế hoá vai trò, vị trí trách nhiệm của Mặt trận trên một số lĩnh vực hoạt động. Hiến pháp (sửa đổi) 1992; các đạo luật như: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử  đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức toà án nhân dân v.v... không những cụ thể hoá vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm của Mặt trận trong việc tham gia phối hợp mà còn ghi rõ các cơ quan hữu quan có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận trong khi thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Ngày 17-11-1993 Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết 07 NQ/TW về "Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất". Nghị quyết đã đề ra 4 chủ trương lớn đồng thời là 4 quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc và tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Quán triệt Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị, Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (họp từ ngày 17 đến 19-8-1994) đã đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, của Mặt trận nhằm làm tốt hơn nữa chức năng đoàn kết dân tộc, tập hợp mọi lực lượng tán thành sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu độc lập dân tộc, chủ quyền Quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, phấn đấu sớm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Đại hội IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công bố Chương trình 12 điểm về "Đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước". Chương trình Mặt trận chính là những định hướng về chính sách đoàn kết với mọi người Việt Nam, đối với từng giai cấp và tầng lớp xã hội nhằm đoàn kết rộng rãi mọi người Việt Nam không phân biệt quá khứ và ý thức hệ vì mục tiêu chung, xoá bỏ định kiến, mặc cảm hận thù, chân thành đoàn kết, hoà thành một khối thống nhất để chiến thắng nghèo nàn lạc hậu đưa đất nước tiến lên trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thực hiện các nghị quyết Đại hội VIII, Đại hội IX của Đảng và chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam "Đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước", các tầng lớp nhân dân ta đã đoàn kết phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức tiếp tục giành được những thành tựu mới trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Kỳ họp thứ V Quốc hội khoá X đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động có hiệu quả, mở rộng về tổ chức và hoạt động, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận trong đời sống chính trị - xã hội.

Nhằm đưa Nghị quyết 07 của bộ Chính trị vào cuộc sống và cụ thể hóa Chương trình 12 điểm "Đại đoàn kết dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước", Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban TWMTTQ Việt Nam (khóa IV) đã quyết định mở cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư". Ngày 3-5-1995 Ban Thường trực TWMTTQ Việt Nam ra Thông tri 04 hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động (nay là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"). Cuộc vận động ra đời thực sự hợp ý Đảng, lòng dân, được nhân dân các khu dân cư trên cả nước nhiệt tình hưởng ứng.  Cuộc vận động đã thiết thực góp phần tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, đổi mới công tác Mặt trận và trở thành nhiệm vụ công tác trọng tâm, thường xuyên của các cấp Mặt trận.

- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V (họp từ ngày 26 đến 28-8-1999) là đại hội mà nhiệm kỳ hoạt động của Mặt trận ở trong thời điểm chuyển tiếp giữa hai thế kỷ, hai thiên niên kỷ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất trong thời kỳ phát triển mới của đất nước, là Đại hội phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tháng 10-2000 Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam phát động cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Từ đó đến nay Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động thực hiện tốt vai trò phối hợp và thống nhất hành động với các thành viên; với chính quyền, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, các phương tiện truyền thông tăng cường tuyên truyền, động viên các điển hình cá nhân và tập thể tích cực tham gia cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và Chương trình "Nối vòng tay lớn" hàng năm để xây dựng Quỹ "Vì người nghèo". Góp sức cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, vận động các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ cho 62 huyện nghèo nhất; tiếp tục xây mới, sửa chữa và trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, sớm xóa xong tình trạng nhà ở dột nát cho hơn 500.000 hộ nghèo trong cả nước. Đồng thời, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; mở rộng các hình thức cho vay, hỗ trợ các hộ nghèo về sản xuất, khám chữa bệnh và học hành, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo. 

- Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI (họp từ ngày 21- 9 đến 23-9-2004) là đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta, đánh dấu một thời kỳ phát triển quan trọng của dân tộc ta: thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước trong xu thế hội nhập và phát triển là Đại hội "Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trên cơ sở các nghị quyết, các chỉ thị của Đảng qua các kỳ đại hội, Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định những quan điểm cơ bản của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất như sau:

 Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

 Lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

 Xoá bỏ mọi mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp. Tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích của dân tộc;

 Đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội;

 Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là trách nhiệm của Đảng. Đường lối đúng đắn của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân là yếu tố quan trọng hàng đầu để khơi dậy và phát huy sức mạnh toàn dân tộc;

 Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh thành hoạt động thực tiễn sinh động trong cuộc sống của nhân dân;

 Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội.

- Từ quý II -2008 đến quý III - 2009, Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII được tiến hành thống nhất trong toàn quốc từ cấp cơ sở lên, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ các khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam; qua quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị và trong các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng hướng vào mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương và cả nước, cùng Đảng và Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo anh sinh xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII (họp từ ngày 28- 9 đến 30-9-2009) được tiến hành với chủ đề: "Nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Đại hội, là sự kết tinh trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm của các cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2009 - 2014 và chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII vào năm 2010.

III. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIẸT NAM TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC NGÀY NAY.

 Từ Hội phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đến nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trải qua lịch sử 80 năm xây dựng và không ngừng phát triển cùng với những chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam có những hình thức, tên gọi khác cho phù hợp với nhiệm vụ nhưng đều nhằm mục đích xây dựng, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh dời non, lấp bể của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo thực hiện.

Xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay nêu cao vai trò, trách niệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo về Tổ quốc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra là: Tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI; giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh".

Để đạt được mục tiêu trên đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên thống nhất ahnfh động, quyết tâm phấn đấu thực hiện 5 nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh;

Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ và giữ gìn kỷ cương, phép nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Uỷ ban Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội gắn với yêu cầu tăng cường sự đồng thuận xã hội;

Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;

 Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

*

      *        *

 

Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, đại đoàn kết của toàn dân tộc, là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

 

Ban Tuyên Giáo
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

           

KHẨU HIỆU KỶ NIỆM

 

* Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam  (18/11/1930 - 18/11/2010) !

 

* Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

Thành công, thành công, đại thành công!

 

* Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, toàn dân đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"!

 

* Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng!

 

* Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

 

* Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

---------------------------------------------------------------------------
(1) Trích: H Chí Minh Toàn tp, NXBST tp 3, Tr.147

(2) Hi ngh Ban chp hành Trung ­ơng Đảng tháng 10-1930 theo tinh thn Ch th ca Quc tế Cng sn đã thông qua lunơng chính tr và đổi tên Đảng là Đảng cng sn Đôngơng.

(3) H Chí Minh - V Mt trn dân tc thng nht. Nhà XBST Hà Ni 1972. Tr.81

(4) Văn kin Đảng 1930 - 1945 (sách đã dn) tp III. Tr 196

(5) H Chí Minh - Nhng s kin. NXB TTLL, Hà Ni 1987 Tr.85

(6) Văn kin Đảng v Mt trn dân tc thng nht Tr.198 (sách đã dn)

(77) H Chí Minh: Sách đã dn, tr. 68.

(88) Văn kin Đảng v Mt trn Dân tc thng nht, tr. 165.

 

Về đầu trang


         UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          BAN THƯỜNG TRỰC   

        Số: 07 /TT - MTTW - BTT                            Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2010

                 (Dự thảo lần 3)

 

THÔNG TRI

Hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và 50 năm Ngày thành lập

Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

- Thực hiện  Đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010) đã được Ban Bí thư  đồng ý tại  Công văn số 10321-CV/VPTW ngày 01/9/2010;

- Căn cứ Hướng dẫn số 317/HD-MTTW-BTT ngày 19/3/2010 và Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 29/7/2010 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam,

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Thông tri hướng dẫn một số điểm cần chú ý trong quá trình triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các địa phương trong cả nước như sau:

1. Tổ chức lễ kỷ niệm:

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền có kế hoạch để cấp uỷ, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận các cấp tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập MTDTTN Việt Nam (có chung nội dung kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập MTDTGPMN Việt Nam) vào thời gian từ đầu tháng 11/2010 đến 18/11/2010 (có thể kết hợp với việc trao tặng, khen thưởng của Nhà nước, Uỷ ban MTTQ các cấp)

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh hướng dẫn cho cấp huyện và cấp xã nơi có điều kiện tổ chức Lễ kỷ niệm. Nói chung nên tập trung hướng dẫn, chỉ đạo cấp xã, các khu dân cư trên cả nước tổ chức tốt "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" gắn với Lễ kỷ niệm đúng vào dịp 18/11/2010. Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, cán bộ đương chức sinh sống tại địa phương, khu dân cư cùng tham dự. Phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động phong phú và thiết thực. (có hướng dẫn chi tiết riêng)

2. Các hoạt động kỷ niệm diễn ra ngay từ đầu tháng 9 đến tháng 11/2010. Cần gắn Lễ kỷ niệm với hoạt động tổng kết các cuộc vận động, phát động tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”, huy động các nguồn lực an sinh xã hội, chuẩn bị cho Lễ đăng ký trong đêm “Nối vòng tay lớn” 31/12/2010 tại  2 đầu cầu thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời chú trọng làm tốt các hoạt động gặp mặt cán bộ Mặt trận các thời kỳ; khen thưởng biểu dương các điển hình tiên tiến của địa phương, đơn vị hướng tới chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Các hoạt động cần được tổ chức chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, phô trương hình thức. 

3. Nhận được Thông tri này Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch triển khai, báo cáo ngay về Trung ương Mặt trận; kết quả các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập MTDTTN Việt Nam và kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập MTDTGPMN Việt Nam sớm tập hợp, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (trước ngày 1/12/2010 qua Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hà Nội) để kịp tổng hợp báo cáo Ban Bí thư, Bộ Chính trị.

(Tài liệu kèm theo: - Đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập MTDTTNVN

                               - Công văn thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng)

 

 Nơi nhận:                                                                              TM. BAN THƯỜNG TRỰC

- Chủ tịch Huỳnh Đảm  (để b/c);                                                  PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

- Ban TT UBMTTQVN;                                                                                                        (Đã ký)

- Ban TGTW, Ban Dân vận TW;                                                                 Vũ Trọng Kim

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố;

- Các tổ chức thành viên của MT ở TW;

- Các Ban, đơn vị trực thuộc;

- Lưu VT, BTG.                                                                      

                                                                                              

Về đầu trang


                           TRUYỀN THỐNG VẺ VANG 80 NĂM
                        CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM

 

1. Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam mang tính tất yếu của đường lối cách mạng Việt Nam

Sau khi Đảng ta thành lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam (3/2/1930), Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930). Trong giai đoạn cách mạng nước ta chưa giành được chính quyền về tay nhân dân, Mặt trận là nơi tập hợp, huy động sức mạnh của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng để tiến hành đấu tranh cách mạng và giành được chính quyền về tay nhân dân. Các hình thức tổ chức hoạt động của Mặt trận như: Hội phản đế đồng minh (1930), Phản đế liên minh (1935), Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (1938), Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế (1940), Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (1941), Hội Liêp hiệp quốc dân Việt Nam (1946), Mặt trận Liên - Việt (1951), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955, 1977), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960) và Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam (1968) là sự vận dụng mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng thời kỳ đấu tranh của cách mạng Việt Nam. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức, Mặt trận luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của mọi người Việt Nam, tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và  xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Sau khi hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, con đương đi lên CNXH mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn là quá trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường với nhiều thành phần kinh tế, đại diện cho mỗi thành phần kinh tế là một bộ phận trong nhân dân, một lực lượng xã hội. Cùng với sự cạnh tranh kinh tế để phát triển là sự phân hoá giầu nghèo. Đồng thời, doi yêu cầu phát triển của cuộc sống, trong xã hội ngày càng có nhiều tổ chức xã hội, nghề nghiệp ra đời. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ, sự giao lưu văn hoá sẽ tác động đến lối sống và cách nghĩ của mỗi người và của mọi tầng lớp trong xã hội. Mặt khác, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Trong giai đoạn mới của cách mạng, dân chủ ngày càng mở rộng thì vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng sự đồng thuận xã hội của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân ngày càng quan trọng để đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị nước ta từ trước đến nay

Thắng lợi huy hoàng của cách mạng Tháng Tám 1945 lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gắn liền với sự nghiệp vẻ vang của Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh chính là sự kế tục sự nghiệp cách mạng đã được chuẩn bị từ trước của Hội phản đế đồng minh (1930-1936) và của Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936-1939). Tiếp theo Mặt trận Việt Minh là Mặt trận Liên Việt (hợp nhất từ Mặt trận Việt Minh và Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam ngày 3/3/1951) đã góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Kế tục sự nghiệp của Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955) đã đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, làm hậu thuẫn vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng với Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960) và Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam (1968) đoàn kết nhân dân cả nước làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang: bảo vệ miền Bắc XHCN, giải phóng miền Nam,  hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước.

Từ khi đất nước thống nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ cách mạng mới.

Hiến pháp năm 1992 đã xác định: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân...". Trên cơ sở quy định của Hiến pháp, ngày 12/6/1999 Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó khẳng định: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp và tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài"(Khoản 1, điều 1). "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của dân, nơi hiệp thương phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh"(Khoản 2, Điều 1).

Trên cơ sở hoàn thiện dần chủ trương đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định những quan điểm cơ bản của Đảng về Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam như sau: “Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh thành hoạt động thực tiễn sinh động trong cuộc sống của nhân dân.” 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay

Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, Mặt trận đã tiếp tục mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực vận động nhân dân phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên, khai thác mọi tiềm năng và các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất kinh doanh, học tập, công tác; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ vững chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển tình đoàn kết hữu nghị với các nước trên thế giới.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, Mặt trận thực hiện chủ trương đoàn kết rộng rãi mọi người Việt Nam;  lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; xoá bỏ mọi mặc cảm, định kiến; không phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp; tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích của dân tộc; đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động đã được đồng bào ta ở trong và ngoài nước, tích cực hưởng ứng, tham gia đóng góp công sức, tiền của, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ra đời thực sự hợp ý Đảng, lòng dân, ngày càng được nhân dân các khu dân cư trên cả nước nhiệt tình hưởng ứng.  Cuộc vận động đã thiết thực góp phần tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, đổi mới công tác Mặt trận và trở thành nhiệm vụ chung của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, Uỷ ban Mặt trận các cấp chủ trì. Đến nay trên cả nước đã có 70.008 khu dân cư được công nhận khu dân cư tiên tiến; 38.443 khu dân cư văn hoá; 11.747.367 gia đình được công nhận gia đình văn hoá. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được Mặt trận các cấp chủ động thực hiện tốt vai trò phối hợp và thống nhất hành động với các thành viên; phối hợp với chính quyền và các cơ quan thông tấn, báo chí, các phương tiện truyền thông tăng cường tuyên truyền, động viên các điển hình cá nhân và tập thể tích cực tham gia cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và Chương trình "Nối vòng tay lớn" hàng năm để xây dựng Quỹ "Vì người nghèo". Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, Mặt trận các cấp vận động các ngành, các doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ cho 62 huyện nghèo nhất; tiếp tục xây mới, sửa chữa và trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, phấn đấu sớm xóa xong tình trạng nhà ở dột nát cho hơn 500.000 hộ nghèo trong cả nước. Đồng thời, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; mở rộng các hình thức cho vay, hỗ trợ các hộ nghèo về sản xuất, khám chữa bệnh và học hành, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng biên giới, hải đảo. 

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên thống nhất hành động, quyết tâm phấn đấu thực hiện 5 nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư",  cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh;

- Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ và giữ gìn kỷ cương, phép nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Uỷ ban Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội gắn với yêu cầu tăng cường sự đồng thuận xã hội;

- Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;

 - Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Lịch sử vẻ vang 80 năm qua của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam gắn liền với những chiến công vang dội của của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược và những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam giúp cho mỗi chúng ta nhận thức đầy đủ hơn về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người Việt Nam  nêu cao chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, ra sức làm cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh sớm trở thành hiện thực./.

BAN TUYÊN GIÁO

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM

Về đầu trang


       UỶ BAN TRUNG ƯƠNG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM                         Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
       
BAN THƯỜNG TRỰC

        Số: 52 TB-MTTW-BTT                                   Hà Nội, ngày  01  tháng 10  năm 2010

 

THÔNG BÁO

Về tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận

Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010)

 

Thực hiện Đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010) của Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 1884/QĐ-TTg ngày 13/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Để  tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010), Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo như sau:

1- Ở Trung ương: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm cấp Nhà nước vào 9 giờ sáng ngày 17/11/2010 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội, theo tinh thần trang trọng, tiết kiệm.

2- Cấp tỉnh: Tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm theo cách thức như Đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010) của Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010; thời gian từ ngày 13 đến ngày 18/11/2010 (bố trí thời gian thích hợp để không trùng với Lễ mít tinh ở Trung ương).

3- Cấp huyện và cấp xã tổ chức các hoạt động kỷ niệm (không tổ chức mít tinh) như: Toạ đàm, hội thảo, gặp mặt...; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư.

4- Các khu dân cư trong cả nước tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" gắn với lễ kỷ niệm vào dịp 18/11/2010. Nội dung bao gồm phần lễ và phần hội theo Thông tri số 07/TT-MTTW-BTT, ngày 12/9/2010; Kế hoạch số 80/KH-MTTW-BTT ngày 13/9/2010. Uỷ ban Mặt trận xã, phường, thị trấn thống nhất với Ban công tác Mặt trận mời tất cả cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể...các cấp đang sinh sống ở địa bàn dân cư tham gia sinh hoạt Ngày hội truyền thống này.

5- Mặt trận Tổ quốc các cấp tham mưu cho cấp uỷ, ban tổ chức lễ kỷ niệm ở địa phương đưa nội dung kỷ niệm 50 năm Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2010) trong diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; hướng dẫn đại biểu, cơ quan, đơn vị không tặng hoa Lễ kỷ niệm mà dành kinh phí để ủng hộ, chia sẻ với đồng bào nghèo và đồng bào các tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu những đau thương, mất mát do hai đợt mưa lũ lớn vừa qua./.

 

  Nơi nhận:                                                                       TM. BAN THƯỜNG TRỰC

          - Chủ tịch Huỳnh Đảm (để báo cáo);                                       PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

- Ban Thường trực UBTW MTTQ VN;                                                         (Đã ký)

- Các tổ chức thành viên MTTW  (để ph/hợp);                                           Vũ Trọng Kim

- Ban TT UB MTTQ các tỉnh, thành phố; 

- Các ban, đơn vị trực thuộc;            

- Lưu VT.     

Về đầu trang


ÁP PHÍCH KỶ NIỆM 80 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2010)
 

 


 


Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta; là một trong những bài học lớn của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tăng cường và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã sáng lập và lãnh đạo tổ chức Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Cách đây 80 năm, ngay sau khi Đảng ra đời chưa tròn một năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành "Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh" - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó đến nay, với mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình là đoàn kết mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước cộng hoà dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước CHXHCN Việt Nam.

Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, làm nêm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, lập lại hoà bình ở Đông Dương, đưa miền Bắc tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Đoàn kết trong MTTQ Việt Nam, trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, nhân dân ta đã “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bước vào thời kỳ cả nước cùng quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất, không ngừng phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của mình là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân; góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của cả nước, nhất là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; góp phần thực hiện mục tiêu: độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Mấy năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp, nhất là sự khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới từ giữa năm 2008, tác động rất lớn vào nước ta, làm cho giá cả, lạm phát tăng cao; mặt khác, thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp, gây hậu quả nặng nề ở nhiều nơi, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa và đe doạ đến sự ổn định của nền kinh tế đất nước; các thế lực thù địch vẫn luôn tìm cách chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức; sự nghiệp đổi mới tiếp tục được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực; kinh tế tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được chăm lo thiết thực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; vị thế của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường... Những kết quả trên là thực tiễn sinh động khẳng định đường lối đổi mới đất nước của Đảng ngày càng đi vào cuộc sống; khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trung ương Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết, chủ trương, chính sách nhằm chăm lo và phát huy các giai cấp, các tầng lớp, các lực lượng trong xã hội, nhất là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, lực lượng thanh niên, lực lượng doanh nhân... trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Những Nghị quyết, chủ trương, chính sách trên cùng với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo, Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị (khoá IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và nhiều Nghị quyết, Chỉ thị có liên quan của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là cơ sở hết sức quan trọng để chăm lo các giai tầng trong xã hội, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhà nước cũng ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt là các chính sách, các nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, thiết thực chăm lo an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào nghèo, đồng bào vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiều số...

Kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào ở trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, quá khứ, ý thức hệ và chính kiến, miễn là tán thành công cuộc đổi mới. Đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã không ngừng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo; xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục-đào tạo, sự nghiệp ý tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; nhất là nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần thiết thực chăm lo đời sống cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người có công với nước; thông qua phong trào thi đua để đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, nhất là kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý. Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng mở rộng thêm các thành viên; các tổ chức thành viên của Mặt trận ngày càng tăng cường tập hợp, thu hút thêm nhiều đoàn viên, hội viên mới, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân vào trong các tổ chức thích hợp. Mặt trận Tổ quốc các cấp luôn chú ý tới công tác vận động, phát huy vai trò các nhân sỹ, trí thức, người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác vận động, đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều năm qua, nhất là những năm gần đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, ở hầu khắp các khu dân cư trong cả nước, dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11). Ngày hội đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tăng cường sự đồng thuận ở cộng đồng dân cư; là biểu hiện sinh động tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, tích cực tham gia đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; vận động toàn dân phát huy dân chủ, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, nhất là ở cơ sở và địa bàn khu dân cư, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng, là điều kiện để phát huy dân chủ, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của nhân dân, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng không ngừng mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là các nước có quan hệ truyền thống; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Qua 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn dân, toàn quân ta ta đã tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, kiên trì phấn đấu, bằng trí tuệ, tài năng và nghị lực phi thường của mình, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nên thế mới và lực mới cho đất nước. Tuy nhiên, đất nước ta vẫn còn phải đương đầu với không ít khó khăn thách thức, vẫn còn những hạn chế, yếu kém: kinh tế phát triển chưa bền vững; các lĩnh vực văn hoá, xã hội còn nhiều bất cập, một số mặt còn bức xúc; phân hoá giàu nghèo ngày một tăng; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, lối sống chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch vẫn tăng cường âm mưu, thủ đoạn phá hoạt chế độ, phá hoại thành quả cách mạng và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tôc…

Những yếu tố trên tác động lẫn nhau, làm hạn chế việc phát huy thành quả của công cuộc đổi mới, làm giảm lòng tin trong một bộ phận nhân dân, ảnh hưởng đến sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là những khó khăn, thách thức của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

Để tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào cuộc sống, đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân cần tăng cường quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”..., qua đó tiếp tục tăng cường đồng thuận xã hội, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đảng và Nhà nước cần tiếp tục quan tâm hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật. Đây là vấn đề có tính cấp thiết, là yếu tố quyết định trực tiếp đến đại đoàn kết dân tộc. Có tăng cường được đồng thuận xã hội hay không, có củng cố, tăng cường và phát huy được sức mạnh toàn dân tộc hay không, phụ thuộc rất lớn vào hệ thống chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp tới từng dân tộc, giai cấp, tầng lớp xã hội, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài... đảm bảo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vừa đúng ý Đảng, vừa hợp lòng dân và sát với yêu cầu thực tiễn. Có như vậy mới phát huy được mọi khả năng sáng tạo và sức mạnh của nhân dân, là cơ sở quan trọng để thực hiện đại đoàn kết toàn dân. Trong giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và chủ động hội nhập quốc tế, “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận trong xã hội”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân; góp sức xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng; xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện giám sát của nhân dân đối với công tác và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, đại biểu dân cử và các cơ quan Nhà nước; giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân... Đảng, Nhà nước cần tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các quy định và bảo đảm những điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân hoạt động hiệu quả, nhất là giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X. Đồng thời, quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Phát huy khối đại đoàn kết dân tộc luôn gắn liền với yêu cầu mở rộng dân chủ và giữ vững kỷ cương trong đời sống xã hội trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... ở tất cả các cấp, các ngành. Do vậy, các cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền, phải chăm lo phát huy và bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân theo pháp luật, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những biểu hiện vi phạm quyền dân chủ của nhân dân, cũng như những biểu hiện lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, kích động nhân dân, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội, làm sứt mẻ tình cảm và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trước yêu cầu đổi mới, chỉ có mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa thực sự mới có đoàn kết thực sự và bền vững; thực hiện dân chủ và đoàn kết từ trong Đảng ra toàn xã hội; thực hiện thật tốt Quy chế dân chủ ở các cấp, nhất là Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Các cấp uỷ Đảng cần đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo trong điều kiện một Đảng cầm quyền đối với hoạt động của hệ thống chính trị và toàn xã hội, đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; thực hiện tốt vai trò Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhà nước cần tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoạt động hiệu quả, thiết thực hơn. Các cấp uỷ đảng và cấp chính quyền có chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; thường xuyên lắng nghe ý kiến của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước những vấn đề mà nhân dân quan tâm, tham gia xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật. Thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quy chế dân chủ ở mọi cấp để Mặt trận, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị”.

Bản thân các cấp Mặt trận cần tiếp tục tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng hai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo"; chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, bảo đảm anh sinh xã hội, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường tình đoàn kết quốc tế giữa nhân dân ta với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tự hào về truyền thống 80 năm vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; hướng về tương lai tươi sáng của dân tộc ta, phấn khởi đón chào Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài đoàn kết một lòng, đồng tâm nhất trí, mang hết tài năng, trí tuệ và công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu:

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công”.

Huỳnh Đảm

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN

Về đầu trang


Uỷ ban MTTQ tỉnh Hoà Bình kỷ niệm trọng thể 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Sáng 15/11, tại Hoà Bình, Ban tổ chức các Ngày lễ lớn của tỉnh Hoà Bình đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (MTDTTN) Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2010). Dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Hoà Bình khóa XV; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt nam Anh hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Hoà Bình qua các thời kỳ và đông đảo các tầng lớp nhân dân TP Hòa Bình.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo UBTWMTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương báo công tại tượng đài Bác Hồ. Sau chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, đồng chí Đinh Quang Phòng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của MTDTTN Việt Nam nói chung, MTTQ tỉnh Hòa Bình nói riêng, trong đó nêu rõ: Cách đây 80 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ TW ĐCS Việt Nam đã ban hành Chỉ thị “về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh” – hình thức tổ chức đầu tiên của MTDTTN Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối ĐĐK toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sự hình thành và phát triển của MTDTTN Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 80 năm qua đã khẳng định: ĐĐK toàn dân tộc trong MTDTTN là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, là truyền thống quý báu, bài học lớn và là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng nước ta…  

Cùng với sự ra đời và phát triển của MTTQ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân củng cố và tăng cường khối ĐĐK toàn dân, đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mở rộng và nâng cao chất lượng các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước trong tầng lớp nhân dân. Củng cố tổ chức, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng thời kỳ, hướng hoạt động về cơ sở, KDC, hộ gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ vững AN – QP. 

Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 1995 đến nay, tỉnh Hoà Bình đã phát huy dân chủ ở cơ sở, quy ước KDC, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước đẩy lùi các TNXH, thực hiện nếp sống văn minh. Năm 2010, toàn tỉnh có 87,2% hộ đăng ký gia đình văn hóa; 88,9% KDC đăng ký KDC tiên tiến; 64% KDC đăng ký KDC văn hóa. Sau 10 năm thực hiện CVĐ “Ngày vì người nghèo”, toàn tỉnh đã vận động được trên 25.782 triệu đồng và vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra được trên 7 tỷ đồng…

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được, MTTQ các cấp trong tỉnh đã được Nhà nước, Chính phủ, UBTWMTTQ Việt Nam cùng các bộ, ngành TƯ và UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý.  

Tại lễ kỷ niệm, ông Đinh Viết Cành, nguyên Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hoà Bình và đoàn viên Bùi Thị Diệu, chi đoàn cơ quan Tỉnh Đoàn đã thay mặt lãnh đạo UBMTTQ tỉnh qua các thời kỳ và đại diện thế hệ trẻ trong tỉnh, phát biểu cảm tưởng bày tỏ lòng tự hào, tình cảm sâu sắc với truyền thống cách mạng vẻ vang 80 năm của MTDTTN Việt Nam. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoà Bình đã biểu dương những cố gắng và thành tích của MTTQ các cấp cùng các đoàn thể thành viên trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh ĐĐK toàn dân tộc và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trong thời kỳ cách mạng mới là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH – HĐH, hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở cần: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức xã hội và cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH của tỉnh. Tăng cường tập hợp, xây dựng khối ĐĐK toàn dân, tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh với Đảng, chính quyền. Chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh ĐĐK toàn dân trong mọi hoạt động, hướng mạnh về sơ sở, địa bàn dân cư… 

Nhân dịp này, thừa sự ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho các đồng chí: Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Hoàng Thị Chiển, Trưởng Ban Dân vận tỉnh uỷ; Đinh Quang Phòng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Triệu Văn Tiến, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Khà Phúc Dằng, Bí thư Huyện ủy Mai Châu. Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 9 đồng chí là đại biểu tiêu biểu được đi dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ nhất và tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ĐĐK dân tộc cho 51 đồng chí. 

                                                         Theo Hoàng Nga - Minh Tuấn – Báo Hoà Bình

Về đầu trang


Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 

Ngày 15-11, tại Phú Thọ, Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2010). Tới dự có các đồng chí: Ngô Đức Vượng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Doãn Khánh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Dân Mạc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bùi Minh Châu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Phú Thọ. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND- UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, MTTQ tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành, thị cùng 200 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân TP Việt Trì… 

Cách đây tròn 80 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành “Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh”- hình thức đầu tiên của MTDTTNVN, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó đến nay, trong quá trình đấu tranh của cách mạng Việt Nam, MTDTTNVN đã không ngừng phát triển với nhiều hình thức tổ chức, mang những tên gọi khác nhau phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Dù ở giai đoạn nào, với hình thức tổ chức và tên gọi nào, MTDTTNVN luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình là đoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu chung của cách mạng, của Đảng, của dân tộc.  

Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường MTDTTN là vấn đề có tầm  quan trọng chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt 80 năm qua, Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh liên tục được củng cố, không ngừng mở rộng, quy tụ sức mạnh các giai cấp, tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân. Có được kết quả đó là nhờ hoạt động của MTTQ có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; đã phối hợp với các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết tập hợp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Xoá nhà tạm”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đặc biệt chương trình “Nối vòng tay nhân ái- Vì người nghèo đất Tổ” năm 2010 đã vận động các cá nhân, đơn vị ủng hộ trên 102 tỷ đồng để xoá gần 7000 nhà tạm cho hộ nghèo toàn tỉnh. MTTQ cũng đã phối hợp với các đoàn thể nhân dân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, động viên nhân dân tham gia đóng góp vào các chương trình phát triển KT-XH, góp phần xây dựng củng cố Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đến nay, Phú Thọ có trên 80% số khu dân cư trong tỉnh đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hoá; trên 85% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hoá mới trên tất cả các vùng miền, các dân tộc trong tỉnh. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Doãn Khánh- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả của Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã làm được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010- 2015, đồng chí đề nghị Uỷ ban MTTQ các cấp và các thành viên của Mặt trận quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và MTDTTN, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20 của Tỉnh uỷ về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân đến năm 2015”, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; tiếp tục đề cao vai trò của MTTQ và đoàn thể nhân dân trong tuyên truyền giáo dục, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng và nâng cao quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với mặt trận và các đoàn thể nhân dân, thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để mặt trận các cấp phát huy vai trò, chức năng; quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ mặt trận, đoàn thể, đặc biệt là cán bộ ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo.   

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Doãn Khánh- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Uỷ ban MTTQ tỉnh Phú Thọ. 

Nhân dịp này, 53 cá nhân có đóng góp lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết đã được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”; 8 tập thể và 8 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ. 

Theo Việt Hà – Báo Phú Thọ

Về đầu trang


Các địa phương trên cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam 

Những ngày này, khắp các điạ phương trên cả nước đã và đang có nhiều hoạt động sôi nổi hướng ứng 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (MTDTTNVN) (18/11/1930-18/11/2010). Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.  

* Sáng 18/11, tại thành phố Hà Giang, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hà Giang năm 2010 đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và đón nhận Huân chương “Đại đoàn kết dân tộc” của Chủ tịch nước trao tặng.

Trong những năm qua, Mặt ttrận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Hà Giang đã tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được triển khai rộng khắp ở hầu hết các khu dân cư trong tỉnh và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua 6 nội dung của cuộc vận động đã tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “tương thân, tương ái” trong nhân dân đối với gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công và hoạt động nhân đạo từ thiện, đồng thời cuộc vận động đã góp phần động viên nhân dân đoàn kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, sống và làm việc theo pháp luật, theo hương ước, quy ước của cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc...

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được triển khai sâu rộng trong các địa phương, đơn vị, được đông đảo các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, tạo nên một phong trào rộng lớn giúp đỡ người nghèo trong toàn tỉnh, cụ thể như chương trình làm nhà Đại đoàn kết, sửa chữa và xóa nhà tạm cho người nghèo, hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế, khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo... UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cũng đã có nhiều nỗ lực thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở, hướng mạnh chương trình nội dung hoạt động trên địa bàn dân cư. Các quyền và nghĩa vụ của nhân dân ngày càng được phát huy góp phần tham gia xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm, đồng chí Triệu Tài Vinh - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích của MTTQVN tỉnh Hà Giang đạt được trong những năm qua, đặc biệt là thành tích nổi bật trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí nê rõ: Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, với trách nhiệm vừa là thành viên, vừa là lãnh đạo MTTQ, Đảng bộ tỉnh luôn kỳ vọng và đặt niềm tin sâu sắc vào Mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ phát huy truyền thống 80 năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao cho. Phát huy thành tích đã đạt được, MTTQVN tỉnh Hà Giang cần tiếp tục xây dựng MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh toàn diện; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên trên tinh thần bám sát sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; Nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của MTTQ trong đời sống chính trị - xã hội, cùng với Đảng và Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, xây dựng Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, được sự ủy nhiệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hà Giang đã trao cho 6 cá nhân danh hiệu Huân chương “Đại đoàn kết dân tộc” của Chủ tịch nước trao tặng; 2 Huân chương Lao động của Thủ tướng Chính phủ trao tặng

* Sáng 18-11, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên đã tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.  

MTTQ tỉnh Phú Yên đã không ngừng phát triển và trưởng thành, đoàn kết toàn dân, tập hợp lực lượng, động viên nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư'; Cuộc vận động 'Ngày vì người nghèo' được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Sau mười năm tổ chức thực hiện, toàn tỉnh đã huy động được hơn 70 tỷ đồng vào Chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo và đã giải ngân, xây dựng được 4.107 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trong tỉnh. 'Quỹ vì người nghèo' của tỉnh hiện cũng đã huy động được hơn 36 tỷ  đồng.  Ngoài vận động đóng góp tiền mặt, Cuộc vận động 'Ngày vì người nghèo' ở cơ sở còn vận động giúp nhau về tư liệu sản xuất, ngày công lao động cho hơn 2.500 hộ, trị giá hơn 680 triệu đồng.  

*  Ngày 18-11, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Những năm qua, các cấp Mặt trận tỉnh Ninh Thuận đã tích cực vận động, tạo sự đồng thuận cao đối với các tầng lớp nhân dân trong hăng hái tham gia lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; thắt chặt mối quan hệ giữa dân với Ðảng và Nhà nước, xây dựng khối Ðại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần đáng kể trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương đề ra.  

Nhân dịp này, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương tặng 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương năm 2010.  

* Sáng 18-11, tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Dự lễ, có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các ngành, đoàn thể, huyện, thành phố trong tỉnh.  

Những năm qua Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng đã tập hợp các ngành, các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư'. Ðến nay, toàn tỉnh có 677/773 khu dân cư được công nhận tiên tiến, trong đó có 348 khu dân cư văn hóa; hơn 238.680 gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Trong mười năm (2001-2010), Cuộc vận động 'Ngày vì người nghèo' do Ủy ban MTTQ phát động đã thu được 74 tỷ đồng; riêng đợt vận động đặc biệt do Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh phát động đóng góp Quỹ vì người nghèo (từ 16-10-2009 đến 30-6-2010) thu được hơn 65 tỷ đồng; qua đó hỗ trợ cho các địa phương xây dựng 10.160 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 500 căn nhà tình thương cho các đối tượng nghèo có hoàn cảnh khó khăn.  

* Ngày 18-11, Ủy ban MTTQ tỉnh Ðồng Nai tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trong những năm qua, MTTQ tỉnh Ðồng Nai dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên đã đạt nhiều thành tựu trong công tác vận động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân. Trong đó, nổi bật là công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp; công tác triển khai đưa Nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; công tác tập hợp và đa dạng hóa các hình thức vận động, huy động cao độ sức mạnh của các giới, các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội; động viên được nhân dân tích cực tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, góp phần tăng cường quan hệ mật thiết giữa Ðảng, chính quyền với nhân dân.  

* Sáng 18-11, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn tổ  chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng. Kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tăng cường đoàn kết, vượt khó khăn, thách thức, đi đầu hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng; góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc. Nổi bật là trong mười năm (2000-2010), thực hiện Cuộc vận động 'Vì người nghèo' do Ủy ban MTTQ phát động đã thu được hơn 18 tỷ đồng, nhờ đó đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 2.477 ngôi 'Nhà đại đoàn kết', hỗ trợ sản xuất cho bà con, cho học sinh nghèo.

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày 17/11, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTNVN. 

Ôn lại truyền thống vẻ vang của MTDTTNVN qua 80 năm, các đại biểu đại diện đồng bào các giới, lão thành cách mạng, nhân sỹ trí thức, đại diện các tôn giáo, dân tộc tiêu biểu của thành phố cũng đã cùng điểm lại chặng đường 35 năm từ ngày thống nhất đất nước đến nay, nhất là qua 25 năm đổi mới, MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành phố tăng cường đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, luôn đi đầu hưởng ứng thực hiện các phong trào hành động cách mạng, phát huy quyền làm chủ, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa thành phố phát triển.  

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Dương Quan Hà khẳng định: Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, là sức mạnh vĩ đại của dân tộc ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Đại đoàn kết toàn dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng, là truyền thống quý báu, là bài học lớn, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định đảm bảo thành công của cách mạng nước ta.  

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đề nghị MTTQ thành phố phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp các tầng lớp nhân dân tại cộng đồng dân cư, mở rộng tập hợp các giới, các dân tộc, các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, kiều bào ở nước ngoài, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, nhất là cơ sở; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nguồn lực to lớn của đồng bào thành phố để tiếp tục xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố.  

Hà Nội: Tối 16/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân Liên khu dân cư (KDC) số 10, 11 và 12, thuộc phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Cùng dự có nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt và đông đảo nhân dân các KDC. 

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng chia sẻ niềm tự hào là công dân KDC số 12, hai năm liền đạt KDC văn hoá. Khẳng định vai trò to lớn của Mặt trận Tổ quốc trong công tác đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, đồng chí nhấn mạnh: Sự nghiệp của đất nước càng tiến lên, càng thấy rõ công lao của Mặt trận. Nhờ có đoàn kết, mới có thắng lợi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay. Cũng nhờ có đoàn kết, mới xây dựng đời sống mới, bài trừ được tệ nạn xã hội. Sức mạnh đoàn kết của nhân dân là vô cùng to lớn, nếu không có đoàn kết, chắc chắn không có sự nghiệp cách mạng thành công như ngày nay...Ghi nhận sự cố gắng của đội ngũ cán bộ cơ sở đã dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, bà con tiếp tục đoàn kết, góp phần xây dựng các KDC thành KDC tiên tiến, KDC văn hoá và giữ vững danh hiệu này. 

* Cũng trong tối ngày 16/11, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập MTDTTNVN của cán bộ và nhân dân thôn Triều Khúc, xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).  

Sau 15 năm triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và 10 năm cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", đặc biệt, sau một năm đoàn kết thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Triều Khúc có nhiều cải thiện. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, số hộ giàu tăng, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới năm 2010 giảm còn 0,5% (toàn xã là 0,7%), thu nhập đầu người đạt 17 triệu đồng/năm.  

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ vui mừng trước không khí tưng bừng của Ngày hội đại đoàn kết dân tộc của nhân dân thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, nhất là trước những cải thiện về kinh tế, đời sống vật chất, tinh thần của địa phương. Phó Chủ tịch nước cho rằng, là một địa phương nằm ở ngoại thành Hà Nội, Triều Khúc không chỉ giữ được vẻ đẹp của miền quê êm ả, thanh bình với cuộc sống ấm no của người dân mà còn là miền quê đầy ắp tinh thần đại đoàn kết, cũng là miền quê năng động khi toàn thôn có tới 74 công ty, doanh nghiệp, trên 400 hộ sản xuất thủ công, thu hút, giải quyết việc làm cho trên 5000 lao động với mức thu nhập bình quân lao động đạt 1,8 triệu đồng/tháng. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong muốn, trong thời gian tới, Triều Khúc cần tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa sức mạnh, khí thế đại đoàn kết của toàn thôn... 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tặng quà cho 5 khu dân cư thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và 6 gia đình, 8 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá của thôn trong năm qua.  

Cần Thơ: Ngày 16/11, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Thành phố Cần Thơ tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập MTDTTNVN 

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Quang Lãm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ đã đọc diễn văn ôn lại ý nghĩa lịch sử và truyền thống vẻ vang của MTDTTNVN, biểu dương tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển. Với tuyền thống vẻ vang đó, những năm gần đây, dịp kỷ niệm Ngày thành lập MTDTTNVN đã trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” khắp địa bàn khu dân cư tại Thành phố Cần Thơ.  

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố đã biểu dương những thành tích đạt được của Mặt trận các cấp trong thành phố thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Mặt trận tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc trong thành phố, tăng cường sự đồng thuận xã hội; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; làm tốt vai trò nòng cốt trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan chính quyền, của cán bộ, đảng viên nơi công tác và nơi cư trú; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh với Đảng, chính quyền những bức xúc chính đáng của dân, thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội... 

Dịp này, 52 cá nhân được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc vì đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Bắc Giang: Ngày 16/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang đã diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTNVN và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất trao tặng MTTQ tỉnh.  

Trong những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang đã có rất nhiều sáng kiến trong công tác xây dựng phong trào, mà tiêu biểu là mô hình “Tổ liên gia” - một mô hình tập hợp sức mạnh năng động trong nhân dân. Mô hình này đã được nhân rộng trong toàn quốc.  

Tại lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm MTDTTN Việt Nam tại Bắc Giang, Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Hà Văn Núi nhấn mạnh: "Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, Mặt trận cần vận động để mọi phong trào thi đua yêu nước đều được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Đổi mới phương thức hoạt động của công tác Mặt trận là phải gắn với đời sống của nhân dân, thể hiện tâm tư nguyện vọng của nhân dân”. 

Nhân sự kiện này, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc cho 65 cá nhân tiêu biểu tại Bắc Giang.  

Thanh Hóa: Ngày 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTNVN và 7 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. 

Trong những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện tốt vai trò mặt trận là cơ sở chính trị, cầu nối vững chắc của Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, đề án chuyên đề trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tiêu biểu là các phong trào, các cuộc vận động như "xây dựng gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo"; "Xây dựng chùa cảnh tinh tiến"; "Khu dân cư sống tốt đời, đẹp đạo" , "Gia đình văn hoá", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"... Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 4.068 khu dân cư tiên tiến; có 71,5% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá...  

Trong thời gian tới, MTTQ tỉnh Thanh Hoá tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng về Đại đoàn kết dân tộc. Mở rộng, nâng cao chất lượng tổ chức cán bộ, năng lực hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu đưa Thanh Hoá sớm trở thành tỉnh "kiểu mẫu" như lời Bác Hồ từng mong muốn.  

Tại buổi mít tinh, MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhì; đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và "phong trào "Ngày vì người nghèo"...  

Hậu Giang: Tất cả 454 khu cư trong toàn tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong đó các huyện, thị, thành phố chọn 73 khu dân cư tiên tiến được chọn thực hiện thí điểm.  

Ngày 16/11, Uỷ Ban MTTQ tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập MTDTTNVN, đánh giá thành tích 7 năm thưc hiện hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” kể từ khi tái lập tỉnh Hậu Giang.  

Đến năm 2010, các KDC đã bình xét, công nhận 163.527 gia đình văn hóa trong đó bình chọn 8.843 gia đình văn hóa tiêu biểu; 30.231 gương người tốt việc tốt trong đó có 3.037 gương người tốt tiêu biểu; công nhận 470 khu dân cư tiên tiến tăng 21,29% so với năm 2009. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã vận động được 815 tỉ đồng trong đó năm 2010 đã huy động được 415,9 tỉ đồng, xây dựng và sửa chữa 23.000 nhà tình thương, nhà tình nghĩa; hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt hộ nghèo gặp khó khăn, hoạn nạn.  

Hải Phòng: Cùng ngày, Uỷ ban MTTQ thành phố Hải Phòng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm thành lập MTDTTNVN. 

Trong thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” ở Hải Phòng đã đạt hiệu quả cao. Hàng năm có từ 79-85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 76-89% số khu dân cư đạt danh hiệu tiên tiến, có 768 làng văn hoá, 468 khu dân cư văn hoá. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” sau 10 năm thực hiện đã góp phần quan trọng vào việc giảm tỉ lệ hộ nghèo của thành phố từ 17,5% năm 2000 xuống còn 3,68% năm 2010, xây mới được 11.720 ngôi nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 2.440 nhà, giúp đỡ hàng chục ngàn đối tượng khó khăn trên địa bàn thành phố.  

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị trong thời gian tới hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện tốt 4 nhiệm vụ. Trong đó, MTTQ và các tổ chức thành viên tập trung xây dựng, củng cố nền tảng khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, coi trọng, tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết quốc tế và tương trợ nhau giữa các tổ chức và giai tầng trong xã hội. Hệ thống Mặt trận tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục các biểu hiện hành chính hóa, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng thành phố Cảng ngày càng văn minh, giàu đẹp.  

Nhân dịp này, Thành ủy tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố bức trướng mang dòng chữ: “MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp CNH-HĐH thành phố và đất nước”, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 100 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Thái Bình: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTNVN, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tổng kết 10 thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo".  

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của MTDTTNVN trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. 80 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng đề ra. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng... Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, Mặt trận phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên đồng bào có đạo chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, tăng cường khối đoàn kết lương giáo, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện các cuộc vận động từ thiện, nhân đạo.  

Trong dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình cũng đã tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" (2001 - 2010), ghi nhận tổng số tiền 184 tỷ đồng thu nhận được và kết quả hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 11.657 nhà ở cho các hộ chính sách và hộ nghèo trên địa bàn với tổng giá trị gần 133,7 tỷ đồng. Nhân dịp này, MTTQ tỉnh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.  

Bắc Kạn: Ngày 16/11, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTNVN 

Thời gian qua, các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình,…đã đạt được nhiều thành tựu nhất định. Đặc biệt, từ năm 1995 MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã phát động và thực hiện cuộc vận động lớn “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư”. Qua 15 năm triển khai, cuộc vận động đã phát triển rộng khắp ở tất cả 122 xã, phường, thị trấn và 1.401 khu dân cư trong toàn tỉnh giúp cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và phong trào xoá đói giảm nghèo góp phần không nhỏ giúp giảm bớt tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 70% vào năm 2000 xuống còn 19,86% tính đến tháng 9/2010. Các cuộc vận động đột xuất nhằm cứu trợ, giúp đỡ đồng bào trong và ngoài tỉnh bị thiên tai (từ năm 2003 đến 2010) đã huy động được 8 tỷ 756 triệu đồng và 10 tấn hiện vật. 

Bình Dương: Ngày 16/11, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập MTDTTNVN. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của các cấp Mặt trận.  

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương Đào Ngọc Nữ cho biết, trong thời gian qua, từ nguồn vận động “Quỹ vì người nghèo”, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây dựng 7.549 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng trị giá trên 68 tỷ; sửa chữa và xây dựng 2.479 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá gần 16 tỷ đồng... 

 Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Minh Sang ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, các nhà doanh nghiệp, MTTQVN và toàn thể đồng chí, đồng bào đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hết mình, đồng tâm hiệp lực đóng góp vào thắng lợi chung của tỉnh trong những năm qua.  

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 6 cá nhân; Trung ương MTTQVN trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 85 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc trong thời gian qua. 

* Trước đó, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bình Dương cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh và lực lượng dân chính Đảng huyện Thuận An, TX.TDM đã đến viếng nghĩa trang tỉnh, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước. 

* Cũng trong ngày 16-11, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ trao giải cho các cá nhân, tập thể đoạt giải cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống MTDTTNVN giai đoạn 1930-2010”. Theo Ban tổ chức (BTC), cuộc thi đã nhận được 15.330 bài dự thi. Kết quả, BTC đã trao 3 giải tập thể và 36 giải cá nhân (trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 27 giải khuyến khích).

Quảng Ninh: Ngày 15-11, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long), Tỉnh uỷ, HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDT thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2010) và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng cho Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh. Tới dự có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Uỷ viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh; Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lao động; Anh hùng Lực lượng vũ trang cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân. 

Diễn văn do đồng chí Nguyễn Chí Thăng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đọc tại buổi lễ nhấn mạnh: cùng với chặng đường lịch sử vẻ vang 80 năm MTDT thống nhất Việt Nam; thông qua hoạt động thực tiễn, MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh là lực lượng chính trị không thể thiếu trong tiến trình cách mạng, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, củng cố khối liên minh công - nông - trí thức xã hội chủ nghĩa; xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân; mở rộng đoàn kết quốc tế, xây dựng tình hữu nghị hòa bình hợp tác với các nước trên thế giới. Với truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin cậy giao phó. Với những đóng góp tích cực và xuất sắc đó Uỷ ban MTTQ tỉnh đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng Nhất, Huân chương Độc Lập hạng Ba, hạng Nhì. Đặc biệt trong 5 năm gần đây MTTQ tỉnh đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ, liên tục 3 năm liền 2007, 2008 và 2009 được Uỷ ban T.Ư MTTQ tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua các tỉnh Trung du phía Bắc; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen... 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những cố gắng và thành tích của MTTQ các cấp cùng các đoàn thể thành viên trong tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trong thời kỳ cách mạng mới là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức xã hội và cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh với Đảng, chính quyền. Chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong mọi hoạt động, hướng mạnh về sơ sở, địa bàn dân cư… thực hiện tốt chức năng của mình, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.  

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Đức Đam,  Bí thư Tỉnh uỷ đã trao Huân chương Độc Lập hạng Nhất cho Uỷ ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao Động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Chí Thăng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; trao Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho các đồng chí Nguyễn Thế Vinh, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ TX Cẩm Phả và đồng chí Trịnh Mạnh Thủy, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh. Cũng nhân dịp này nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc của T.Ư MTTQ Việt Nam.

Hải Dương: Ngày 15-11, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (DTTN) Việt Nam (nay là MTTQ Việt Nam).

Diễn văn  tại lễ kỷ niệm khẳng định: 80 năm qua, cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận DTTN Việt Nam, trong đó có MTTQ tỉnh Hải Dương đã xây dựng, bồi đắp những truyền thống cách mạng vẻ vang, gắn liền với lịch sử vinh quang của Ðảng, của dân tộc. Xuyên suốt các thời kỳ cách mạng, MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới quê hương đất nước.

Trong thời gian tới, MTTQ tỉnh Hải Dương tập trung nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua  yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và hướng các hoạt động về cơ sở; nêu cao vai trò của MTTQ trong phát huy dân chủ xã hội, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng được yêu cầu, vị trí trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước.

Bắc Ninh: Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ, lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Các đại biểu cùng ôn lại quá trình ra đời, phát triển và khẳng định truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. 80 năm qua đã góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng và của dân tộc.

Với truyền thống văn hiến và cách mạng, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh cùng các tổ chức thành viên, động viên các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tạo ra sức mạnh to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo, MTTQ các cấp trong tỉnh từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực xóa đói, giảm nghèo và tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền các cấp.

Nhân dịp này, MTTQ tỉnh Bắc Ninh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Ðộc lập hạng ba; MTTQ huyện Lương Tài và huyện Gia Bình được tặng Huân chương Lao động hạng nhất; Khu dân cư Kim Ðào (thị trấn Thứa, huyện Lương Tài) và các ông Nguyễn Phụ Ðông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Nguyễn Văn Muôn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh được tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Phú Thọ: Mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTNVN, tỉnh Phú Thọ đã ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của MTDTTNVN. Trong đó nhấn mạnh, trong quá trình đấu tranh của cách mạng Việt Nam, MTDTTNVN đã không ngừng phát triển với nhiều hình thức tổ chức, mang những tên gọi khác nhau phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Dù ở giai đoạn nào, với hình thức tổ chức và tên gọi nào, MTDTTNVN luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình là đoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu chung của cách mạng, của Đảng, của dân tộc.

Đại đoàn kết dân tộc và tăng cường MTDTTN là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt 80 năm qua, Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh Phú Thọ liên tục được củng cố, không ngừng mở rộng, quy tụ sức mạnh các giai cấp, tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân... Năm 2010, tỉnh Phú Thọ đã vận động các cá nhân, đơn vị ủng hộ trên 102 tỷ đồng để xoá gần 7000 nhà tạm cho hộ nghèo toàn tỉnh. MTTQ cũng đã phối hợp với các đoàn thể nhân dân thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, động viên nhân dân tham gia đóng góp vào các chương trình phát triển KT-XH, góp phần xây dựng củng cố Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đến nay, Phú Thọ có trên 80% số khu dân cư trong tỉnh đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hoá; trên 85% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; xây dựng nếp sống văn minh, đời sống văn hoá mới trên tất cả các vùng miền, các dân tộc trong tỉnh. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận và biểu dương kết quả của Uỷ ban MTTQ tỉnh đã làm được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010- 2015, đồng chí đề nghị các cấp mặt trận cần tiếp tục đổi mới hình thức và nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình và phản ánh kịp thời những vấn đề nảy sinh để giải quyết ổn định từ cơ sở. Cần tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc, định hướng hoạt động của các tôn giáo có hiệu quả, đúng chính sách; tập trung củng cố kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...  

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Uỷ ban MTTQ tỉnh. Nhân dịp này, 53 cá nhân có đóng góp lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết đã được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”; 8 tập thể và 8 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. 

Hòa Bình: Ngày 15/11, tại Cung văn hóa tỉnh, Ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTNVN.  

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 1995 đến nay, tỉnh Hòa Bình đã phát huy dân chủ ở cơ sở, quy ước khu dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh. Năm 2010, toàn tỉnh có 87,2% hộ đăng ký gia đình văn hóa; 88,9% khu dân cư đăng ký khu dân cư tiên tiến; 64% khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa. Sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, toàn tỉnh đã vận động được trên 25.782 triệu đồng và vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra được trên 7 tỷ đồng… 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trong thời kỳ cách mạng mới là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH – HĐH, hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức xã hội và cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh với Đảng, chính quyền. Chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong mọi hoạt động, hướng mạnh về sơ sở, địa bàn dân cư… 

Thừa sự ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho một số cá nhân. Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 9 đồng chí là đại biểu tiêu biểu được đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất và tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho 51 đồng chí. 

Lào Cai: Diễn văn kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTTDTNVN do đồng chí Sí Xuân Kìn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày sáng 15 tháng 11 khẳng định: Cùng với các phong trào chung, MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã không ngừng phát triển và trưởng thành, đoàn kết toàn dân, tập hợp lực lượng, động viên nhân dân chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ trì phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng củng cố, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ thông qua việc phối hợp thống nhất hành động với chính quyền, các tổ chức thành viên, tập hợp và động viên toàn dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã đánh giá cao những đóng góp của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh trong giai đoạn cách mạng vừa qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, MTTQ các cấp cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các tầng lớp nhân dân, thực sự là nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, góp phần chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Cần đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của ủy ban mặt trận các cấp, ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh với Đảng và nhà nước những nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những khâu, những việc còn vướng mắc trong nhân dân, làm cho nhân dân thêm tin yêu Đảng, làm tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước… 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho MTTQ Việt Nam tỉnh và trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy cho MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai. 

Điện Biên: Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước cùng dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập MTDTTNVN. Chủ tịch MTTQ tỉnh Điện Biên Giàng A Tính đã nêu bật chặng đường vẻ vang của MTDTTNVN và nêu rõ những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên luôn làm tròn nhiệm vụ củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc để xây dựng và bảo vệ tổ quốc; động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; phát huy mọi nguồn lực bảo vệ an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Tỉnh đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đến nay, Điện Biên có gần 60% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 461/1.619 khu dân cư tiên tiến, hơn 86% cơ quan văn hoá, 793/1.619 bản làng văn hoá và gần 90% khu dân cư xây dựng được quy ước, hương ước...  

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước nhấn mạnh: Điểm mạnh nổi bật của nhân dân các dân tộc Điện Biên là truyền thống đoàn kết, chịu thương chịu khó, sáng tạo khắc phục khó khăn. Truyền thống đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên cần tiếp tục phát huy truyền thống đó trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII đã đề ra, sớm đưa Điện Biên thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn, vươn lên phát triển giàu mạnh. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân cho 16 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 11 cá nhân.  

Nam Định: Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTNVN do Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định tổ chức, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Tân Tiến đã nhấn mạnh MTTQ là "niềm tin của nhân dân, là chỗ dựa tin cậy của các cấp uỷ đảng và chính quyền". Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện các cuộc vận động lớn; nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; làm tốt công tác vận động đồng bào có đạo và tạo điều kiện để các tôn giáo thực hiện tốt phương châm "Tốt đời, đẹp đạo"...  

MTTQ tỉnh Nam Định đã tích cực vận động mọi tầng lớp nhân dân đóng góp để làm mới, sửa chữa và nâng cấp nhà ở cho gần 4.800 hộ nghèo với tổng trị giá trên 40 tỷ đồng; phụng dưỡng khoảng 300 mẹ Việt Nam anh hùng. Toàn tỉnh hiện có 635 khu dân cư không có hộ nghèo; 1.025 khu dân cư không có người nghiện ma tuý; gần 400.000 hộ đạt chuẩn "Gia đình văn hoá", gần 1.200 xứ họ và chùa đạt các danh hiệu "Xứ họ tiên tiến" và "Chùa tinh tiến"...  

Tuyên Quang: Ngày 14/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập MTDTTNVN và tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu về MTTQ Việt Nam 80 năm xây dựng và trưởng thành.  

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang đã ôn lại truyền thống 80 năm của MTDTTNVN và nhấn mạnh: Với truyền thống quê hương cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh một lòng, một dạ theo Đảng, cách mạng, vượt qua khó khăn gian khổ, lập thành tích to lớn, viết nên truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng Tân Trào - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến. Thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian tới, Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". Đồng thời, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh...  

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" cho 31 cán bộ đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ủy ban MTTQ tỉnh đã đã tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về MTTQ Việt Nam 80 năm xây dựng và trưởng thành. Sau 4 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút 24.087 bài dự thi của các tác giả, nhóm tác giả thuộc các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. 

* Sáng 16-11, Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010).

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Bình Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh đã khẳng định: 80 năm qua, khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam nói chung và khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Kon Tum nói riêng được bồi đắp bằng trí tuệ, công sức và xương máu của lớp lớp thế hệ cha anh, để lại những giá trị, sức sống trường tồn. Trong đó, Mặt trận dân tộc thống nhất (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) là hạt nhân của khối đại đoàn kết ấy!

Đối với tỉnh Kon Tum, một tỉnh đa dân tộc cùng sinh sống nên hơn bao giờ hết khối đại đoàn kết dân tộc luôn được cấp ủy, chính quyền và MTTQVN các cấp củng cố, giữ vững và mở rộng; nhất là từ khi có NQTW7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Đến nay, toàn tỉnh đã có 683/831 khu dân cư được công nhận khu dân cư tiên tiến; 402 khu dân cư văn hóa; gần 68 nghìn hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa…Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động đã được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại Lễ mít tinh, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Kon Tum đã trao tặng và truy tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho 04 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc là ông A Tranh, A Sang, A Num và truy tặng đối với ông Đinh Văn Loan.

* Sáng 16/11, tại thành phố Phan Thiết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010).

Đến dự có các đồng chí: Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Dũng Nhật - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, các nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, dân tộc, các cá nhân tiêu biểu trong tỉnh….

Diễn văn ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) do đồng chí Lâm Quang Hiền - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trình bày tại buổi Lễ đã nêu bật vị trí, vai trò và sự đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và Mặt trận các cấp tỉnh Bình Thuận nói riêng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Trong mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tuy có những hình thức và tên gọi khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ nhưng đều có chung mục đích xây dựng, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo thực hiện. Đáng chú ý là bước vào thời kỳ đổi mới, Mặt trận Tổ quốc đã làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên nền tảng, sức mạnh để đưa quê hương, đất nước thu được nhiều thành tựu quan trọng, to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong suốt gần 25 năm qua.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Mặt trận các cấp trong tỉnh và các thế hệ cán bộ làm công tác Mặt trận đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề mà Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trong tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian đến: Trước hết, cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đoàn kết rộng rãi mọi người Việt Nam; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở lấy giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong nước, trong tỉnh và người Việt Nam ở nước ngoài nhằm chung tay, góp sức thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; trước mắt tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Tăng cường xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận các cấp; thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, có khả năng vận động, thuyết phục, đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân theo phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận theo phương châm hướng mạnh về cơ sở thông qua nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và hiệu quả; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, nhân sĩ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, dân tộc và các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện, phản ánh, đề xuất giải pháp cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm nóng.

Mặt trận tỉnh cần tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế. Phát huy tốt hơn vai trò của Hội Thân nhân Kiều bào trong việc động viên, kêu gọi kiều bào ta hiện đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước. 

Doãn Hùng (tổng hợp)  

Về đầu trang


Mít tinh trọng thể kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Ngày 17/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2010).

Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyên Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Nước, nguyên Phó Chủ tịch Nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; các cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc; đại diện lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội; đại diện các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội; các cơ quan thông tấn, báo chí trong và nước ngoài.  

Đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ôn lại chặng đường vẻ vang của MTTQ Việt Nam các cấp. Tám mươi năm qua, được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với những tên gọi, hình thức tổ chức, cương lĩnh và chương trình hành động khác nhau cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân và nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân, góp phần cùng Đảng và dân tộc ta làm nên những trang sử hào hùng nhất, vẻ vang nhất trong thời đại Hồ Chí Minh. 

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao Huân chương Sao Vàng lần thứ hai tặng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ghi nhận công lao to lớn đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.  

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định những đóng góp hết sức to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng thời nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu và những bước phát triển, tiến bộ của Mặt trận trong các chặng đường lịch sử, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.  

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cách mạng, nhất là hai cuộc vận động do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi xướng là "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo"; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng; xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, khắc phục tình trạng hành chính hóa.  

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh yêu cầu cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất, đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Mặt trận; lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt chính sách và công tác Mặt trận; giáo dục cán bộ, đảng viên nhận rõ tầm quan trọng của chính sách và công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; gương mẫu tham gia công tác Mặt trận, nhất là ở khu dân cư; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận hoàn thành nhiệm vụ.  

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kêu gọi toàn thể đồng bào ta thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, đoàn kết, tập hợp trong MTTQ Việt Nam, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. 

Tùng Lâm 

Về đầu trang


PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NÔNG ĐỨC MẠNH
TẠI LỄ KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM

 

- Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam !

- Thưa các cụ, các đồng chí đại biểu và các vị khách quý,

-Thưa đồng bào, chiến sĩ cả nước và bà con ta đang sinh sống ở
nước ngoài,

Trong không khí phấn khởi và trang trọng kỷ niệm lần thứ 80 ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam– ngày hội lớn của toàn dân ta, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin gửi đến các cụ, các vị, các đồng chí và các bạn, cùng toàn thể đồng bào và chiến sỹ cả nước, cũng như đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài lời thăm hỏi thân thiết nhất và những lới chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tôi nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn bạn bè quốc tế đã tham dự buổi lễ, đem đến cho nhân dân Việt Nam chúng tôi tình hữu nghị và đoàn kết quốc tế to lớn.

Trong niềm vui của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hôm nay, chúng ta kính cẩn tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân, đã sáng lập Mặt trận Dân tộc thống nhất rộng rãi, tập hợp, thu hút mọi người dân Việt Nam yêu nước đứng chung hàng ngũ, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên sức mạnh vĩ đại của dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để chiến thắng mọi kẻ thù và chiến thắng đói nghèo, lạc hậu. Chân lý mà Người tổng kết 'Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công' mãi mãi tỏa sáng trên mọi chặng đường phát triển của đất nước ta.

Chúng ta tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các nhân sĩ và các đồng chí đã từng cộng tác bên cạnh Bác Hồ, tiếp thu và thể hiện xuất sắc tư tưởng đại đoàn kết của Người, đã có cống hiến to lớn và để lại những tình cảm sâu đậm, những kinh nghiệm quý báu về tổ chức và công tác Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử...

Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi tạc công ơn các anh hùng, liệt sĩ đã trọn đời vì nước, vì dân; biết ơn các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, chiến sĩ và đồng bào cả nước, các nhân sĩ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc đã cống hiến một phần xương máu, sức lực, tài năng và của cải cho đất nước, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta trong suốt 80 năm qua.

Tôi gửi lời thăm hỏi chân tình và lời cảm ơn tới các vị và các đồng chí đã có nhiều đóng góp vào việc củng cố, tăng cường và mở rộng Mặt trận Dân tộc thống nhất trong những chặng đường cách mạng đã qua; xin nhiệt liệt biểu dương các vị, các đồng chí đang hoạt động trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên, nhất là các vị, các đồng chí hoạt động ở cơ sở, ở địa bàn dân cư trên mọi miền đất nước, đã và đang ngày đêm gắn bó với nhân dân, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Ðảng và chính quyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Thưa các cụ, các vị đại biểu,

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí,

Tám mươi năm trước, khi nước ta còn trong đêm dài nô lệ, nhà yêu nước vĩ đại Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Ðó là con đường cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do Ðảng Cộng sản, đội tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo, nhằm đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, thực hiện người cày có ruộng, sau đó tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Ðó là đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Con đường đó đã có sức thu hút kỳ diệu đối với cả một dân tộc bị mất nước, đang khát khao độc lập tự do. Sự lựa chọn của Bác Hồ, của Ðảng trở thành sự lựa chọn của toàn dân tộc.

Sau khi Ðảng ra đời, ngày 18-11-1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã cùng Ðảng Cộng sản Việt Nam quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nhằm tập hợp rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp xã hội, đoàn kết mọi người tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, con đường đã chọn.

Từ đó đến nay, suốt 80 năm qua, với các phương thức hoạt động, hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã lớn mạnh không ngừng và có những đóng góp hết sức to lớn, thực sự là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các chặng đường lịch sử: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Trong một phần tư thế kỷ gần đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được củng cố, tăng cường về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục khẳng định và phát huy vị trí, vai trò của mình trong đời sống chính trị - xã hội; mối quan hệ giữa Mặt trận với các tầng lớp nhân dân ngày càng mật thiết, được nhân dân tin cậy. Mặt trận đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực vào việc giải quyết những vấn đề quốc kế dân sinh, những vấn đề bức xúc trong cuộc sống của nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Thông qua những hoạt động ích nước, lợi dân đó, Mặt trận đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và Nhà nước, củng cố mối liên hệ máu thịt giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân. Thành tích, cống hiến và sự phát triển của Mặt trận là rất to lớn và đáng tự hào. Mặt trận rất xứng đáng với phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng lần thứ hai mà Ðảng và Nhà nước trao tặng.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu, sự cống hiến to lớn và những bước phát triển, tiến bộ của Mặt trận trong các chặng đường lịch sử, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thưa các cụ, các quý vị đại biểu, Thưa đồng bào, đồng chí,

Suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng ta luôn khẳng định: Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Ðại đoàn kết dân tộc là một vấn đề chiến lược có ý nghĩa sống còn, lâu dài, quyết định thành bại của cách mạng, là một bộ phận hữu cơ, một tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng của Ðảng, phù hợp với đòi hỏi khách quan của quần chúng nhân dân muốn tự giải phóng mình. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải được xây dựng trên cơ sở bảo đảm những lợi ích tối cao của dân tộc và những quyền lợi cơ bản, chính đáng của nhân dân. Chỉ có tin vào dân, dựa vào dân thì mới xây dựng được khối đại đoàn kết một cách tự giác, có tổ chức, có lãnh đạo, cùng hướng đến một mục tiêu chung. Tư tưởng đại đoàn kết và chính sách mặt trận dân tộc thống nhất đó đã được Ðảng ta vận dụng đúng đắn, sáng tạo, được toàn dân ta hưởng ứng hết lòng, tạo nên sức mạnh phi thường đưa đất nước ta vượt qua mọi gian lao, thử thách, giành thắng lợi to lớn qua các thời kỳ cách mạng.

Hiện nay, sau 25 năm đổi mới, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực của đất nước đã lớn mạnh hơn nhiều. Song, trong bối cảnh mới của tình hình quốc tế và trong nước, chúng ta vẫn đang đứng trước cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu hướng đến mục tiêu: Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, chúng ta phải triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Trong lĩnh vực này, quan điểm và chủ trương của Ðảng ta là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn Ðảng, toàn dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và mở rộng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh mới. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung... để tập hợp, đoàn kết mọi người vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường đồng thuận xã hội.

Bảo đảm công bằng, bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội; thực hiện dân chủ gắn liền với giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không ngừng bồi dưỡng nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tinh thần tự lực tự cường xây dựng đất nước.

Ðại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó các chủ trương của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Ðể quan điểm, chủ trương của Ðảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất tiếp tục đi vào cuộc sống, chúng ta cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tăng cường lãnh đạo, giáo dục và vận động làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất, nâng cao trách nhiệm và năng lực công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc phải được thể hiện trong mọi chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Các chủ trương, chính sách, pháp luật đó phải tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhằm khai thác mọi tiềm năng, khuyến khích mọi người, mọi tổ chức phát huy cao độ mọi nguồn lực và tài năng sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

2- Ðẩy mạnh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm Nhà nước ta thực sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Ðảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, thật sự là công bộc của nhân dân, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, quyết tâm tạo cho được chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực trong cuộc đấu tranh hết sức khó khăn này.

Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, sớm có những cơ chế cụ thể để phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân. Cần thực thiện tốt hơn Quy chế dân chủ và Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn mới.

Trong năm 2011, nhân dân ta sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2015. Cả hệ thống chính trị có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra cơ quan quyền lực thực sự bao gồm những người có đức, có tài, hết lòng vì dân, vì nước, những người công bộc cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

3- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, là một bộ phận của hệ thống chính trị và là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, đưa các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại vào cuộc sống.

Ðể hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cách mạng, nhất là hai cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khởi xướng là 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư' và 'Ngày vì người nghèo'; vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, khắc phục tình trạng hành chính hóa.

4- Ðảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên vừa là người lãnh đạo Mặt trận. Ðảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp của Mặt trận và các đoàn thể.

Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất, đẩy mạnh Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh', tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Mặt trận; lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt chính sách và công tác Mặt trận; giáo dục cán bộ, đảng viên nhận rõ tầm quan trọng của chính sách và công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay; gương mẫu tham gia công tác Mặt trận, nhất là ở khu dân cư; tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận hoàn thành nhiệm vụ.

Nhân ngày hội lớn hôm nay, thay mặt Ðảng và Nhà nước, một lần nữa, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào ta thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, đoàn kết, tập hợp trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta.

Chúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không ngừng phát triển.

Chúc các cụ, các vị khách quý và toàn thể đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

Về đầu trang


NÂNG CAO VAI TRÒ MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, PHÁT HUY DÂN CHỦ, GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG ĐỒNG THUẬN XÃ HỘI,  VÌ DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ, VĂN MINH.

  

- Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam !

- Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động !

- Kính thưa đại diện các gia đình có công trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam !

- Kính thưa các vị khách quốc tế và các đoàn ngoại giao !

- Kính thưa quý vị đại biểu, cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài !

Hoà trong hào khí kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11; hoà cùng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc; hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2010).

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng:

- Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo công tác dân vận, Mặt trận qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng các lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các gia đình có công với nước, với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất,

- Chào mừng các vị khách quốc tế và các đoàn ngoại giao,

- Chào mừng các đại biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, các vị nhân sĩ, trí thức, các doanh nhân và đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài.

- Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

- Thưa các vị khách quý,

Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước; là một trong những bài học lớn của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tăng cường và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu của sự nghiệp cách mạng, Đảng và Bác Hồ đã sáng lập và lãnh đạo tổ chức Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Cách đây 80 năm, ngay sau khi Đảng ra đời chưa tròn một năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Từ đó đến nay, với mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. 

Kế thừa và phát huy vai trò của Hội Phản đế đồng minhMặt trận Dân chủ Đông dương, Mặt trận Việt Minh đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân làm cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mặt trận Liên Việt đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, lập lại hoà bình ở Đông Dương, đưa miền Bắc tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân, giành thắng lợi trong công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam; đồng thời, cùng với Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt NamLiên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam động viên quân và dân cả nước theo lời kêu gọi thiêng liêng của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào” với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Kế tục và phát huy vai trò lịch sử vẻ vang của các hình thức tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất, bước vào thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất, không ngừng phát huy vai trò của mình, đoàn kết toàn dân hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, góp phần vào thành tựu chung của cả nước, nhất là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 25 năm đổi mới đất nước.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát triển thêm nhiều tổ chức thành viên và cá nhân tiêu biểu trong Mặt trận. Trong mỗi tổ chức thành viên của Mặt trận đã phát triển thêm nhiều hội viên, đoàn viên làm lực lượng nòng cốt trong các sinh hoạt chính trị và xã hội của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự đa dạng, phong phú về tổ chức và hoạt động, sự linh hoạt và sinh động trong cơ cấu thành phần khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Uỷ ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên triển khai đã khơi dậy lòng yêu nước, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Các cuộc vận động về đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, trợ giúp những vùng, những người gặp khó khăn, hoạn nạn, thiên tai; các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư để giữ gìn trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường v.v… có tác dụng thiết thực tạo nên sự gắn kết cộng đồng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được Uỷ ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng với nhiều nội dung phong phú và cách làm thiết thực. Đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã quy tụ, kế thừa và phát huy được kết quả và kinh nghiệm của các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tạo thành cuộc vận động toàn quốc, toàn dân và toàn diện, với ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội và nhân văn sâu sắc, phù hợp với ý Đảng, lòng dân; với phương châm “lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân” theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần cụ thể hoá và thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” vào cuộc sống ở cộng đồng khu dân cư.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham gia đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị; vận động toàn dân phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, nhất là ở cơ sở và địa bàn khu dân cư, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng không ngừng mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là các nước có quan hệ truyền thống; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới đối với sự nghiệp đổi mới của đất nước.

- Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

- Thưa các vị khách quý,

Tám mươi năm qua, được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với những tên gọi, hình thức tổ chức, cương lĩnh và chương trình hành động khác nhau cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân và nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân, góp phần cùng Đảng và dân tộc ta làm nên những trang sử hào hùng nhất, vẻ vang nhất trong thời đại Hồ Chí Minh.

Mặt trận dân tộc thống nhất luôn luôn là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta, là điều kiện  giúp nhân dân ta chuyển hoá sức mạnh tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, truyền thống yêu nước, truyền thống gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước, truyền thống nhân nghĩa khoan dung, truyền thống thương yêu, đùm bọc lẫn nhau… thành sức mạnh vật chất to lớn, là một công cụ sắc bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp vĩ đại của mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những đóng góp to lớn đó rất xứng đáng với Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ hai.

Những thành quả mà Mặt trận dân tộc thống nhất đạt được trong 80 năm qua là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sự phối hợp có hiệu quả và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Nhà nước đối với Mặt trận, sự đóng góp trí tuệ, tính mệnh, xương máu, của cải, tài sản và công sức của đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, sự đóng góp tích cực của các thành viên, sự hoạt động không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ Mặt trận.

Trong buổi lễ trọng thể hôm nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã sáng lập và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa dân tộc ta từ cảnh đời nô lệ, nước mất, nhà tan, đứng lên giành lại quyền làm người và làm chủ đất nước, đưa đất nước không ngừng tiến lên chủ nghĩa xã hội và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nguyện luôn đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Chúng ta chân thành cảm ơn Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - một bộ phận hợp thành hệ thống chính trị, gắn bó mật thiết với nhân dân và từ khi ra đời luôn kề vai, sát cánh cùng Mặt trận qua mọi thời kỳ cách mạng tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình.

Chúng ta tưởng nhớ với lòng biết ơn sâu sắc các vị Chủ tịch Mặt trận đã quá cố: Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo, Lê Quang Đạo và các vị, các đồng chí lãnh đạo các tổ chức thành viên yêu nước của Mặt trận…, những người đã tiếp thu và thể hiện xuất sắc tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cống hiến cho sự nghiệp vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất và để lại những kinh nghiệm quý về tổ chức và công tác Mặt trận.

Chúng ta biết ơn các anh hùng, liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh dưới ngọn cờ đại nghĩa của Mặt trận dân tộc thống nhất; biết ơn các Mẹ Việt Nam anh hùng, các lão thành cách mạng, cán bộ dân vận - Mặt trận, các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, những người tiêu biểu trong các dân tộc anh em và đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc qua các thời kỳ cách mạng đã cống hiến sức lực, trí tuệ, tài năng và cả máu xương cho đất nước, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Chúng ta chân thành cảm ơn đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài luôn ủng hộ, hưởng ứng, thực hiện chương trình hành động của Mặt trận các thời kỳ cách mạng, góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Tại buổi lễ hôm nay, một lần nữa, chúng ta gửi lời thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc với đồng bào miền Trung ruột thịt đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra; tin tưởng đồng bào và chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Nhân dịp này, chúng ta chân thành cảm ơn các tổ chức Mặt trận, tổ chức đoàn kết, hữu nghị của các nước và nhân dân yêu chuộng hoà bình và chính nghĩa trên thế giới đã đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

- Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Qua 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn dân, toàn quân ta đã tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, kiên trì phấn đấu, bằng trí tuệ, tài năng và nghị lực phi thường của mình, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nên thế mới và lực mới cho đất nước. Tuy nhiên, đất nước ta vẫn còn phải đương đầu với không ít khó khăn thách thức. Để đưa đất nước tiến lên, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta: “Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.[1]

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận dân tộc thống nhất, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI, giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hơn lúc nào hết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục tăng cường về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; là một bộ phận của hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận cần đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, tăng cường đoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, quá khứ, ý thức hệ và chính kiến, miễn là tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết, hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tròn được sự mệnh vẻ vang của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là thành viên của Mặt trận như Cương lĩnh của Đảng đã khẳng định. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là khâu then chốt để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng mong muốn sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của Nhà nước để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình giai đoạn mới.

- Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tự hào về truyền thống 80 năm vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất; tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc, phấn khởi đón chào Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thiết tha kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, cống hiến tài năng, trí tuệ và công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và góp phần vào sự ổn định, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội trong khu vực và trên thế giới.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết;

Thành công, thành công, đại thành công.

- Dân tộc Việt Nam anh hùng muôn năm.

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

Xin cảm ơn các đồng chí và quý vị .


 


[1]  Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng trang 73.

Về đầu trang


Đại diện Ban Thường Trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp các đoàn đại biểu nhân kỷ niệm 80 năm Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010)

Trong các ngày 16 - 17/11/2010 Đại diện Ban Thường Trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trân trọng tiếp các đoàn: Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam; Bộ Công an; Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Báo Nhân dân; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội; Uỷ ban MTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo Hà Nội; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam đến thăm và chúc mừng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010).

Tại buổi tiếp thân mật, đại diện các đoàn đã chúc mừng truyền thống vẻ vang 80 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng với nhiều tên gọi khác nhau nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn phát huy vai trò và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Đặc biệt trong công cuộc đổi mới hiện nay, MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, thực hiện chủ trương đoàn kết rộng rãi đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước ngày càng phát triển bền vững. Nhân dịp này, đại diện các đoàn, tổ chức thành viên cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có sự quan tâm sâu sát, thường xuyên với các bộ, ban ngành, tổ chức thành viên của mình trong các hoạt động, các cuộc vận động, nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp hành động chặt chẽ và trách nhiệm góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định kinh tế - xã hội.

Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Huỳnh Đảm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim và Phó Chủ tịch: Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình, Hà Văn Núi trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các bộ, ban, ngành và các tổ chức thành viên và hy vọng trong thời gian tới, trên cơ sở những thành quả đã đạt được, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành cùng các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy và sát cánh cùng nhau vì mục tiêu xây dựng đất nước giàu đẹp, dân chủ và văn minh./. 

Trần Phương Oanh

Về đầu trang


 

 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
 ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Giới thiệu Uỷ ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước !

 Đ/c Huỳnh Đảm
 Chủ tịch Uỷ ban Trung ương 
MTTQ Việt Nam
 

Đ/c Vũ Trọng Kim
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch Nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2008

Làm việc với Ðoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để ngăn chặn suy giảm kinh tế, phát triển bền vững

Hội nghị liên tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM          
 
 
 
 
 
 
 
 

|   Giới thiệu  |   Mặt trận Tỉnh Thành  | Tổ chức thành viên |  Hội đồng tư vấn   |   English

 | Trở Về đầu trang    |

Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2008 Trang TTĐT - Cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam.
Giấy phép số:111/GP-BC của Bộ Thông tin và Truyền thông • Trưởng ban Biên tập: LÊ BÁ TRÌNH • Phó ban Biên tập: NGUYỄN TUẤN ANH
Địa chỉ: 46 Tràng Thi - Hà Nội • ĐT:04-9287401;  Email:
ubmttqvn@mattran.org.vn